Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Unibep na GPW

Giełda

Informacje o akcjach i akcjonariacie

Unibep SA jest spółką z większościowym kapitałem polskim, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku.

W 2021 roku cena akcji Unibep SA wzrosła o 24,10%. Dla porównania, główny indeks warszawskiej giełdy, WIG, wzrósł o 21,52%, a WIG – BUDOWNICTWO wzrósł o 2,76%.

W 2021 roku kurs akcji Unibep SA na GPW na zamknięcie sesji wahał się w przedziale od 8,18 PLN (04.01.2021) do 14,80 PLN (28.07.2021).

Na koniec 2021 roku wartość rynkowa Unibep SA wzrosła do 361 227 530 PLN (z 291 086 262 PLN na koniec 2020 roku).

Wskaźnik C/WK (cena akcji/wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego) wynosił około 1,16 na koniec roku 2021 (wobec 1,06 w roku poprzednim), a C/Z (cena/zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego) ukształtował się na poziomie około 7,68 na koniec roku 2021 (wobec 7,82 w roku poprzednim).

Informacje o notowaniach

Indeks
WIG-Poland Investor MS WIG-BUDOW WIG
Branża
Budownictwo
Rynek/Segment
GPW Podstawowy
GPW ticker
UNI
ISIN
PLUNBEP00015
Liczba akcji
35 070 634
Kapitał zakładowy
3 507 063,40 PLN

Skład akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dane w postaci tabelarycznej

Skład akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu

Imię i nazwisko Liczba
posiadanych akcji
Udział w kapitale
zakładowym [%]
Wartość
nominalna
Liczba
głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów [%]
Zofia Mikołuszko*8 800 00025,09880 0008 800 00025,09
Beata Maria Skowrońska5 500 00015,68550 0005 500 00015,68
Wojciech Stajkowski2 500 0007,13250 0002 500 0007,13
Bożenna Lachocka2 500 0007,13250 0002 500 0007,13
Aviva Otwarty Fundusz Emerytal-ny Aviva Santander SA3 418 9289,75341 8923 418 9289,75
PKO BP Bankowy OFE2 098 7565,98209 875,62 098 7565,98
Free Float6 752 95819,26675 295,86 752 95819,26
Akcje własne (1)3 500 0009,98350 0003 500 0009,98
Razem35 070 6341003 507 063,435 070 634100
Podział akcji na seri

Podział akcji na serie

SeriaRodzaj akcjiLiczba akcji
Ana okaziciela27 227 184
Bna okaziciela6 700 000
Cna okaziciela1 048 950
Dna okaziciela94 500
Razem35 070 634
Dodatkowe informacje
 • Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz obligatariuszy.
 • W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego (raport okresowy za III kwartał 2021) nie miały miejsca zmiany w stanie posiadania osób zarządzających i nadzorujących.
 • Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji/udziałów w podmiotach z Grupy UNIBEP. Osoby nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta.
 • Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ograniczenia wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby akcji jak również ograniczenia w zakresie przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki.
 • Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.
 • W Spółce nie funkcjonuje system programu akcji pracowniczych.

Program motywacyjny

Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP SA w dniu 15.06.2020 r. przyjęło założenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów. W ramach tego Programu Spółka będzie mogła zbywać na rzecz tych osób akcje własne Spółki. Na realizację Programu Motywacyjnego Walne Zgromadzenie przeznaczyło wszystkie akcje własne Spółki, tj. 3 500 000 akcji. Walne zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady realizacji tego Programu, w tym zasady zawierania Umów Uczestnictwa w Programie. Cena nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego będzie nie niższa niż 1 zł za Akcję. Walne Zgromadzenie UNIBEP SA upoważniło Rade Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia Akcji dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego. Cena ta może być różna w ramach poszczególnych transakcji, na podstawie których następować będzie nabycie Akcji. W dniu 4 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. uchwaliła Regulamin Programu Motywacyjnego UNIBEP S.A. (dalej „Program”).

Szczegółowe założenia programu zostały opisane w raporcie za III kwartał 2020 roku w punkcie 6.3 Program motywacyjny.

W dniu 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała o realizacji Programu Motywacyjnego na bieżący rok obrotowy, w szczególności: ustalając kryteria przydziału akcji, przyjmując listę uczestników Programu Motywacyjnego oraz ustalając cenę sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

Więcej informacji

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej:

 1. lista uczestników Programu Motywacyjnego obejmuje członków Zarządu Spółki;
 2. kryteria przydziału akcji Spółki na rok oceny 2021 obejmują w szczególności pozostawanie w składzie Zarządu Spółki jak również zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Unibep;
 3. cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu Motywacyjnego za rok oceny 2021 wynosi 3 zł za jedną akcję;
 4. uprawnionym uczestnikom Programu Motywacyjnego [pod warunkiem spełnienia ww. kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2021 co najmniej 600.000 akcji, w tym co najmniej 220.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 190.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 140.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 50.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu. Osoby zarządzające nie posiadają innych uprawnień do akcji Emitenta.

