Ułatwienia dostępu

Skip to main content
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-54
102-56

Grupa Unibep chce prowadzić działania w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Już od kilku lat przygotowujemy raporty zrównoważonego rozwoju, opisujące nasze działania w zakresie środowiskowym, ekonomicznym i społecznym.

Raporty są publikowane w cyklu rocznym, poprzedni raport ESG został opublikowany 20 kwietnia 2021 r. Nie zostały zidentyfikowane informacje, zaprezentowane w ubiegłorocznym raporcie, które wymagałyby korekt lub dodatkowych wyjaśnień.

Niniejszy raport obejmuje ujawnienia za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku. Raport został przygotowany zgodnie ze Standardem GRI w opcji podstawowej („Core”), stanowiącym uznany międzynarodowy standard raportowania niefinansowego. Uwzględniliśmy również wytyczne TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych związanych z klimatem oraz adekwatne dla sektora nieruchomości wytyczne European Public Real Estate Association (EPRA Sustainability Best Practices Recommendations Guidelines).

Raport zawiera również ujawnienia z zakresu Taksonomii, obowiązujące w 2022 r.

W proces wyboru oraz weryfikacji danych zaangażowana była najwyższa kadra kierownicza, co daje gwarancję ich rzetelności. Raport nie został poddany dobrowolnemu audytowi zewnętrznemu. Niemniej Unibep S.A. w przyszłości zamierza poddawać weryfikacji zewnętrznej raporty zrównoważonego rozwoju.

Analizujemy mapę naszych interesariuszy, którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Kluczowe dla firmy grupy interesariuszy określone zostały na drodze przeprowadzonego procesu mapowania interesariuszy, w wyniku którego powstała matryca interesariuszy Grupy Unibep.

Istotne dla Grupy Unibep aspekty w odniesieniu do interesariuszy to:

 • przejrzysta i transparentna komunikacja,
 • włączanie opinii interesariuszy w procesy decyzyjne,
 • etyczne zasady prowadzenia działalności,
 • relacje z pracownikami,
 • wpływ na środowisko naturalne.

Na potrzeby określenia zakresu tematycznego niniejszego raportu zostało przeprowadzone badanie interesariuszy w formie ankietowej.

Po nałożeniu perspektywy interesariuszy zewnętrznych na perspektywę firmy (interesariusze wewnętrzni) wykonano analizę istotności i wybrano zagadnienia do omówienia w raporcie. Przekładając to na nomenklaturę GRI, raport jako istotne traktuje następujące tematy:

Obszar ekonomiczny:
 • Wyniki finansowe (przychody, koszty).
 • Zapobieganie powstawania niezgodności z prawem i regulacjami (w tym dotyczącymi dostaw i użytkowania produktów oraz usług).
 • Rzetelna komunikacja marketingowa, etyczny marketing i sprzedaż.
Obszar środowiskowy:
 • Wykorzystywane przez firmę surowce i materiały oraz ich recykling i ponowne wykorzystanie.
 • Minimalizacja ilości produkowanych odpadów i recykling.
 • Zużycie i sposoby redukcji zużycia energii.
 • Zużycie i sposoby redukcji zużycia wody.
 • Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo.
Obszar pracowniczy:
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Szkolenia i edukacja pracowników, wspieranie rozwoju kariery.
 • Różnorodność i równość szans w dostępie do stanowisk, równe wynagrodzenie mężczyzn i kobiet.
 • Ograniczanie potencjalnych przypadków dyskryminacji.
Obszar społeczny:

Wkład firmy w świadczenie usług dla społeczeństwa, rozwój infrastruktury, rozwój lokalnego rynku.

