Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (305)
103-2 (305)
103-3 (305)

Mamy świadomość, że nasza działalność wiąże się z emisją gazów i pyłów do atmosfery. Liczenie emisji to niezbędny krok w kierunku podjęcia działań redukcyjnych i zmniejszenia emisyjności oraz oddziaływania organizacji na klimat.

Stale rozwijamy monitoring emisji gazów cieplarnianych związany z działalnością naszej Grupy. W 2021 r. udoskonaliliśmy proces zbierania i agregacji danych, określiliśmy wszystkie emisje bezpośrednie (Zakres 1) i pośrednie (Zakres 2), zgodnie z metodyką GHG Protocol. Wykonujemy pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z naszych Wytwórni Mas Bitumicznych. Liczymy także pozostałe emisje zanieczyszczeń do powietrza, które raportowane są do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Na 2022 r. zaplanowano wyznaczenie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Unibep S.A. w trzech perspektywach czasowych: do roku 2025, 2030 oraz 2050, dla zakresu 1 i 2.

Za rok bazowy uznaje się 2021 r. Nie przyjęto 2020 r. ze względu na kryteria wskazujące na konieczność rekalkulacji, tj.: zmiany w metodyce stosowanej do obliczenia i wykrycie błędów w kalkulacjach.

Źródłem przyjętych wskaźników potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest AR6 – IPCC Sixth Assesment Report: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), „Climate Change 2021: The Physical Science Basis.”  2021; GWPs: IPCC’s Working Group I.

Wyliczanie emisji śladu węglowego organizacji opiera się na metodyce określonej w The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition (GHG Protocol) oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance.

Źródłami wskaźników emisji były przede wszystkim publikacje KOBIZE, Urzędu Regulacji Energetyki, DEFRA oraz wskaźniki publikowane przed sprzedawców energii elektrycznej.

Emisja policzona jest dla wszystkich biznesów w całej organizacji, poza realizacją montażu za granicami kraju w spółce Unihouse S.A.

305-1

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)

w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych
(Zakres 1)
15 502
Gazy cieplarniane uwzględnione w obliczeniach
w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
CO2 8 572
CH4 190
N2O 6 784
HFC 0
PFC 0
SF6 0
NF3 0
RAZEM 15 546
Wielkość emisji biogenicznego CO2 (np. ze spalania biomasy) w tonach metrycznych
ekwiwalentu CO2
Drewno i pozostałości drewna 45
305-2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)

w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2) liczonych metodą location-based 9 598
w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2) liczonych metodą market-based (dotyczy wyłącznie zużycia energii elektrycznej w siedzibach stałych; z wyłączeniem inwestycji) 1 384
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych
w podziale na gazy
w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2
CO2 3 301
CH4 447
N2O 5 850
HFC 0
PFC 0
SF6 0
NF3 0
RAZEM 9 598
305-3

Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)

w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto innych pośrednich emisji gazów cieplarnianych
(Zakres 3)
172 575

Do innych emisji pośrednich gazów cieplarnianych (zakres 3) zaliczono kategorie:

  1. zużycie wody
  2. odprowadzenie ścieków
  3. gospodarowanie odpadami
  4. zużycie kluczowych materiałów: asfalt, beton, cement, drewno, gips, kruszywa, wapno, papier, stal.
305-4

Wskaźnik intensywności emisji GHG wynosi 14,68 t CO2e – wskaźnik zawiera emisje GHG: CO2, CH4, N20, czyli wszystkie które wyemitowano z zakresu 1 i 2.

305-7

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i inne znaczące emisje do powietrza

Budrex Sp. z o.o. Unihouse S.A. Wytwórnia Mas Bitumicznych Unibep S.A. (poza WMB)
Emisje do powietrza Masa [kg]
tlenki azotu (NOX) 27,24 0,05 6,04 0,15
tlenki siarki (SOX) 0,22 0,01 3,60 0,30
trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO)
lotne związki organiczne
(LZO)
2263,32 1,05 185,02
niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP)
pył zawieszony (PM) 1,04
pyły ze spalania paliw 0,27 4,01 0,10
Ilość emisji do powietrza 2291,05 2,14 13,65 158,57