Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (401)
103-2 (401)
103-3 (401)

Aby firma mogła sprawnie realizować swoje cele biznesowe, powinna zatrudniać pracowników w liczbie dostosowanej do swoich potrzeb i wyznaczonych zadań, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Taka polityka zatrudnienia minimalizuje ryzyko jakichkolwiek negatywnych konsekwencji ze strony organów kontroli zewnętrznej.

Stan zatrudnienia na 2021 r. wynosił 1 616 osób, w tym 402 kobiet i 1 214 mężczyzn. Pracownicy są dla nas kluczowym zasobem, dzięki któremu mamy możliwość kształtowania i rozwoju naszej organizacji. Zależy nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, wspólnie z zespołami zaangażowanych pracowników.

1 616

zatrudnionych osób

Bardzo ważnym aspektem w kreowaniu polityki zatrudnienia jest wypracowanie standardów pozwalających zatrzymywać przez długi czas w organizacji pracowników o pożądanych kompetencjach, wiedzy i doświadczeniu. Odejście z firmy każdego pracownika wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych związanych z rekrutacją i inwestycją w przygotowanie zawodowe nowej kadry oraz wprowadzeniem zmian organizacyjnych, w związku z lukami kadrowymi powstałymi na skutek nieplanowanych odejść.

Nasza Grupa stale rozwija się w zakresie profilu realizowanej produkcji. Polityka personalna ukierunkowana jest na zapewnienie kadry o wysokich kompetencjach, odpowiednich do przedmiotu realizowanej działalności. Specyfika działalności Grupy wiąże się z koniecznością zapewnienia jej doświadczonej kadry ze specjalistyczną wiedzą. Prowadzimy wiele procesów rekrutacyjnych, również by pozyskać z rynku pracowników o unikatowych, nowych kompetencjach. Inwestujemy również w proces doskonalenia zawodowego osób aktualnie zatrudnionych, projektując dla nich zindywidualizowane cykle szkoleń bądź szkolenia indywidualne.

Grupa Unibep stale poszerza geograficzny zakres działalności.

Realizujemy budowy w nowych lokalizacjach w Polsce, wchodzimy na nowe rynki zagraniczne, np. niemiecki. Aby móc sprawnie działać na nowych obszarach, zatrudniamy pracowników lokalnych lub osoby deklarujące możliwość oddelegowania na nowe rynki.

Grupa Unibep jest organizacją stale uczącą się. Kładziemy duży nacisk na kształcenie pracowników poprzez szkolenia i kursy zawodowe. Dbamy o „zastępowalność” kadry i zapewnienie wymiany doświadczeń oraz kompetencji pomiędzy pracownikami. W tym celu wdrożony został program mentoringowy oraz inne programy szkoleń dla pracowników.

Znaczącą rolę w prowadzeniu efektywnej polityki zatrudnienia odgrywa aspekt finansowy. W Grupie przeprowadzane są okresowe przeglądy i doraźne korekty wynagrodzeń. Ich celem jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach do struktury wynagrodzeń w Grupie, a także urealnienie do bieżącej sytuacji rynkowej.

W Grupie Unibep funkcjonują wewnątrzzakładowe akty prawne regulujące kwestie organizacji pracy oraz zasady wynagradzania. Są to:

 1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy w Unibep S.A.,
 2. Regulaminy pracy we wszystkich pozostałych spółkach Grupy,
 3. Regulaminy wynagradzania we wszystkich pozostałych spółkach Grupy,
 4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. Procedura w zakresie profilaktycznych badań lekarskich,
 6. Procedura w zakresie zasad przydziału, użytkowania i rozliczania kosztów samochodów służbowych,
 7. Procedura dotycząca zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej.
401-1
Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja2021
Całkowita liczba nowych pracowników podziale na płeć i wiekkobietymężczyźnisuma
poniżej 30 lat 5082    132
od 30 do 50 lat5095        145
powyżej 50 lat435     39
SUMA104212316  
Wskaźnik zatrudnienia26%17%20%
Liczba pracowników40212141616

Zatrudnienie nowych pracowników i rotacja2021
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiekkobietymężczyźnisuma
poniżej 30 lat29184213
od 30 do 50 lat236285
powyżej 50 lat52227
SUMA57268325
Wskaźnik rotacji14%22%20%
Liczba wszystkich pracowników40212141616

W 2021 r. w Unibep S.A. zatrudnienie wzrosło o 8% w stosunku do roku poprzedniego. W spółce zatrudnionych było 258 kobiet, co stanowi blisko 30% ogółu zatrudnionych. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdzie wskaźnik zatrudnienia kobiet (207) stanowił 26% ogółu zatrudnionych.