W przypadku pytań dotyczących treści raportu zapraszamy Państwa do kontaktu:

Magda Kretowicz – Kierownik Biura Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska:

kom.: +48 665 112 176 |  mkretowicz@unibep.pl

Nazwa standardu GRI Wskaźnik Nazwa wskaźnika Miejsce w raporcie
UJAWNIENIA PROFILOWE
 
GRI 102. Ogólne ujawnienia 2016
GRI 102-1 Nazwa organizacji  Potencjał naszej grupy
GRI 102-2 Główne marki, produkty lub usługi Działalność Grupy Unibep
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Potencjał naszej grupy
GRI 102-4 Liczba krajów, w których działa organizacja, i nazwy tych krajów Potencjał naszej grupy
GRI 102-5 Forma własności i forma prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki Potencjał naszej grupy
GRI 102-7 Skala działalności Potencjał naszej grupy
GRI 102-8 Informacja o pracownikach Zatrudnienie
GRI 102-9 Łańcuch wartości Łańcuch dostaw
GRI 102-10 Znaczące zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw Łańcuch dostaw
GRI 102-11 Zasada ostrożności Wpływ spółki na środowisko
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy przyjęte przez organizację Współpraca z innymi organizacjami
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach Współpraca z innymi organizacjami
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla List Prezesa Zarządu
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania w organizacji
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji Ład korporacyjny
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji O raporcie
GRI 102-41 Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi Zatrudnienie
GRI 102-42 Identyfikacja i wybór interesariuszy angażowanych przez organizację O raporcie
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy O raporcie
GRI 102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy O raporcie
GRI 102-45 Lista podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym O raporcie
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu O raporcie
GRI 102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu O raporcie
GRI 102-48 Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt O raporcie
GRI 102-49 Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu O raporcie
GRI 102-50 Okres raportowania O raporcie
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu O raporcie
GRI 102-52 Cykl raportowania O raporcie
GRI 102-53 Kontakt w sprawie raportu O raporcie
GRI 102-54 Oświadczenie dotyczące raportowania zgodnie z GRI Standards O raporcie
GRI 102-55 Indeks treści GRI O raporcie
GRI 102-56 Weryfikacja zewnętrzna O raporcie
UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
  Tematy ekonomiczne
  Aspekt raportowania: Wyniki finansowe
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Działalność Grupy Unibep
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Działalność Grupy Unibep
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Działalność Grupy Unibep
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona (przychody) i podzielona (koszty operacyjne, wynagrodzenia, płatności na rzecz inwestorów i państwa, inwestycje społeczne) Działalność Grupy Unibep
GRI 201. Wyniki ekonomiczne 2016 GRI 201-4 Pomoc finansowa uzyskana od państwa (ulgi, dotacje, granty, nagrody) Działalność Grupy Unibep
Aspekt raportowania: Obecność na rynku
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Potencjał naszej Grupy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Potencjał naszej Grupy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Potencjał naszej Grupy
GRI 201. Obecność na rynku 2016 GRI 202-1 Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w podziale na płeć w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności  Równość szans
Aspekt raportowania: Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń  Zrównoważone budownictwo
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zrównoważone budownictwo
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zrównoważone budownictwo
GRI 201. Pośredni wpływ ekonomiczny 2016 GRI 203-1 Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi Zrównoważone budownictwo
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie korupcji  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Etyka w biznesie 
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Etyka w biznesie 
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Etyka w biznesie 
GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Etyka w biznesie 
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania Etyka w biznesie 
Tematy środowiskowe  
Aspekt raportowania: Materiały/ Surowce  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń  Zrównoważone surowce
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zrównoważone surowce
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zrównoważone surowce
GRI 301. Materiały 2016 GRI 301-1 Wykorzystywane do produkcji i pakowania materiały i surowce wg masy lub objętości Zrównoważone surowce
Aspekt raportowania: Energia  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Energia
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Energia
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Energia
GRI 302. Energia 2016 GRI 302-1 Zużycie energii wewnątrz organizacji – pochodzącej ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych Energia
GRI 302-3 Intensywność zużycia energii Energia
Aspekt raportowania: Woda i ścieki  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Woda
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Woda
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Woda
GRI 303. Woda i ścieki 2018 GRI 303-1 Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym Woda
GRI 303-5 Zużycie wody Woda
Aspekt raportowania: Bioróżnorodność  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Bioróżnorodność
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Bioróżnorodność
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Bioróżnorodność
GRI 304. Bioróżnorodność GRI 304-2 Opis znaczącego wpływu działań, produktów i usług na bioróżnorodność na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności znajdujących się poza obszarami chronionymi Bioróżnorodność
Aspekt raportowania: Emisje  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Emisje
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Emisje
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Emisje
GRI 305. Emisje 2016 GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1) Emisje
GRI 305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 2) Emisje
GRI 305-3 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 3) Emisje
GRI 305-4 Intensywność emisji gazów cieplarnianych Emisje
GRI 305-7 Emisje tlenków azotu, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza Emisje
Aspekt raportowania: Odpady  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpady
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpady
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpady
GRI 306. Odpady 2020 GRI 306-1 Wytwarzanie odpadów i znaczące skutki związane z odpadami Odpady
GRI 306-2 Zarządzanie znaczącymi skutkami związanymi z odpadami Odpady
GRI 306-3 Wytworzone odpady Odpady
Aspekt raportowania: Zgodność z regulacjami środowiskowymi  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń TCFD
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy TCFD
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania TCFD
GRI 307. Zgodność z regulacjami środowiskowymi GRI 307-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska TCFD
Aspekt raportowania: Ocena dostawców pod kątem spełniania kryteriów środowiskowych  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Łańcuch dostaw
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Łańcuch dostaw
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Łańcuch dostaw
GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców GRI 308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem spełnienia kryteriów środowiskowych Łańcuch dostaw
Aspekt raportowania: Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
wskaźnik własny Priorytetyzacja inwestycji w energooszczędne i zrównoważone budownictwo
Tematy społeczne  
Aspekt raportowania: Zatrudnienie  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zatrudnienie
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zatrudnienie
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zatrudnienie
GRI 401. Zatrudnienie 2016 GRI 401-1 Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników Zatrudnienie
GRI 401-2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie przysługują pracownikom tymczasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin Zatrudnienie
GRI 401-3 Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim w podziale na płeć Zatrudnienie
Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo i higiena pracy  
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 GRI 403-1 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-2 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie wypadków Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-3 Służby bezpieczeństwa i higieny pracy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-4 Udział pracowników, konsultacje i komunikacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-5 Szkolenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-6 Programy promocji zdrowia dla pracowników Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-7 Zapobieganie i łagodzenie wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-8 Pracownicy objęci systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-9 Urazy związane z pracą Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
GRI 403-10 Problemy zdrowotne związane z pracą Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 
Aspekt raportowania: Szkolenia i edukacja
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016

