Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

403-1

Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy to nasz priorytet, prowadzimy działalność wymagającą od nas szczególnie uważnego podejścia do zasad bezpieczeństwa.

Grupa Unibep posiada system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, który oparty jest na standardzie „ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Standard ten został wydany w 2018 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma określa wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Swoim zakresem obejmuje zarówno praktyczne podejście, które przekłada się na bezpieczeństwo ludzi i przedsiębiorstwa, jak również wytyczne dotyczące jej stosowania, tak by działania w obszarze BHP mogły być w sposób ciągły monitorowane i optymalizowane.

System zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników został wdrożony w Grupie Unibep w odpowiedzi na wymagania prawne. Obejmuje wszystkich pracowników oraz wszystkie biura, fabryki i budowy w każdej ze spółek należących do Grupy Unibep.

Dział BHP, we współpracy z Działem Prawnym, monitoruje na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących BHP i prowadzi ich wykaz, udostępniony dla wszystkich pracowników w intranecie. Informacja o każdej zmianie (procedury, zarządzenia wewnętrznego, najważniejszych dokumentów z zakresu BHP) jest umieszczana w intranecie Grupy na portalu MY Unibep oraz rozsyłana drogą e-mailową do wszystkich pracowników.

W Unibep S.A funkcjonuje Komisja BHP, która pełni funkcje doradcze i opiniotwórcze. W jej skład wchodzi sześcioro członków.

Posiedzenia Komisji BHP odbywają się raz w kwartale, a efektem pracy jest protokół, który dotyczy:

 • przeglądu warunków pracy,
 • okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowania podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy,
 • zdarzeń potencjalnie wypadkowych,
 • sposobów zabezpieczania się przed pandemią spowodowaną COVID 19,
 • formułowania wniosków dotyczących poprawy warunków pracy,
 • współdziałania z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP,
 • standardów Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

W Unihouse S.A., po przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim do spółki Unihouse S.A., od 2019 r. została powołana własna Komisja BHP, w skład której wchodzi dziewięcioro członków.

Od 2015 r. Unibep S.A. należy do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. To inicjatywa czternastu generalnych wykonawców, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Zakłada wdrażanie działań na rzecz wprowadzania rozwiązań systemowych z dziedziny BHP, m.in.: wspólnych wzorów dokumentów, modeli potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych czy szkoleń okresowych. Porozumienie promuje kulturę bezpieczeństwa, informuje o zagrożeniach płynących z pracy na budowie i w konsekwencji eliminuje ryzyka.

403-2

Grupa Unibep prowadzi badania, kontrole oraz audyty, których celem jest identyfikacja oraz ocena ryzyka związanego z pracą. Ich wyniki wykorzystywane są do ewaluacji i ciągłego usprawniania systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników.

Na proces kontroli składają się następujące działania:

Badania środowiskowe na stanowiskach pracy
Wynikają m.in. z obowiązującego prawa i związane są np. z narażeniem pracowników na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy. W 2021 r. wykonane zostały niezbędne pomiary środowiska pracy, a wyniki oceny narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe zostały wykorzystane do przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
Ocena ryzyka zawodowego
Przeprowadzana jest co roku poprzez inwentaryzację i aktualizację na wszystkich stanowiskach w spółkach należących do Grupy Unibep. Karty ryzyka zawodowego są powszechnie dostępne dla wszystkich pracowników i zamieszczane są w intranecie w zakładce BHP.  W 2020 r. przeprowadzono inwentaryzację i aktualizację oceny ryzyka zawodowego, rozszerzając ją o zagrożenie biologiczne, jakim jest Covid-19. W 2021 r. zostały dodane nowe karty oceny ryzyka, zgodnie z nowoutworzonymi stanowiskami pracy, w szczególności w pionie budownictwa energetyczno-przemysłowego
Przeglądy