8%

wzrost zatrudnienia w stosunku do roku poprzedniego
401-2

Jesteśmy odpowiedzialni za naszych pracowników, szczególnie troszczymy się o ich zdrowie oraz bezpieczeństwo w miejscu pracy. Mają oni możliwość korzystania z dodatkowych przywilejów i benefitów. Oferowane przez Grupę dodatkowe korzyści mogą różnić się w zależności od spółki.

Systemem świadczeń objęci są wszyscy pracownicy Grupy Unibep. Zakres świadczeń dodatkowych nie jest różnicowany ze względu na wymiar czasu pracy oraz okres zatrudnienia pracownika.

W Grupie Unibep pracownicy korzystają z następujących pakietów i dodatkowych przywilejów:
 • świadczenia, wynikające z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych nie są objęci jedynie pracownicy spółki Monday Development;
 • prywatna opieka zdrowotna („Pakiety Medyczne”);
 • świadczenia, wynikające z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników czasowo oddelegowanych (to m.in. dodatki za rozłąkę, zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub w mieszkaniach prywatnych wynajętych przez spółkę, ryczałt za noclegi, zwrot faktycznie ponoszonych kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca czasowego oddelegowania i z powrotem);
 • świadczenia, wymienione w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, przysługujące pracownikom, którzy nie są czasowo oddelegowani (to m.in.: zwrot kosztów dojazdu lub umożliwienie korzystania z bezpłatnych przejazdów, zapewnienie zakwaterowania w hotelach robotniczych lub w mieszkaniach prywatnych wynajętych przez spółkę, przyznania prawa do ekwiwalentu pieniężnego za nocleg);
 • możliwość wykorzystywania samochodów służbowych, również do celów prywatnych, na zasadach uregulowanych w wewnętrznej procedurze „Zasady przydziału, użytkowania i rozliczania kosztów samochodów służbowych w Grupie Unibep”;
 • finansowanie szkoleń, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obejmuje:

 1. Świadczenia socjalne wypłacane w formie pieniężnej,
 2. Dofinansowanie wypoczynku pracowników i członków rodzin,
 3. Dofinansowanie do zakwaterowania, wyżywienia i leczenia pracowników w sanatoriach lub uzdrowiskach,
 4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników,
 5. Dofinansowanie uczestnictwa w programie „kart sportowych”,
 6. Dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego i okulistycznego.
401-3
Urlopy rodzicielskie2021
kobietymężczyźnisuma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego

42

87

129

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku skorzystali z urlopu rodzicielskiego3737
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego2222
Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy11112
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2020)12113
Wskaźnik powrotu do pracy59,5%059,5%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia91,7%100%92,3%
102-8

We wskaźniku zostali wykazani pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urlopy rodzicielskie2021
kobietymężczyźnisuma
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego

42

87

129

Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku skorzystali z urlopu rodzicielskiego3737
Liczba pracowników, którzy od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku powrócili do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego2222
Liczba pracowników, którzy w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020 roku powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy11112
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w poprzednim roku raportowania (2020)12113
Wskaźnik powrotu do pracy59,5%059,5%
Wskaźnik utrzymania zatrudnienia91,7%100%92,3%
Całkowita liczba pracowników
w podziale na rodzaj umowy i płeć
2021
Rodzaj umowy o pracę:kobietymężczyźnisuma
czas określony87147234
czas nieokreślony3151 0671 382
Suma wszystkich pracowników40212141616
Region rozumiany jest w powyższym zestawieniu jako obszar realizacji inwestycji. Główny podział zakłada wyróżnienie pracy w kraju i w eksporcie. Dodatkowo wszystkie rynki eksportowe podzielone są wg. kraju docelowego. Rynek białoruski i ukraiński są traktowane łącznie.
Grupa Unibep
Całkowita liczba pracowników
w podziale na typ zatrudnienia i płeć
kobietymężczyźnisuma
pełen etat3971 2061 603
część etatu5813
SUMA4021 2141 616
102-41
2021
Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi53%