Ułatwienia dostępu

Skip to main content

103-1 (103)

103-2 (103)

103-3 (103)

102-1

102-5

102-6

Unibep S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, obecnych na rynku od ponad 70 lat. Od 2008 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Główna siedziba firmy znajduje się w Bielsku Podlaskim. Posiada również swoje biura w Warszawie, Białymstoku, Łomży, Mińsku, Lwowie, Poznaniu, Kato­wicach.

Działalność Grupy Kapitałowej Unibep opiera się na pięciu, uzupełniających się segmentach:

 • usługach budowlanych obejmujących generalne wykonawstwo w kraju (GWK) i za granicą (GWE – do 2021 r.) (Unibep S.A.)

 • działalności infrastrukturalnej (Oddział Infrastruktury Unibep S.A.) oraz działalności infrastrukturalnej w obszarze budowy mostów, wiaduktów i innych obiektów inżynierskich (Budrex Sp. z o.o.)

 • działalności deweloperskiej (Unidevelopment S.A. i spółki z grupy kapitałowej Unidevelopment)

 • budownictwie modułowym w technologii szkieletu drewnianego (Unihouse S.A.)

 • budownictwie energetyczno – przemysłowym (Unibep S.A.).

102-4

102-6

W 2021 r. firma działała na sześciu rynkach, obsługując klientów prywatnych i instytucjonalnych w Polsce, Białorusi, Ukrainie, Szwecji, Norwegii i Niemczech. W związku z sytuacją polityczną w Republice Białorusi, a także z uwagi na wybuch wojny w Ukrainie, w lutym 2022 r., Unibep S.A. zawiesiła działalność w tych krajach. Podjęta została decyzja o wycofaniu się z rynku białoruskiego po wykonaniu zobowiązań serwisowych względem dotychczasowych kontrahentów. Natomiast dalsza współpraca i realizacja kontraktów w Ukrainie uzależniona jest od rozwoju sytuacji geopolitycznej w tym regionie.

Usługi budowlane obejmujące
generalne wykonawstwo w kraju i zagranicą (Generalne Wykonawstwo Kraj Unibep SA oraz Generalne Wykonawstwo Eksport Unibep SA)

Produkcja i wykonawstwo budynków wielorodzinnych w technologii
modułowej (Unihouse SA)

Infrastruktura
(Oddział Infrastruktury Unibep SA oraz Budrex Sp. z o.o.)

Działalność deweloperska (Unidevelopment SA)

Budownictwo energetyczno – przemysłowe (Unibep SA)


W odniesieniu do projektów realizowanych na Białorusi, jeszcze w roku 2021 Unibep ograniczył działalność na tym rynku. W rezultacie powyższych działań Unibep nie prowadzi na terenie Republiki Białoruś żadnych prac budowlanych, jak również nie czyni starań w celu pozyskania nowych kontraktów. Intencją Spółki jest wycofanie się z rynku białoruskiego po wykonaniu zobowiązań serwisowych względem dotychczasowych kontrahentów. Również na terytorium Ukrainy Unibep nie prowadzi obecnie żadnych prac budowlanych, nie przebywają tam również polscy pracownicy ani podwykonawcy Spółki, podobnie jak sprzęt lub inne aktywa należące do Unibep.

Unibep S.A. to obecnie jedna z czołowych firm branży budowlanej w kraju i jeden z największych polskich eksporterów usług budowlanych.

Według szacunków, to lider budownictwa mieszkaniowego na największym rynku budowlanym w Polsce – rynku warszawskim.

Grupa Unibep składa się z Jednostki Dominującej Unibep S.A. oraz sześciu spółek bezpośrednio zależnych od Unibep S.A. Są wśród nich:

 • Unihouse S.A.

 • UNEX Constructions Sp. z o.o.

 • Unidevelopment S.A.

 • Seljedalen AS

 • Budrex Sp. z o.o.

 • Unibep PPP Sp. z o.o.


102-7

W skład Grupy Unibep wchodzą również spółki pośrednio zależne, w których udziały posiadają spółki Unidevelopment S.A. oraz Seljedalen AS.

1 616

Całkowita liczba pracowników

8

Całkowita liczba lokalizacji organizacji

Działalność Grupy Unibep jest zdywersyfikowana. Grupa działa w różnych segmentach branży budowlanej.

Jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą, posiada największą w Polsce fabrykę domów modułowych (Unihouse S.A.), działa w drogownictwie, a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje obiekty inżynierskie na terenie całego kraju. Prowadzi również działalność deweloperską (Unidevelopment S.A.). w Warszawie, Poznaniu, Radomiu, a także w Trójmieście.