Są przeprowadzane systematycznie przez służbę BHP, Koordynatora BHP, Kierownictwo Budowy oraz Kierownictwo Podwykonawców. Dzięki wdrożeniu systemu BHP na rynku krajowym, zacieśniono współpracę między Unibep S.A. a Podwykonawcami oraz podniesiono poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania robót budowlanych. Na ujawnione w czasie kontroli wewnętrznych uchybienia i zagrożenia były wydawane zalecenia ustne i pisemne, w formie protokołu lub wpisu w dzienniku BHP. Kierownictwo Budowy i Podwykonawcy są obligowani do wykonywania zaleceń w obowiązującym terminie. Pracownicy, którzy wykonywali pracę niezgodnie z przepisami i zasadami BHP przechodzili dodatkowy instruktaż BHP z wpisem do wykazu. Zaś firmy podwykonawcze, które nie stosowały się do zaleceń Unibep S.A., narażając zdrowie i życie pracowników, otrzymywały notę BHP.

Audyty wewnętrzne
Są prowadzone w sposób zaplanowany i systematyczny. Wśród wielu kwestii obejmują również cele dotyczące BHP oraz procesy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wyniki audytów wewnętrznych są brane pod uwagę jako dane wejściowe w procesie oceny zgodności, co pozwala na bieżąco udoskonalać system zarządzania BHP oraz rozwijać go w oddziałach spółki. Karty działań korygujących po audytach wewnętrznych wraz z raportami z audytów są również przedmiotem przeglądów w trakcie spotkań kierownictwa Unibep S.A.
Raportowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
Wszyscy pracownicy są zobowiązani do bieżącego informowania przełożonych o zauważonych w miejscu pracy zagrożeniach. Przełożeni zgłaszają zagrożenia, awarie i zdarzenia potencjalnie wypadkowe do Biura BHP i Ochrony Środowiska, które przesyła alert z informacją o zdarzeniu e-mailem na wszystkie podległe inwestycje. Alerty są umieszczane w widocznym, ogólnodostępnym miejscu na terenie budowy, do informacji wszystkich pracowników, firm podwykonawczych oraz gości. Biuro BHP i Ochrony Środowiska zbiera dane i prowadzi rejestr zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi i obowiązującymi przepisami BHP, pracownik ma prawo nie wykonywać zadań, które według niego mogą skutkować wypadkiem, urazem bądź wpłynąć na pogorszenie jego stanu zdrowia albo osób znajdujących się w sąsiedztwie.

Przed rozpoczęciem pracy każdy pracownik zapoznaje się z kartą oceny ryzyka na danym stanowisku i jest wyposażany w środki ochronne, takie jak: hełmy, kamizelki, odzież i obuwie robocze. Dzięki temu pracownicy są chronieni przed ewentualnymi zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi. Ponadto każdy wypadek jest opisywany według standardu pracy Unibep. Po każdym zdarzeniu wypadkowym wdrażane są działania naprawcze, których celem jest uniknięcie podobnej sytuacji w przyszłości.

403-3

Nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Grupie Unibep czuwa Biuro BHP

Jednostka ta jest odpowiedzialna za identyfikację oraz eliminację zagrożeń oraz minimalizację ryzyk związanych z bezpieczeństwem pracy. W biurze pracuje sześć osób. Poza kierownikiem są to specjaliści oraz inspektorzy ds. BHP. Biuro BHP działa w oparciu o wypracowane standardy pracy: monitorowanie (wizyty BHP), wypadki, szkolenia. Opracowane dokumenty są udostępniane pracownikom w intranecie, a informacja rozsyłana jest do wszystkich kierowników kontraktów, kierowników budów, dyrekcji oraz zarządu.
403-4
W grupie Unibep funkcjonuje Komisja BHP, w skład której wchodzą: Prezes, Kierownik BHP, pracownik SIP i pracownicy fizyczni. Spotkania w takim składzie odbywają się raz na kwartał.
403-5

Grupa Unibep posiada opracowane programy szkoleń z zakresu BHP i instruktaże stanowiskowe.

