Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Czynniki mogące mieć wpływ na przyszłe wyniki Grupy

  • niepewna sytuacja makroekonomiczna związana z wojną na terenie Ukrainy,
  • dostępność do materiałów i zmiany cen materiałów związane z sytuacją na rynku krajowym oraz spotęgowane sytuacją na Ukrainie,
  • dostępność do usług podwykonawców i zmiany cen za roboty budowlane związane z sytuacją na rynku krajowym oraz na Ukrainie,
  • zaburzenia w utrzymaniu łańcucha dostaw i tym samym wpływ na terminowość realizacji wszelkich zamówień, w tym zobowiązań wobec zamawiających,
  • rosnące ceny materiałów budowlanych,
  • ograniczenia w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry,
  • niepewna sytuacja makroekonomiczna związana z koronawirusem i jego wpływem na poszczególne gospodarki, w tym na rynki będące obszarem działalności Spółki.
  • czasowe zamknięcie rynków zagranicznych np. rynku norweskiego w czasie pandemii,
  • ryzyko ograniczenia w przemieszczaniu się i kwarantanna wprowadzana przez kraje będące obszarem działalności spółek Grupy,
  • utrzymanie dużej konkurencji, zaostrzona walka cenowa,
  • ryzyko spadku zamówień od krajowych deweloperów i zamówień publicznych,
   niepewna sytuacja polityczna na Białorusi wpływająca na rozliczenia gospodarcze realizowanych transakcji
  • rosnące ceny gruntów oraz ograniczony dostęp do terenów inwestycyjnych,
  • ograniczona dostępność finansowania zewnętrznego,
  • duża zmienność na rynku walutowym, duże wahania kursów walut oraz spredów walutowych,
  • możliwość skorzystania z dofinansowań unijnych na działalność badawczo-rozwojową,
  • zmienne stopy procentowe – wpływ na koszty i dostępność finansowania zewnętrznego,
  • kumulacja zamówień publicznych, szczególnie na rynku inwestycji infrastrukturalnych.
  • dobra kondycja finansowa, płynność finansowa, dostęp do limitów kredytowych i gwarancyjnych w bankach oraz towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • dobry portfel zleceń we wszystkich biznesach Grupy,
  • zwiększenie aktywności w segmencie energetyczno-przemysłowym,
  • rozwój nowych aktywności, dywersyfikacja działalności w ramach poszczególnych biznesów Grupy Unibep,
  • dywersyfikacja geograficzna i aktywizacja działalności w zakresie budownictwa modułowego – działania związane z obecnością na rynku polskim i niemieckim,
  • budowa banku ziemi i możliwość uruchamiania kolejnych własnych projektów deweloperskich na nowych rynkach,
  • rozwój i wykorzystywanie nowych elektronicznych narzędzi komunikacji – spowodowane sytuacją epidemiologiczną,
  • optymalizacja systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics AX 2012 oraz innych systemów wspomagających procesy operacyjne w spółkach Grupy jak Microsoft Dynamics CRM, AX People, IBM Cognos, Microsoft Power BI, Microsoft Azure,
  • działania związane z wdrożeniem technologii filozofii BIM,
  • poprawa efektywności procesów i produkcji poprzez wykorzystanie komórek organizacyjnych: Biura Technicznego, Biura Jakości i Działu Technologii, Działu Projektowego (architekci, statycy, konstruktorzy), Działu B+R,
  • ograniczenie działalności eksportowej na rynkach białoruskim i ukraińskim,
  • stosunkowo duża zależność od budownictwa kubaturowego, w tym mieszkaniowego,
  • stosunkowo duża zależność od rynku warszawskiego.