Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (305)
103-2 (305)
103-3 (305)

Mamy świadomość, że nasza działalność wiąże się z emisją gazów i pyłów do atmosfery. Liczenie emisji to niezbędny krok w kierunku podjęcia działań redukcyjnych i zmniejszenia emisyjności oraz oddziaływania organizacji na klimat.

Stale rozwijamy monitoring emisji gazów cieplarnianych związany z działalnością naszej Grupy. W 2021 r. udoskonaliliśmy proces zbierania i agregacji danych, określiliśmy wszystkie emisje bezpośrednie (Zakres 1) i pośrednie (Zakres 2), zgodnie z metodyką GHG Protocol. Wykonujemy pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza z naszych Wytwórni Mas Bitumicznych. Liczymy także pozostałe emisje zanieczyszczeń do powietrza, które raportowane są do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Na 2022 r. zaplanowano wyznaczenie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Unibep S.A. w trzech perspektywach czasowych: do roku 2025, 2030 oraz 2050, dla zakresu 1 i 2.

Za rok bazowy uznaje się 2021 r. Nie przyjęto 2020 r. ze względu na kryteria wskazujące na konieczność rekalkulacji, tj.: zmiany w metodyce stosowanej do obliczenia i wykrycie błędów w kalkulacjach.

Źródłem przyjętych wskaźników potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest AR6 – IPCC Sixth Assesment Report: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), „Climate Change 2021: The Physical Science Basis.”  2021; GWPs: IPCC’s Working Group I.

Wyliczanie emisji śladu węglowego organizacji opiera się na metodyce określonej w The Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard Revised Edition (GHG Protocol) oraz GHG Protocol Scope 2 Guidance.

Źródłami wskaźników emisji były przede wszystkim publikacje KOBIZE, Urzędu Regulacji Energetyki, DEFRA oraz wskaźniki publikowane przed sprzedawców energii elektrycznej.

Emisja policzona jest dla wszystkich biznesów w całej organizacji, poza realizacją montażu za granicami kraju w spółce Unihouse S.A.

305-1

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)

w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto bezpośrednich emisji gazów cieplarnianych
(Zakres 1)
15 502
Gazy cieplarniane uwzględnione w obliczeniach
w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
CO28 572
CH4190
N2O6 784
HFC0
PFC0
SF60
NF30
RAZEM15 546
Wielkość emisji biogenicznego CO2 (np. ze spalania biomasy)w tonach metrycznych
ekwiwalentu CO2
Drewno i pozostałości drewna45
305-2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)

w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2) liczonych metodą location-based9 598
w tonach metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych (Zakres 2) liczonych metodą market-based (dotyczy wyłącznie zużycia energii elektrycznej w siedzibach stałych; z wyłączeniem inwestycji)1 384
Wielkość brutto pośrednich emisji gazów cieplarnianych
w podziale na gazy
w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2
CO23 301
CH4447
N2O5 850
HFC0
PFC0
SF60
NF30
RAZEM9 598
305-3

Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)

w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2
Wielkość brutto innych pośrednich emisji gazów cieplarnianych
(Zakres 3)
172 575

Do innych emisji pośrednich gazów cieplarnianych (zakres 3) zaliczono kategorie:

  1. zużycie wody
  2. odprowadzenie ścieków
  3. gospodarowanie odpadami
  4. zużycie kluczowych materiałów: asfalt, beton, cement, drewno, gips, kruszywa, wapno, papier, stal.
305-4

Wskaźnik intensywności emisji GHG wynosi 14,68 t CO2e – wskaźnik zawiera emisje GHG: CO2, CH4, N20, czyli wszystkie które wyemitowano z zakresu 1 i 2.

305-7

Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i inne znaczące emisje do powietrza

Budrex Sp. z o.o.Unihouse S.A.Wytwórnia Mas BitumicznychUnibep S.A. (poza WMB)
Emisje do powietrzaMasa [kg]
tlenki azotu (NOX)27,240,056,040,15
tlenki siarki (SOX)0,220,013,600,30
trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO)
lotne związki organiczne
(LZO)
2263,321,05185,02
niebezpieczne zanieczyszczenia powietrza (HAP)
pył zawieszony (PM)1,04
pyły ze spalania paliw0,274,010,10
Ilość emisji do powietrza2291,052,1413,65158,57