Prowadzone są również rejestry szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP.

Wstępne szkolenia z zakresu BHP prowadzi służba BHP (instruktaż ogólny) i bezpośredni przełożony na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy). Szkolenia okresowe są zlecane firmom zewnętrznym lub prowadzone we własnym zakresie. Szkolenia specjalistyczne (np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy) są przeprowadzane przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Przed wejściem na plac budowy firmy podwykonawcze składają oświadczenie o aktualnych szkoleniach BHP pracowników, a oryginały tych zaświadczeń przedstawiają do wglądu. Dodatkowo służby BHP lub koordynator BHP w Unibep S.A. przeprowadzają szkolenie BHP wprowadzające Podwykonawcę na plac budowy. Na każdej budowie założony jest rejestr szkoleń wprowadzających.

Szkolenie wstępne (ogólne) BHP

Pierwsze szkolenie wstępne (ogólne) polega na zaznajomieniu nowo zatrudnionego z generalnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Prowadzone jest przez przedstawiciela służby BHP lub specjalistę BHP z Grupy Unibep. Karty ze szkolenia BHP i oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym oraz instrukcjami znajdują się w aktach osobowych pracowników.

Szkolenie okresowe BHP

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników są regularnie powtarzane w czasie zatrudnienia w Grupie Unibep. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwsze szkolenie okresowe, w zależności od zajmowanego stanowiska, zostaje przeprowadzone w okresie do sześciu lub dwunastu miesięcy od momentu zatrudnienia. I tak:

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami pierwsze szkolenie okresowe muszą odbyć maksymalnie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno-techniczni, projektanci, konstruktorzy maszyn i urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji, pracownicy służby BHP oraz pozostałe osoby wykonujące zadania tej służby, pracownicy administracyjno-biurowi, osoby, których praca wiąże się z narażaniem na niebezpieczne czynniki lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP muszą odbyć pierwsze szkolenie okresowe maksymalnie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na danym stanowisku.

Zaświadczenia ze szkolenia okresowego BHP znajdują się w aktach osobowych pracowników.

Podsumowanie realizacji szkoleń BHP w 2021

SPÓŁKI/ODDZIAŁY

Unibep S.AUnihouse S.A.Oddział Infrastruktury UnibepBudrex Sp. z o.o.Unidevelopment S.A. i Monday Development Sp. z o.o.Razem Grupa Unibep
Szkolenia wstępne
Szkolenie wstępne ogólne176351641422627

Szkolenia okresowe

Osoby kierujące pracownikami15527000249
Pracownicy adm. biurowi35246013136
Stanowiska robotnicze9219500439
Razem2822466013547
403-7

Pracownicy Grupy Unibep objęci są opieką lekarską.

Firmy podwykonawcze przed wejściem na plac budowy składają oświadczenie  o aktualnych badaniach lekarskich pracowników, a oryginały orzeczeń przedstawiają do wglądu.

W 2021 r. poddano pracowników następującym rodzajom badaniom:

Badania Oddział UnibepOddział Infrastru-kturyBudrex
Sp. z o.o.
Unihouse S.A.Unidevelopment S.A.Monday Development Sp. z o.o.Razem Grupa Unibep
Wstępne2226414205228535
Okresowe161016941101
Kontrolne21163543198
Celowane132053023
Razem27292183333210757

Grupa Unibep refunduje zakup okularów korygujących pracownikom pracującym przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny w ciągu doby, jeżeli wyniki badań okulistycznych, przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych, wykażą potrzebę stosowania takich okularów w czasie pracy. Refundacja wynosi maksymalnie 500 zł (brutto) i jest przyznawana raz na trzy lata.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy lekarz sprawujący opiekę zdrowotną, na podstawie wyników przeprowadzonych badań okulistycznych, stwierdzi konieczność zapewnienia pracownikowi nowych okularów przed upływem w/w terminu.

