Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (304)
103-2 (304)
103-3 (304)

W ramach realizacji strategii środowiskowej Grupy Unibep, zdefiniowano sposoby i zasady postępowania dla czterech kluczowych obszarów:

 1. środowisko gruntowo-wodne
 2. powietrze
 3. bioróżnorodność
 4. klimat

Jako generalny wykonawca, by ograniczyć nasz wpływ na otoczenie przyrodnicze podczas organizowania placów budowy, zaplecza oraz na czas prowadzenia dróg technologicznych, przestrzegamy m.in. następujących zasad:

 • ograniczamy do niezbędnego minimum teren przeznaczony pod plac i zaplecze budowy,
 • zaplecze budowy organizujemy poza obszarami: chronionymi, gniazdowania ptaków, dolin rzek i terenami podmokłymi. Staramy się je lokalizować na terenach zagospodarowanych i przekształconych antropogenicznie. Jeżeli to możliwe, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej,
 • place składowe i drogi dojazdowe wytyczamy poza zasięgiem koron drzew,
 • transport materiałów budowlanych realizujemy przede wszystkim, wykorzystując istniejące szlaki komunikacyjne,
 • uszczelniamy nawierzchnię placów postojowych dla maszyn i środków transportu,
 • przygotowujemy plac i zaplecze budowy na nieprzewidziane sytuacje awaryjne i wyposażamy je w niezbędny sprzęt na wypadek skażeń,
 • dbamy, by przywracać teren prac do stanu sprzed budowy,
 • powtórnie wykorzystujemy humus, czyli wierzchnią, urodzajną warstwę ziemi.
Przykładowe procedury i zasady postępowania z drzewami przeznaczonymi do adaptacji:
 • dla okazów dojrzałych, cennych przyrodniczo wyznaczamy i oznaczamy Strefę Ochronną Drzewa, to teren równy minimum rzutowi korony,
 • nie składujemy materiałów chemicznych i budowlanych oraz odpadów na terenie Stref Ochronnych Drzew,
 • stosujemy osłony przypniowe w formie odeskowania, osłony z maty słomianej lub juty,
 • w okresie letnim, podczas prac ziemnych, zabezpieczamy systemy korzeniowe przed przesychaniem.
Przykładowe procedury i zasady postępowania przy wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniach kompensacyjnych:
 • wycinkę, nasadzenia kompensacyjne, przesadzanie drzew wykonujemy zgodnie z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bądź decyzją zezwalającą na wycinkę drzew lub krzewów,
 • wycinkę zieleni kolidującej z przedsięwzięciem przeprowadzamy tylko tam, gdzie jest to konieczne, poza sezonem lęgowym, który trwa od 1 marca do 15 października,
 • do nasadzeń kompensacyjnych stosujemy prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew – właściwie uformowany, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.
Przykładowe procedury i zasady postępowania w zakresie ochrony zwierząt:
 • w przypadku identyfikacji chronionych gatunków zwierząt przeprowadzamy ich ewakuację z terenu budowy,
 • regularnie kontrolujemy wykopy i rowy, w celu sprawdzenia czy żadne drobne zwierzęta nie przedostały się na plac budowy. W przypadku stwierdzenia ich obecności odławiamy je i przenosimy poza teren budowy,
 • prace pogłębiarskie i refulacyjne w korycie rzeki prowadzimy tak, by nie kolidowały z okresami tarła ryb i ich migracji,
 • siedliska płazów zabezpieczamy wygrodzeniami herpetologicznymi.

Wprowadzone w obrębie czterech obszarów (środowisko gruntowo-wodne, powietrze, bioróżnorodność i klimat) zasady składają się na Standardy Ochrony Środowiska, których przestrzeganie zapewnia bezpieczną dla środowiska naturalnego realizację robót budowlanych oraz procesów pomocniczych.

Standardy Ochrony Środowiska obowiązują wszystkich pracowników Grupy Unibep i Wykonawców Robót zaangażowanych w realizację inwestycji oraz innych zainteresowanych podmiotów.