W dniu 19 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza UNIBEP S.A. podjęła uchwały w sprawie przyjęcia listy uczestników Programu Motywacyjnego na rok 2022, ustalenia kryteriów przydziału akcji oraz ceny sprzedaży akcji w ramach Programu Motywacyjnego na rok oceny 2022.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej UNIBEP S.A.:

 1. Lista uczestników Programu Motywacyjnego w 2022 roku obejmuje członków Zarządu UNIBEP S.A. oraz członków Zarządu Unidevelopment S.A.
 2. Kryteria przydziału akcji UNIBEP S.A. na rzecz członków Zarządu UNIBEP S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu UNIBEP S.A., przyjęcie strategii ESG dla UNIBEP S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unibep, przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla UNIBEP S.A. w określonych perspektywach czasowych.
 3. Kryteria przydziału akcji UNIBP S.A. na rzecz członków Zarządu Unidevelopment S.A. na rok oceny 2022 obejmują: a] kryteria finansowe, tj. zrealizowanie ustalonych zamierzeń finansowych Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment, b] kryteria niefinansowe, w szczególności: pozostawanie w składzie Zarządu Unidevelopment S.A., przyjęcie strategii ESG dla Unidevelopment S.A. oraz Grupy Kapitałowej Unidevelopment.
 4. Cena sprzedaży akcji, które mogą być skierowane do nabycia przez uprawnionego uczestnika Programu Motywacyjnego za rok oceny 2022 wynosi 3 zł na jedną akcję.
 5. Uprawnionym członkom Zarządu UNIBEP S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 200.000 akcji Panu Leszkowi Markowi Gołąbieckiemu, co najmniej 200.000 akcji Panu Sławomirowi Kiszyckiemu, co najmniej 100.000 akcji Panu Krzysztofowi Mikołajczykowi oraz co najmniej 100.000 akcji Panu Adamowi Polińskiemu.
 6. Uprawnionym członkom Zarządu Unidevelopment S.A. [pod warunkiem łącznego spełnienia kryteriów przydziału] zostanie zaoferowanych za rok oceny 2022 co najmniej 600.000 akcji UNIBEP S.A., w tym co najmniej 210.000 akcji Panu Zbigniewowi Gościckiemu, co najmniej 130.000 akcji Pani Ewie Przeździeckiej, co najmniej 130.000 akcji Panu Mirosławowi Szczepańskiemu, co najmniej 130.000 akcji Panu Mariuszowi Przystupie.

Relacje inwestorskie

Kluczowym elementem efektywnego funkcjonowania Unibep S.A. jako spółki giełdowej jest profesjonalna komunikacja z interesariuszami rynku kapitałowego, a budowa i utrzymywanie odpowiedniej polityki informacyjnej to obszar działań relacji inwestorskich. Ze strony uczestników rynku mogą płynąć różne oczekiwania, zaś rolą relacji inwestorskich jest prezentowanie obecnym i potencjalnym inwestorom obiektywnego obrazu działalności spółki, w tym jej sytuacji finansowej oraz umożliwienie równego dostępu do informacji. Sposób kształtowania tej komunikacji ma duży wpływ na wartość spółki, ponieważ dostęp do informacji odgrywa decydującą rolę w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

W celu zapewnienia rzetelnej komunikacji z inwestorami i analitykami, Unibep S.A. udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funkcjonuje na bieżąco aktualizowany serwis relacji inwestorski. Aktywna komunikacja z rynkiem odbywa się poprzez organizację różnego rodzaju konferencji, w tym podsumowujących wyniki finansowe, a także uczestnictwo w organizowanych przez profesjonalne instytucje rynku kapitałowego konferencjach oraz roadshow czy też bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami polskich instytucji finansowych.

Unibep SA dążąc do zapewnienia najwyższych standardów w obszarze prowadzonych relacji inwestorskich, w roku 2021 przedstawiciele Unibep SA reprezentowali Spółkę na organizowanych przez profesjonalne instytucje rynku kapitałowego konferencjach krajowych, uczestniczyli w spotkania z przedstawicielami instytucji finansowych oraz instytucji rynku kapitałowego.

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji inwestorom i analitykom, Spółka udostępnia użytkownikom korporacyjną stronę internetową, w ramach której funkcjonuje serwis „Relacje Inwestorskie”. W ramach doskonalenia serwisu inwestorskiego, Unibep SA w roku 2022 zamierza udoskonalać i rozwijać narzędzia komunikacji z obszaru relacji inwestorskich.