Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Inwestycje i działania rozwojowe

Model biznesowy

Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym

Grupa UNIBEP nie posiadała w roku 2021 lokat kapitałowych (nie dokonywała zakupów jednostek funduszy inwestycyjnych i kapitałowych). Krótkoterminowe nadwyżki finansowe lokowane były na lokatach bankowych lub też przeznaczane na pożyczki dla spółek z Grupy lub podmiotów zewnętrznych.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

Potencjał rozwojowy poszczególnych biznesów Grupy oraz ich zdolności do realizacji celów w wymiarze finansowym pozwala na ustalanie celowych programów inwestycyjnych. Ma to wpływ na rozwój całej Grupy i wzrost wartości firmy. Sytuacja finansowa Grupy sprzyja realizacji zamierzeń inwestycyjnych.

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w dużej mierze zależeć będzie od sytuacji, jaka panować będzie w trakcie roku i perspektyw w każdym z biznesów. Sytuacja makroekonomiczna w kraju i poza granicami może warunkować uruchamianie lub przesuwanie w czasie poszczególnych działań. Dbałość o płynność finansową jest priorytetem.

W ramach budownictwa modułowego realizowanego przez Unihouse SA. nakłady inwestycyjne, które wystąpią w roku 2022, wiązać się będą głównie z optymalizacją procesów wytwórczych, podnoszeniem wydajności i ograniczaniem niewykorzystanych mocy produkcyjnych. Jest to w znacznej części kontynuacja działań rozpoczętych w poprzednich okresach. Wyznaczone kierunki rozwoju spółki poprzez Standaryzację, Digitalizację oraz Automatyzację, rozwój koncepcji BIM obligują do nakładów na systemy informatyczne, które poprawią element nadzoru nad produkcją oraz całą organizacją.

Segment infrastruktury w roku 2021 po raz kolejny odnotował bardzo wyniki finansowe pozostając z dobrą perspektywą na kolejne lata. Inwestycje planowane do poniesienia, podobnie jak w okresach poprzednich, mają na celu odnowienie i rozbudowę potencjału sprzętowego ułatwiającego realizację dużych kontraktów oraz dokończenie z założonym wynikiem aktualnie realizowanych. Inwestycje w bazę sprzętową wiąże się z potrzebą ograniczenia zależności od podwykonawców i możliwością szybszej reakcji na zmiany i potrzeby realizowanych budów. Rozwój działalności i ekspansja terytorialna wymaga nakładów sprzętowych oraz podnoszących wielkość oraz jakość produkcji mas bitumicznych.

Znaczenie segmentu deweloperskiego w wynikach roku 2021 Grupy UNIBEP ponownie było istotne. Podobnie może być w latach kolejnych. Grupa deweloperska analizuje potrzeby pod zakupy gruntów lub udziałów w projektach deweloperskich z perspektywą realizacji i prezentacji efektów finansowych w latach kolejnych. Rozwój działalności i możliwość ciekawej oferty klientom wymaga sprawności operacyjnej i inwestycji w rozwój systemów informatycznych.
Informatyzacja, digitalizacja i automatyzacja, jaka pojawia się w programach inwestycyjnych naszych biznesów stanowi znak czasów. Rok 2021 po raz kolejny potwierdził znaczącą rolę tego obszaru jako wsparcie w realizacji procesów operacyjnych poszczególnych biznesowych.

Założenia na rok 2022 zakładają kontynuację rozpoczętych wcześniej w Grupie rozwoju systemów informatycznych zapewniających dostęp do informacji zarządczej (Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Power BI, Microsoft MS Project, WEBCON BPS, IBM Cognos, Consolia). Powstały także nowe inicjatywy obejmujące m.in. zaprojektowanie nowego modelu proces kontrolingu w ramach realizowanych projektów budowlanych.

Założenia na rok 2022 zakładają kontynuację rozpoczętych wcześniej w Grupie rozwoju systemów informatycznych zapewniających dostęp do informacji zarządczej (Microsoft Dynamics AX 2012, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Power BI, Microsoft MS Project, WEBCON BPS, IBM Cognos, Consolia)

Powstały także nowe inicjatywy obejmujące m.in. zaprojektowanie nowego modelu proces kontrolingu w ramach realizowanych projektów budowlanych.

Działania rozwojowe

Do działań rozwojowych realizowanych w ramach Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej w 2021 roku i mających jednocześnie wpływ na działalność w roku 2022 oraz następnych okresach należy zaliczyć:

 • rozwój i wzmacnianie kompetencji w nowym segmencie działalności jakim jest budownictwo energetyczno-przemysłowe, wzmacnianie struktur w tym segmencie, rozszerzanie obszaru działania.
 • działania skierowane na dywersyfikację aktywności w ramach wszystkich biznesów Grupy Unibep,
 • budowanie w ramach budownictwa kubaturowego silnych rynków lokalnych w oparciu o dobrą kadrę miejscową z wyzwaniem związania jej z kulturą Grupy Unibep,
 • praca nad programami związanymi z pozyskiwaniem, utrzymaniem i rozwojem kadr; rozwój systemów motywacyjnych, utrzymanie pozycji atrakcyjnego pracodawcy,
 • rozwój programów ukierunkowanych na digitalizację procesów funkcjonujących w Grupie,
 • kontynuacja działań zmierzających do upowszechnienia technologii BIM (Building Information Modeling),
 • kontynuacja działań zmierzających do wzmocnienia nadzoru oraz poprawy efektywności przy procesowym podejściu do realizacji projektów budowlanych (od
 • ofertowania po obsługę gwarancyjną) – budowa ulepszonego modelu procesu kontrolingu w ramach realizowanych kontraktów budowlanych,
 • budowanie know-how całej Grupy i wykorzystywanie dobrych doświadczeń w optymalizacji procesów związanych z realizacją poszczególnych kontraktów,
 • realizacja planów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie potencjału wytwórczego i poprawę jakości wyrobów i usług w ramach budownictwa modułowego oraz infrastruktury,
 • organizacja bazy i struktur realizacyjnych na nowych rynkach w ramach działalności infrastrukturalnej,
 • rozwój bazy i budowanie kompetencji pozwalających utrzymanie dobrej jakości produkcji w ramach budownictwa modułowego,
 • rozwój bazy dostawców materiałów i usług ograniczających ryzyka przerwania łańcuchów dostaw,
 • budowanie banku ziemi jako ważnego elementu prowadzenia działalności Unidevelopment SA w zmieniającym się otoczeniu, pozyskiwanie terenów inwestycyjnych w nowych regionach kraju,
 • podejmowanie wspólnych działań biznesów Grupy umożliwiających wykorzystanie efektu synergii, pozwalających na optymalizację kosztów lub wykorzystanie okazji rynkowych,
 • dalszy rozwój systemów zarządzania jakością w oddziałach UNIBEP,
 • testowanie elementów robotyzacji procesów back office,
 • kontynuacja prac nad standaryzacją produktu i ulepszeniem technologii Unihouse SA,
 • praca nad przygotowaniem modelu automatyzacji produkcji produktów Unihouse SA,
 • realizacja założeń i dostosowywanie się do wymagań związanych z programami ESG.