Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Współpraca z innymi organizacjami

102-13
102-12
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach to dla Grupy Unibep forum wymiany poglądów i okazja do wzmocnienia pozycji firmy na rynku. W ramach współpracy z poniżej wymienionymi organizacjami budujemy wartości dla społeczności i naszych interesariuszy.
W 2021 r. Grupa Unibep lub spółki Grupy należały do następujących organizacji:
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które zrzesza największych generalnych wykonawców pracujących w Polsce. Jego członkowie wspólnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach w Polsce. Unibep S.A. należy do Porozumienia od 2015 r. Głównym celem organizacji jest budowanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników i współpracowników Grupy Unibep oraz inwestorów, a także instytucji Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwierządowych i samorządowych. Dzięki przynależności do organizacji, co roku organizowany jest Tydzień Bezpieczeństwa, w czasie którego prowadzone są szkolenia dot. BHP oraz specjalna kampania promocyjna, skierowana głównie do pracowników Grupy Unibep. Co roku w aktywnościach związanych z Tygodniem Bezpieczeństwa bierze udział kilkadziesiąt tysięcy pracowników, kilka tysięcy firm podwykonawczych. Porozumienie współpracuje m.in. z ZUS, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Głównym Inspektorem BHP.

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego. Prezentuje na globalną skalę możliwości polskich przedsiębiorstw w zakresie rozbudowy i modernizacji budownictwa w oparciu o najnowocześniejsze technologie, produkty, systemy oraz profesjonalną kadrę inżynierską. Organizacja współpracuje z instytucjami rządowymi i szeroko pojętym sektorem finansowym, zainteresowanymi wspieraniem rozwoju polskich firm z branży budowlanej na rynkach zagranicznych.

Polski Klaster Budowlany

Polski Klaster Budowlany zrzesza ponad 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej. Unibep S.A. jest członkiem Klastra niemal od początku jego powstania. Od 2015 r. Polski Klaster Budowalny ma status Krajowego Klastra Kluczowego. Klaster współpracuje z przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi, organizacjami i centrami B+R. Jest także członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzięki temu klastrowicze mogą działać w zespołach roboczych i mieć realny wpływ na sytuację firm z sektora MŚP.

Business Centre

Business Centre to jedno z najważniejszych stowarzyszeń biznesowych w Polsce, zrzeszające polskich przedsiębiorców i pracodawców zaangażowanych w rozwój polskiej gospodarki i wspieranie przedsiębiorczości. To prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników. BCC jako klub przedsiębiorców prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku jest jedną z większych i najprężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno-wschodniej Polski. Odpowiedzialna za kreowanie rozwoju gospodarczego regionu, odgrywa kluczową rolę partnera społecznego i samorządu w rozmowach z przedstawicielami województwa i najważniejszych miast regionu.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest jedną z większych i najprężniej działających organizacji zrzeszających podmioty gospodarcze z terenu północno-wschodniej Polski. Odpowiedzialna za kreowanie rozwoju gospodarczego regionu, odgrywa kluczową rolę partnera społecznego i samorządu w rozmowach z przedstawicielami województwa i najważniejszych miast regionu.

Polski Związek Firm Deweloperskich

Polski Związek Firm Deweloperskich to organizacja zrzeszająca największych polskich deweloperów. Dzieląc się wiedzą teoretyczną oraz doświadczeniem praktycznym, PZFD buduje partnerskie relacje z podmiotami kreującymi sytuację branżową. Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie zaspokajane. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących, promując ideę Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i obowiązuje w relacjach firm członkowskich
z nabywcami mieszkań. Członkiem PZFD jest Unidevelopment S.A.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Polski Związek Pracodawców Budownictwa jest ogólnopolską organizacją zrzeszająca firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie zatrudniają ponad 50 tys. pracowników. Związek aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa.


Najważniejsze inicjatywy, w które zaangażowała się Grupa Unibep w 2021 r.:

 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa

  to organizacja, której misją jest poprawa projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Członkiem PLGBC jest Unidevelopment S.A.

 • Stowarzyszenie Energooszczędny Dom Gotowy

  (SEDG) jest organizacją zrzeszającą firmy zainteresowane rozwojem i popularyzacją w Polsce budownictwa drewnianego, energooszczędności i pasywności budynków. Członkiem SEDG jest Unihouse S.A., który w ramach współpracy uczestniczy w inicjatywach organizowanych przez stowarzyszenie, między innymi dzieląc się swoimi doświadczeniami na konferencjach branżowych.

 • Boligprodusentene

  to norweskie stowarzyszenie zrzeszające firmy budujące domy w Norwegii. W swojej działalności koncentruje się na kwestiach rozwoju budownictwa mieszkaniowego, by przyczyniać się do wysokiej jakości i opłacalnej produkcji mieszkań.

Spółki Grupy są aktywnymi członkami wielu stowarzyszeń i organizacji, biorą też udział
w konferencjach, kongresach i spotkaniach branżowych.

Organizują wydarzenia z udziałem i dla pracowników, włączają się w promocję nowoczesnego, ekologicznego i zrównoważonego budownictwa. W 2021 r. Grupa Unibep zaangażowała się m. in. w:

 • inaugurację projektu Xylopolis i współpracę ze światowej sławy polskim malarzem Leonem Tarasiewiczem. Xylopolis jest wizją miasta przyszłości, opartego na organicznej symbiozie natury i technologii. Ta idea powstała w Fundacji Grupy Unibep Unitalent. Propozycja stała się jednym z elementów pawilonu polskiego na wystawie Expo 2020 w Dubaju, która była prezentowana w ramach wystawy województwa podlaskiego. Elementem Xylopolis stał się obraz autorstwa Leona Tarasiewicza, który malowany był na terenie fabryki Unihouse S.A., spółki zajmującej się produkcją wielorodzinnych budynków z modułów w konstrukcji drewnianej. Dzieło, ukazujące las i grę świateł w różnych okresach, powstawało przez dwa tygodnie i jest największym dziełem profesora, które kiedykolwiek namalował na płótnie.

 • udział przedstawicieli Grupy Unibep w najważniejszych kongresach dotyczących przyszłości szeroko pojętej branży budowlanej, m.in.: VI Forum Budownictwo w Polsce, BUDOWNICTWO 4.0 – innowacyjność drogą do sukcesu na rynku krajowym
  i zagranicznym, Międzynarodowe Forum PPP 2021.

 • współorganizację ogólnopolskiego konkursu „Drewno w Architekturze”, promującego architekturę wykorzystującą drewno jako materiał budowlany. Głównym organizatorem konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, jest on skierowany do studentów i absolwentów wydziałów architektury wszystkich polskich uczelni. Celem konkursu jest promowanie architektury drewnianej i kreowanie mody na takie budownictwo, które jest nowoczesne i ekologiczne.