403-7

Firma nie posiada danych dotyczących profilaktyki i ograniczania zjawisk i zdarzeń zawodowych wpływających na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

403-8

Wszyscy pracownicy Grupy Unibep są objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy.

403-9

W 2021 r. w Grupie Unibep, wśród pracowników etatowych miało miejsce 17 wypadków lekkich w pracy. Były to urazy, rany, skręcenia, zwichnięcia i złamania kończyn górnych i dolnych.

Wskaźniki dotyczące pracowników etatowych organizacji:

Łączny czas przepracowany przez wszystkich pracowników
(pełno i niepełnoetatowych) w 2021 roku (h)

2 854 474
Nazwa jednostki biznesowejRodzaj urazu odniesionego
w miejscu pracy
Grupa UnibepRany, skręcenia,
zwichnięcia i złamania kończyn górnych i dolnych
Liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy0
Liczba wypadków ciężkich w miejscu pracy0
Liczba wszystkich wypadków17
Wskaźnik wszystkich wypadków1,191

Wskaźniki dotyczące pozostałych pracowników, których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację.

Łączny czas przepracowany przez pracowników, których
praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację (h)
45 509 511
Liczba wypadków śmiertelnych w miejscu pracy0
Liczba wypadków ciężkich w miejscu pracy1
Liczba wszystkich wypadków11
Wskaźnik wszystkich wypadków0,048

W spółkach Grupy Unibep prowadzona jest analiza wypadków przy pracy. Przeprowadzona za 2021 r. analiza wykazała:

W Unibep: S.A.:
 • spadek liczby wypadków w stosunku do roku ubiegłego o 25%, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o 9,21%;
 • wskaźnik częstości wypadków wyniósł 4,69 i zmalał w stosunku do roku ubiegłego o 31,33%;
 • wskaźnik ciężkości wypadków wyniósł 30,67 i znacznie zmalał w stosunku do roku ubiegłego aż o 70,44%;
 • liczba dni niezdolności do pracy spowodowana wypadkami przy pracy wyniosła 92
  i zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 77,83%.
W Oddziale Infrastruktury Unibep: S.A.:
 • wzrost liczby wypadków w stosunku do roku ubiegłego o 150%, przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o 7,14%;
 • wskaźnik częstości wypadków wyniósł 22,22 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 133,40%;
 • wskaźnik ciężkości wypadków wyniósł 39,8 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego
  o 4,74%;
 • liczba dni niezdolności do pracy spowodowana wypadkami przy pracy wyniosła 199 i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 161,84%.
W Unihouse: S.A.:
 • Wzrost liczby wypadków w stosunku do roku ubiegłego 16,67% przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o 2,63%;
 • wskaźnik częstości wypadków wyniósł 11,95 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 13,70%;
 • wskaźnik ciężkości wypadków wyniósł 47,43 i spadł w stosunku do roku ubiegłego o 35,47%;
 • liczba dni niezdolności do pracy spowodowana wypadkami przy pracy wyniosła 332 i spadła w stosunku do roku ubiegłego o 24,72%.
W Budrex: Sp. z o.o.:
 • wzrost liczby wypadków w stosunku do roku ubiegłego o 100%, przy spadku zatrudnienia o 5,17%;
 • wskaźnik częstości wypadków wyniósł 18,18 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 100%;
 • wskaźnik ciężkości wypadków wyniósł 43 i wzrósł w stosunku do roku ubiegłego
  o 100%;
 • liczba dni niezdolności do pracy spowodowana wypadkami przy pracy wyniosła 86 i wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 100%.
403-10
W 2021 r. nie zanotowano przypadków śmiertelnych wywołanych złym stanem zdrowia związanym z pracą, zarówno wśród pracowników Grupy Unibep, jak i osób, których praca lub miejsce pracy było kontrolowane przez organizację (podwykonawców). Nie zarejestrowano również żadnych przypadków złego stanu zdrowia związanego z pracą.