Ułatwienia dostępu

Skip to main content
306-1
306-2
306-3
Ilość generowanych przez Grupę Unibep odpadów jest uzależniona w dużej mierze od liczby prowadzonych inwestycji. Odpady powstają głównie w trakcie procesu budowy, m.in. podczas prac rozbiórkowych i remontów.

By maksymalnie zmniejszyć ilość produkowanych odpadów i stopniowo przechodzić na model gospodarki w obiegu zamkniętym, w perspektywie najbliższych lat planujemy:

  1. Korzystać na większą skalę z materiałów i surowców do budowy spełniających kryteria zrównoważonych, np. regionalnych, z odpowiednimi certyfikatami środowiskowymi;
  2. Upowszechniać stosowanie materiałów z odzysku lub odnawialnych dla potrzeb naszych działalności;
  3. Wydłużyć żywotność budynków oraz materiałów poprzez umożliwienie ich recyklingu i powtórnego użycia;
  4. Stale ograniczać ilość powstających odpadów.

Proces gospodarowania odpadami na budowach jest planowany podczas opracowywania Planu Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), którego część stanowi „Plan Gospodarki Odpadami”.

Podmioty z Grupy Unibep gospodarują wytworzonymi przez siebie odpadami, powierzając ich składowanie, przetwarzanie i transport firmom, które posiadają stosowne zezwolenia.

Niezależnie od regulacji umownych pomiędzy podmiotem z Grupy Unibep a Wykonawcą Robót w zakresie opłat za usuwanie odpadów i podstawienie pojemników do ich gromadzenia, na terenie realizowanych inwestycji obowiązują następujące zasady gospodarowania odpadami:

  • segregacja odpadów komunalnych i regularne opróżnianie pojemników,
  • segregacja odpadów budowlanych na podstawowe frakcje m. in. gruz, drewno, materiały izolacyjne, żelazo i stal, gleba,
  • odrębne zbieranie odpadów niebezpiecznych do oznakowanych i szczelnych pojemników.

Ilość i rodzaj kontenerów w czasie realizacji budowy jest zmienna i zależy od zakresu prowadzonych robót.

Ponadto, przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca Robót jest zobowiązany określić w Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót rodzaj i ilość odpadów niebezpiecznych, przewidzianych do wytworzenia oraz wskazać sposób gospodarowania odpadami zgodnie z założeniami „Planu gospodarowania odpadami” i stosownie do zakresu swoich robót.