 

 

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016

 

 

GRI 404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 404-2 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 404-3 Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego Szkolenia i edukacja pracowników
Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016

 

 

GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Równość szans
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Równość szans
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Równość szans
GRI 405. Róznorodność i równość szans 2016

 

GRI 405-1 Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku Równość szans
GRI 405-2 Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn Równość szans
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie dyskryminacji
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń

Różnorodność jako wartość

GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Różnorodność jako wartość
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Różnorodność jako wartość
GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych działań naprawczych Różnorodność jako wartość
Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo klientów
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
 

GRI 416. Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016

GRI 416-1 Wpływ produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klienta Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
GRI 416-2 Przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klientów Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy
Aspekt raportowania: Marketing i znakowanie produktów
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność przed klientami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność przed klientami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność przed klientami
GRI 417. Marketing i znakowanie produktów 2016

 

GRI 417-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług Odpowiedzialność przed klientami
GRI 417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu Odpowiedzialność przed klientami
Aspekt raportowania: Prywatność klientów
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność przed klientami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność przed klientami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność przed klientami
GRI 418. Prywatność klientów GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów Odpowiedzialność przed klientami
Aspekt raportowania: Zgodność społeczno-gospodarcza
GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialność przed klientami
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy Odpowiedzialność przed klientami
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania Odpowiedzialność przed klientami
GRI 419. Zgodność społeczno-gospodarcza GRI 419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami Odpowiedzialność przed klientami