Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kodeks postępowania w Grupie Unibep

Kodeks postępowania wyznacza obowiązujące we wszystkich spółkach Grupy Unibep standardy biznesowe i wzorce postępowania w relacjach z partnerami biznesowymi i relacjach wewnętrznych.

Grupa Unibep w swoich działaniach opiera się na trzech wartościach: wiedzy, pasji i zaufaniu. Wartości te stanowią podstawę do transparentnej i uczciwej działalności prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami. Jakość prowadzonych działań i wytwarzanych dóbr jest wynikiem współpracy w duchu tolerancji, równowagi, uczciwości, poszanowania praw człowieka i zapewnienia bezpieczeństwa. Kodeks postępowania w Grupie Unibep jest punktem wyjścia dla pozostałych regulacji w Grupie i współistnieje z nimi. Wszelkie inne polityki wewnętrzne Grupy uwzględniają zasady w nim zawarte. Kodeks określa podstawowe zasady dotyczące konkretnych obszarów etycznego zachowania, których niestosowanie skutkuje konsekwencjami dyscyplinarnymi, a nawet rozwiązaniem stosunku pracy.

Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Unibep zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, bądź innego stosunku cywilnoprawnego

Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z dokumentem i stosowania się do zawartych w nim zasad.

Kodeks postępowania w Grupie Unibep został opracowany, by wskazać wzorce postaw i zasady postępowania pracowników w relacjach między sobą, z partnerami biznesowymi, akcjonariuszami, instytucjami publicznymi oraz społecznościami lokalnymi na terenach, na których spółki Grupy prowadzą swoją działalność. Definiuje zasady i wartości, którymi kierują się pracownicy Grupy Unibep oraz określa ich podstawowe uprawnienia i obowiązki.

Kodeks określa podstawowe zasady i kanony zachowań w następujących obszarach:

 • Poszanowanie prawa i wartości etycznych
 • Prawa człowieka
 • Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji, molestowania i mobbingu
 • Przeciwdziałanie korupcji, nadużyciom
 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy
 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
 • Zasady dotyczące konfliktu interesów
 • Prezenty, upominki, rozrywka i inne nieodpłatne świadczenia
 • Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
 • Zobowiązania względem środowiska
 • Zgłaszanie naruszeń i nieprawidłowości.