Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wyniki segmentów operacyjnych

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

tys. PLN Budownictwo kubaturowe Infrastruktura Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów Razem kwoty dotyczące
całej Grupy
Przychody z umów z klientami 941 795 380 253 285 890 261 800 -157 348 1 712 390
– sprzedaż zewnętrzna 785 634 380 047 284 909 261 800 1 712 390
– sprzedaż na rzecz innych segmentów 156 161 205 981 0 -157 348 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 884 696 366 020 220 631 254 610 -147 231 1 578 725
Zysk brutto ze sprzedaży 57 100 14 232 65 260 7 190 -10 117 133 665
% zysku brutto ze sprzedaży 6,06% 3,74% 22,83% 2,75% 6,43% 7,81%
Koszty sprzedaży 14 241
Koszty zarządu 61 143
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 3 199
Zysk z działalności operacyjnej 61 480
Przychody finansowe, w tym: 7 165
– przychody odsetkowe 7 2 754 2 334 206 5 301
– instrumenty pochodne 1 421 80 80 1 501
Koszty finansowe, w tym: 12 772
– koszty odsetkowe 3 658 758 1 471 715 6 603
– instrumenty pochodne 2 200 4 393 6 592
Oczekiwane straty kredytowe 2 582
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5 825
Zysk przed opodatkowaniem 59 115
Podatek dochodowy 11 983
Zysk netto 47 133

SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

tys. PLN Budownictwo kubaturowe Infrastruktura Działalność deweloperska Budownictwo modułowe Korekty sprzedaży na rzecz innych segmentów Razem kwoty dotyczące całej Grupy
Przychody z umów z klientami 943 110 378 950 242 524 211 328 -93 575 1 682 337
– sprzedaż zewnętrzna 850 719 378 803 241 521 211 293 1 682 337
– sprzedaż na rzecz innych segmentów 92 390 147 1 003 35 -93 575 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 879 482 340 729 185 325 217 729 -79 655 1 543 610
Zysk brutto ze sprzedaży 63 627 38 221 57 199 -6 401 -13 919 138 727
% zysku brutto ze sprzedaży 6,75% 10,09% 23,58% -3,03% 14,88% 8,25%
Koszty sprzedaży 14 830
Koszty zarządu 56 454
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -7 651
Zysk z działalności operacyjnej 59 792
Przychody finansowe, w tym: 6 817
– przychody odsetkowe 62 255 2 401 122 2 840
– instrumenty pochodne 176 717 717 893
Koszty finansowe, w tym: 14 494
– koszty odsetkowe 3 649 686 873 757 5 965
– instrumenty pochodne 1 342 -793 549
Oczekiwane straty kredytowe 13 054
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 15 542
Zysk przed opodatkowaniem 54 604
Podatek dochodowy 17 451
Zysk netto 37 153

INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

 • JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021

  tys. PLN Budownictwo
  kubaturowe
  Infrastruktura Pozostała
  działalność modułowa
  Razem
  Przychody z umów z klientami 941 825 289 170 23 689 1 254 683
  – sprzedaż zewnętrzna 941 825 289 170 23 689 1 254 683
  – sprzedaż na rzecz innych segmentów
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 887 451 277 823 31 818 1 197 092
  Zysk brutto ze sprzedaży 54 374 11 346 -8 129 57 591
  % zysku brutto ze sprzedaży 5,77% 3,92% -34,32% 4,59%
  Koszty sprzedaży
  Koszty zarządu 45 301
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -937
  Zysk z działalności operacyjnej 11 354
  Przychody finansowe, w tym: 17 021
  – przychody odsetkowe 3 353 2 754 51 6 158
  – instrumenty pochodne 1 421 5 1 426
  Koszty finansowe, w tym: 6 075
  – koszty odsetkowe 4 092 647 38 4 777
  – instrumenty pochodne 2 200 17 2 216
  Oczekiwane straty kredytowe 1 988
  Zysk przed opodatkowaniem 20 312
  Podatek dochodowy 3 511
  Zysk netto 16 802
 • JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020

  tys. PLN Budownictwo
  kubaturowe
  Infrastruktura Pozostała
  działalność modułowa
  Razem
  Przychody z umów z klientami 943 141 291 781 33 351 1 268 273
  – sprzedaż zewnętrzna 943 141 291 781 33 351 1 268 273
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 879 486 260 251 48 301 1 188 038
  Zysk brutto ze sprzedaży 63 655 31 530 -14 950 80 235
  % zysku brutto ze sprzedaży 6,75% 10,81% -44,83% 6,33%
  Koszty zarządu 42 207
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -1 486
  Zysk z działalności operacyjnej 36 542
  Przychody finansowe, w tym: 12 036
  – przychody odsetkowe 3 156 234 66 3 456
  – instrumenty pochodne 176 -214 -38
  Koszty finansowe, w tym: 12 294
  – koszty odsetkowe 4 278 491 129 4 899
  – instrumenty pochodne 1 342 -185 1 157
  Oczekiwane straty kredytowe 12 992
  Zysk przed opodatkowaniem 23 293
  Podatek dochodowy 6 531
  Zysk netto 16 762

INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ – UNIBEP SA

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2020 r. [tys. PLN]