Grupa Unibep dba o zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, angażując się również w liczne inicjatywy i działania prośrodowiskowe, wśród których najważniejsze to m.in. akcje sprzątania lasów, sadzenia drzew, dokarmiania ptaków; wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców realizowanych inwestycji; Akademia Czystszej Produkcji, w której budowane są i stawiane hotele dla owadów, karmniki, budki lęgowe, domki dla jeży itp.
Na każdej budowie znajduje się apteczka ekologiczna, która służy do usuwania potencjalnych wycieków substancji chemicznych. Wykonawcy są zobowiązani do zgłaszania wszystkich awarii środowiskowych, podejmowania działań korygujących oraz zapobiegawczych.
304-2

Nasza bieżąca działalność może wywoływać bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko, w tym na bioróżnorodność. Potencjalnie największe oddziaływanie występuje podczas wykonywania robót budowlanych i jest to wpływ bezpośredni, wynikający przede wszystkim z przekształcania obecnych warunków siedliskowych na potrzeby posadowienia budowy, czy też realizacji infrastruktury towarzyszącej.

Określiliśmy najważniejsze następstwa działalności budowlanej, należą do nich:
 • czasowa lub trwała degradacja siedlisk przyrodniczych, przekształcenie obecnych warunków siedliskowych w następstwie powstawania dróg dojazdowych, placów składowych, zapleczy, budynków i infrastruktury;
 • likwidacja powierzchni biologicznie czynnych wraz z florą i siedliskami przyrodniczymi oraz siedliskami zwierząt w związku z pojawieniem się planowanego budynku;
 • przekształcenia terenu, w tym gleb i rzeźby, oddziałujące na powierzchnię ziemi i komponenty przyrodnicze z nią związane (oddziaływanie jest odwracalne, a przywrócenie zbliżonych do naturalnych walorów krajobrazowych następuje np. w wyniku późniejszej rozbiórki);
 • przekształcenia obecnych warunków siedliskowych mogą tworzyć bariery dla migrujących zwierząt, ograniczać ich warunki bytowania, oddziałując bezpośrednio na populację zwierząt (np. zranienia, wypadki śmiertelne ptaków, nietoperzy, gadów), jak i pośrednio, np. powodując zmiany rozmieszczenia i zachowań lokalnych populacji w stosunku do stanu obecnego (efekt bariery);
 • zdjęcie warstwy roślinnej i oddziaływanie na powierzchnię ziemi i komponenty przyrodnicze z nią związane (proces jest odwracalny, przywrócenie zbliżonych do naturalnych walorów krajobrazowych następuje np. w wyniku późniejszego zagospodarowania humusu);
 • emisja pyłu związana ze zdejmowaniem wierzchniej warstwy gleby i gruntu, zależna jest od stopnia wilgotności ziemi; erozja wiatrowa i wodna;
 • emisja podczas składowania mas ziemnych do czasu wywiezienia ich z terenu inwestycji, zależna jest od warunków pogodowych i stopnia wilgotności ziemi;
 • emisje do atmosfery będące konsekwencją pracy maszyn i urządzeń budowlanych przy rozbiórce (np. pyłu azbestowego);
 • hałas na skutek pracy maszyn i urządzeń budowlanych (szczególnie negatywny w nocy);
 • emisje powstające w wyniku spalania paliw w maszynach (SO2, NOx, CO2), szczególnie w momencie skumulowania maszyn w jednym miejscu, np. podczas załadunku;
 • emisja związana z poruszaniem się pojazdów po drogach dojazdowych na plac budowy (pył), szczególnie jeśli drogi dojazdowe są drogami polnymi lub leśnymi;
 • ryzyko uszkodzenia roślinności, w tym drzew lub krzewów w obrębie korony, pnia lub korzeni;
 • wytwarzanie odpadów;
 • hałas i drgania powstające w wyniku pracy maszyn i urządzeń budowlanych przy rozbiórce;
 • przekształcanie cieków i zbiorników wodnych, zniekształcenie warunków przepływu wód;
 • zrzut wód z odwadniania wykopów.

Zanieczyszczenie (wprowadzenie substancji, które nie występują naturalnie w siedlisku)

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego może wystąpić w następstwie awarii, np. pożaru, wybuchu, skażenia chemicznego.

Bezpośrednie zanieczyszczenie wód powierzchniowych może nastąpić na przykład na skutek: zamulenia wód podczas budowy, wypłukiwania niebezpiecznych związków z materiałów używanych do budowy, wnoszenia do wód powierzchniowych znacznych ilości zawiesin z terenów budowy, przedostania się do wód produktów naftowych pochodzących z wycieków z maszyn i środków transportu.

Niekontrolowany wyciek paliwa i płynów eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń (bezpośrednie przedostanie się do środowiska) lub wyciek podczas stosowania substancji chemicznych (np. klejów, farb) niesie ze sobą ryzyko pogorszenia jakości gleby i wód.