Głównym przedmiotem działalności Grupy Unibep jest budownictwo ogólne. Działalność budowlana kubaturowa stanowi ok. 50% wszystkich przychodów. W segmencie generalnego wykonawstwa Grupa posiada solidny portfel zamówień – na rok 2022 r. oraz lata kolejne – na poziomie ok. 1,85 mld zł.

Kolejnym segmentem generującym najwyższy przychód jest działalność budowlana drogowa i mostowa, która odpowiada za 22% przychodów. Dzięki dużym inwestycjom infrastrukturalnym na wschodzie Polski można spodziewać się rozwoju tego segmentu działalności Grupy Unibep. Budrex realizuje także projekty dla kolei, czy samorządów.

Grupa Unibep realizuje cele biznesowe z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz myślą o przyszłych pokoleniach przy jednoczesnym optymalnym zrównoważaniu działań biznesowych i postępujących zmian klimatycznych. Grupa stara się minimalizować oddziaływanie inwestycji na otoczenie przy realizacji danej budowy. Każda inwestycja prowadzona jest w oparciu o postanowienia decyzji środowiskowych, ale także wewnętrznie ustalone procedury postępowania, których celem jest zapewnienie bezpiecznych dla środowiska warunków realizacji robót budowlanych.

Unidevelopment S.A., spółka deweloperska z Grupy Unibep, w 2021 roku osiągnęła rekordowy wynik – przy sprzedaży na poziomie 285 mln zł, zysk netto wyniósł ok. 42 mln zł. Deweloper podpisał 921 umów z klientami oraz przekazał 908 mieszkań. Przychody z tytułu działalności deweloperskiej wyniosły w 2021 roku 17 % wszystkich przychodów Grupy. Unidevelopment S.A. korzysta z trwającego boomu na rynku nieruchomości i rozszerza swoją działalność na rynek Trójmiasta – w I kwartale 2021 roku deweloper nabył nieruchomość w Gdańsku, na której planuje zrealizować inwestycję mieszkaniową.

50 %

wszystkich przychodów w 2021 r pochodziło z działalności budowlanej kubaturowej

1,85 mld zł

Wartość portfela zamówień w zakresie generalnego wykonawstwa na rok 2022 r. oraz lata kolejne

42 mln zł

Rekordowy wynik Unidevelopment S.A.

Pozostałe 15 % przychodów pochodzi z budownictwa modułowego. Unihouse S.A. (od 2019 roku jest to samodzielna firma) uplasowała spółkę w pierwszej dziesiątce największych dostawców tego typu technologii w Europie. Obecnie kluczowym rynkiem, na którym działa Unihouse S.A. jest Norwegia, ale budynki wyprodukowane w bielskiej fabryce domów modułowych znajdują się na terenie Szwecji oraz na rynkach niemieckim i polskim. Warto dodać, że produkty Unihouse S.A. wpisują się w ogólnoświatowy trend dotyczący rozwoju budownictwa ekologicznego, gdyż budynki wielorodzinne są wykonywane w technologii modułowej drewnianej. Grupa Unibep jest gotowa, by w pełni skorzystać z europejskiego Zielonego Ładu – programu wsparcia budownictwa ekologicznego i energooszczędnego. Biorąc pod uwagę rozwój budownictwa związanego z szeroko pojętą tzw. zieloną energetyką, Grupa podjęła kroki zmierzające do rozszerzenia swojej działalności w tego rodzaju inwestycjach.

Około 80% wszystkich przychodów Grupy generowane jest na terenie kraju. Pozostałe 20% przypada na działalność zagraniczną Grupy Unibep.

Obecnie na rok 2022 i lata kolejne Grupa Unibep – w części budowlano-infrastrukturalnej – posiada portfel zamówień w wysokości ok. 3,5 mld zł.

Grupa nieustannie prowadzi aktywne działania w celu rozbudowy portfela zamówień w różnych segmentach budownictwa.

Grupa Kapitałowa od lat konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność i skutecznie się rozwija.

Grupa Unibep planuje umocnienie swojej dotychczasowej pozycji na obecnych rynkach i wejście na nowe rynki poprzez wzrost organiczny oraz M&A.

Budowanie rentownego portfela zleceń we wszystkich segmentach działalności jest priorytetem w nadchodzących okresach. Różnorodny portfel zleceń, doświadczona, wysoko wykwalifikowana kadra, doświadczenie poparte zrealizowanymi z sukcesem projektami, dbałość o bezpieczeństwo, nastawienie na nieustanny rozwój to jedne z podstawowych wartości Grupy Unibep.

Celem Grupy Kapitałowa Unibep jest konsekwentne podnoszenie efektywności w każdym obszarze działalności, z wykorzystaniem m.in. efektu synergii między biznesami. Zdywersyfikowana działalność zapewnia Grupie stabilną sytuację finansową i pozwala konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy.