Ułatwienia dostępu

Skip to main content
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-54
102-56

Grupa Unibep chce prowadzić działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Już od kilku lat przygotowujemy raporty zrównoważonego rozwoju, opisujące nasze działania w zakresie środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.

Raporty są publikowane w cyklu rocznym, poprzedni raport ESG został opublikowany 20 kwietnia 2021 r. Nie zostały zidentyfikowane informacje, zaprezentowane w ubiegłorocznym raporcie, które wymagałyby korekt lub dodatkowych wyjaśnień.

Niniejszy raport obejmuje ujawnienia za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku. Raport został przygotowany zgodnie ze Standardem GRI w opcji podstawowej („Core”), stanowiącym uznany międzynarodowy standard raportowania niefinansowego. Uwzględniliśmy również wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych związanych z klimatem oraz adekwatne dla sektora nieruchomości wytyczne European Public Real Estate Association (EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Guidelines).

Raport zawiera również ujawnienia z zakresu Taksonomii, obowiązujące w 2022 r.

W proces wyboru oraz weryfikacji danych zaangażowana była najwyższa kadra kierownicza, co daje gwarancję ich rzetelności. Raport nie został poddany dobrowolnemu audytowi zewnętrznemu. Niemniej Unibep S.A. w przyszłości zamierza poddawać weryfikacji zewnętrznej raporty zrównoważonego rozwoju.

Analizujemy mapę naszych interesariuszy, którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Kluczowe dla firmy grupy interesariuszy określone zostały na drodze przeprowadzonego procesu mapowania interesariuszy, w wyniku którego powstała matryca interesariuszy Grupy Unibep.

Istotne dla Grupy Unibep aspekty w odniesieniu do interesariuszy to:

 • przejrzysta i transparentna komunikacja,
 • włączanie opinii interesariuszy w procesy decyzyjne,
 • etyczne zasady prowadzenia działalności,
 • relacje z pracownikami,
 • wpływ na środowisko naturalne.

Na potrzeby określenia zakresu tematycznego niniejszego raportu zostało przeprowadzone badanie interesariuszy w formie ankietowej.

Po nałożeniu perspektywy interesariuszy zewnętrznych na perspektywę firmy (interesariusze wewnętrzni) wykonano analizę istotności i wybrano zagadnienia do omówienia w raporcie. Przekładając to na nomenklaturę GRI, raport jako istotne traktuje następujące tematy:

Obszar ekonomiczny:
 • Wyniki finansowe (przychody, koszty).
 • Zapobieganie powstawania niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług).
 • Rzetelna komunikacja marketingowa, etyczny marketing i sprzedaż.
Obszar środowiskowy:
 • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie.
 • Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling.
 • Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii.
 • Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody.
 • Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo.
Obszar pracowniczy:
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery.
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet.
 • Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji.
Obszar społeczny:

Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku.

W przypadku pytań dotyczących treści raportu zapraszamy Państwa do kontaktu:

Magda Kretowicz – Kierownik Biura Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska:

kom.: +48 665 112 176 |  mkretowicz@unibep.pl

Nazwa standardu GRIWskaźnikNazwa wskaźnikaMiejsce w raporcie
UJAWNIENIA PROFILOWE
 
GRI 102. Ogólne ujawnienia 2016
GRI 102-1Nazwa organizacji Potencjał naszej grupy
GRI 102-2Główne marki, produkty lub usługiDziałalność Grupy Unibep
GRI 102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacjiPotencjał naszej grupy
GRI 102-4Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajówPotencjał naszej grupy
GRI 102-5Forma własności i forma prawna organizacji
GRI 102-6Obsługiwane rynkiPotencjał naszej grupy
GRI 102-7Skala działalnościPotencjał naszej grupy
GRI 102-8Informacja o pracownikachZatrudnienie
GRI 102-9Łańcuch wartościŁańcuch dostaw
GRI 102-10Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostawŁańcuch dostaw
GRI 102-11Zasada ostrożnościWpływ spółki na środowisko
GRI 102-12Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizacjęWspółpraca z innymi organizacjami
GRI 102-13Członkostwo w stowarzyszeniachWspółpraca z innymi organizacjami
GRI 102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczeblaList Prezesa Zarządu
GRI 102-16Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji
GRI 102-18Struktura nadzorcza organizacjiŁad korporacyjny
GRI 102-40Lista grup interesariuszy organizacjiO raporcie
GRI 102-41Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymiZatrudnienie
GRI 102-42Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizacjęO raporcie
GRI 102-43Podejście do angażowania interesariuszyO raporcie
GRI 102-44Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszyO raporcie
GRI 102-45Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowymO raporcie
GRI 102-46Proces definiowania treści raportuO raporcie
GRI 102-47Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportuO raporcie
GRI 102-48Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korektO raporcie
GRI 102-49Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportuO raporcie
GRI 102-50Okres raportowaniaO raporcie
GRI 102-51Data publikacji ostatniego raportuO raporcie
GRI 102-52Cykl raportowaniaO raporcie
GRI 102-53Kontakt w sprawie raportuO raporcie
GRI 102-54Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI StandardsO raporcie
GRI 102-55Indeks treści GRIO raporcie
GRI 102-56Weryfikacja zewnętrznaO raporcie
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
 Tematy ekonomiczne
 Aspekt raportowania: Wyniki finansowe
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńDziałalność Grupy Unibep
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyDziałalność Grupy Unibep
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaDziałalność Grupy Unibep
GRI 201-1Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne)Działalność Grupy Unibep
GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016GRI 201-4Pomoc finansowa uzyskana od państwa (ulgi, dotacje, granty, nagrody)Działalność Grupy Unibep
Aspekt raportowania: Obecność na rynku
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Potencjał naszej Grupy
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyPotencjał naszej Grupy
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaPotencjał naszej Grupy
GRI 201. Obecność na rynku 2016GRI 202-1Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności Równość szans
Aspekt raportowania: Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zrównoważone budownictwo
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyZrównoważone budownictwo
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaZrównoważone budownictwo
GRI 201. Pośredni wpływ ekonomiczny 2016GRI 203-1Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługiZrównoważone budownictwo
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie korupcji 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńEtyka w biznesie 
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyEtyka w biznesie 
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaEtyka w biznesie 
GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016GRI 205-2Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Etyka w biznesie 
GRI 205-3Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działaniaEtyka w biznesie 
Tematy środowiskowe 
Aspekt raportowania: Materiały/ Surowce 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zrównoważone surowce
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyZrównoważone surowce
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaZrównoważone surowce
GRI 301. Materiały 2016GRI 301-1Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętościZrównoważone surowce
Aspekt raportowania: Energia 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńEnergia
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyEnergia
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaEnergia
GRI 302. Energia 2016GRI 302-1Zużycie energii wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnychEnergia
GRI 302-3Intensywność zużycia energiiEnergia
Aspekt raportowania: Woda i ścieki 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńWoda
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyWoda
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaWoda
GRI 303. Woda i ścieki 2018GRI 303-1Interakcje z wodą jako zasobem wspólnymWoda
GRI 303-5Zużycie wodyWoda
Aspekt raportowania: Bioróżnorodność 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńBioróżnorodność
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyBioróżnorodność
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaBioróżnorodność
GRI 304. BioróżnorodnośćGRI 304-2Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymiBioróżnorodność
Aspekt raportowania: Emisje 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńEmisje
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyEmisje
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaEmisje
GRI 305. Emisje 2016GRI 305-1Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1)Emisje
GRI 305-2Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2)Emisje
GRI 305-3Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3)Emisje
GRI 305-4Intensywność emisji gazów cieplarnianychEmisje
GRI 305-7Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrzaEmisje
Aspekt raportowania: Odpady 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńOdpady
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyOdpady
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaOdpady
GRI 306. Odpady 2020GRI 306-1Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadamiOdpady
GRI 306-2Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadamiOdpady
GRI 306-3Wytworzone odpadyOdpady
Aspekt raportowania: Zgodność z regulacjami środowiskowymi 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńTCFD
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyTCFD
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaTCFD
GRI 307. Zgodność z regulacjami środowiskowymiGRI 307-1Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiskaTCFD
Aspekt raportowania: Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńŁańcuch dostaw
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyŁańcuch dostaw
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaŁańcuch dostaw
GRI 308. Ocena środowiskowa dostawcówGRI 308-1Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowychŁańcuch dostaw
Aspekt raportowania: Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzania
wskaźnik własnyPriorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo
Tematy społeczne 
Aspekt raportowania: Zatrudnienie 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńZatrudnienie
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyZatrudnienie
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaZatrudnienie
GRI 401. Zatrudnienie 2016GRI 401-1Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracownikówZatrudnienie
GRI 401-2Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzinZatrudnienie
GRI 401-3Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płećZatrudnienie
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy 
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018GRI 403-1System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-2Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadkówZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-3Służby bezpieczeństwa i higieny pracyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-4Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-5Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-6Programy promocji zdrowia dla pracownikówZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-7Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-8Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-9Urazy związane z pracąZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-10Problemy zdrowotne związane z pracąZdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016

 

 

GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńSzkolenia i edukacja pracowników
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementySzkolenia i edukacja pracowników
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaSzkolenia i edukacja pracowników
GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016

 

 

GRI 404-1Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownikaSzkolenia i edukacja pracowników
GRI 404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowejSzkolenia i edukacja pracowników
GRI 404-3Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowegoSzkolenia i edukacja pracowników
Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016

 

 

GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńRówność szans
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyRówność szans
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaRówność szans
GRI 405. Róznorodność i równość szans 2016

 

GRI 405-1Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wiekuRówność szans
GRI 405-2Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyznRówność szans
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Różnorodność jako wartość

GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyRóżnorodność jako wartość
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaRóżnorodność jako wartość
GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016GRI 406-1Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczychRóżnorodność jako wartość
Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńZdrowie i bezpieczeństwo w pracy
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyZdrowie i bezpieczeństwo w pracy
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaZdrowie i bezpieczeństwo w pracy
 

GRI 416. Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016

GRI 416-1Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klientaZdrowie i bezpieczeństwo w pracy
GRI 416-2Przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klientówZdrowie i bezpieczeństwo w pracy
Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńOdpowiedzialność przed klientami
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyOdpowiedzialność przed klientami
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaOdpowiedzialność przed klientami
GRI 417. Marketing i znakowanie produktów 2016

 

GRI 417-2Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usługOdpowiedzialność przed klientami
GRI 417-3Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringuOdpowiedzialność przed klientami
Aspekt raportowania: Prywatność klientów
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńOdpowiedzialność przed klientami
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyOdpowiedzialność przed klientami
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaOdpowiedzialność przed klientami
GRI 418. Prywatność klientówGRI 418-1Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientówOdpowiedzialność przed klientami
Aspekt raportowania: Zgodność społeczno-gospodarcza
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeńOdpowiedzialność przed klientami
GRI 103-2Podejście do zarządzania i jego elementyOdpowiedzialność przed klientami
GRI 103-3Ewaluacja podejścia do zarządzaniaOdpowiedzialność przed klientami
GRI 419. Zgodność społeczno-gospodarczaGRI 419-1Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjamiOdpowiedzialność przed klientami