Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (205)
103-2 (205)
103-3 (205)
205-2
205-3

Pracownicy naszej Grupy są świadomi znaczenia etyki biznesowej i konieczności jej przestrzegania w spółce notowanej na giełdzie. W Grupie Unibep staramy się, aby wszyscy pracownicy przyjmowali najlepsze wzorce w postępowaniu. Wierzymy, że korupcja i łapownictwo są elementami szerszego zjawiska, związanego z wartościami, etyką i uczciwością w biznesie. Tam, gdzie ludzie działają w oparciu o przejrzyste i powszechnie znane wartości etyczne, zagrożenie jest znacznie mniejsze. Dlatego tak ważne są cykliczne szkolenia kadry, podczas których przypominane i omawiane są obowiązujące procedury i instrukcje wewnętrzne.

Oprócz Kodeksu postepowania wdrożono Procedurę przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Unibep, która stanowi element obowiązującego systemu zarządzania zgodnością i wpływa na poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania spółek Grupy.

Regulując zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym czy nadużyć, które mogą wystąpić we wszystkich obszarach działalności Grupy Unibep, na wszystkich poziomach zarządzania, wyrażamy zdecydowany brak akceptacji dla takich zachowań i wszelkich form korupcji.

Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w Grupie Unibep zawiera:

  • określenie warunków formalnych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, zasadami branżowymi i przyjętymi zobowiązaniami,
  • określenie zasad postępowania mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom dokonywanym na szkodę firmy,
  • ustalenie zasad dokonywania zgłoszeń o działaniach korupcyjnych i nadużyciach,
  • określenie zasad postępowania ze zgłoszeniami,
  • wdrażanie skutecznych działań naprawczych i efektywnych mechanizmów kontroli wewnętrznej.

Wszyscy zarządzający poszczególnymi biznesami w Grupie Unibep oraz dyrekcje kontraktów w Polsce i poza granicami kraju obowiązkowo zapoznają się z dokumentami, dotyczącymi procedur antykorupcyjnych.

Przestrzeganiem przyjętych uregulowań antykorupcyjnych i monitoringiem zdarzeń niepożądanych w Grupie zajmuje się Koordynator ds. zgodności, który powoływany jest przez Prezesa Zarządu Unibep S.A. Koordynator zbiera i obsługuje zgłoszenia o naruszeniach, zapewniając anonimowość osobom zgłaszającym i prowadzi postępowania wyjaśniające, a następnie monitoruje i wdraża działania naprawcze. Organizuje systematyczne szkolenia i działania, których celem jest podnoszenie świadomości pracowników w zakresie nadużyć i zachowań korupcyjnych. Wszyscy członkowie organów zarządzających, pracownicy oraz partnerzy biznesowi Grupy Unibep zostali poinformowani o polityce i procedurach antykorupcyjnych organizacji. Również wszyscy członkowie organów zarządzających oraz kadra zarządzająca Grupy Unibep przeszli szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Pracownicy Grupy Unibep zobowiązani są do unikania sytuacji mogących być przyczyną konfliktu interesów, które mogą wpływać na ich obiektywizm podczas prowadzonych działań i czynności.

Wystąpienie konfliktu interesów może doprowadzić do korupcji lub nadużycia w sytuacjach, w których pracownik, z racji zajmowanego stanowiska, może uzyskać korzyść w wyniku podjętych decyzji lub wywierać wpływ na decyzje współpracowników podejmowane w stosunku do pracownika, osób mu najbliższych lub podmiotu zewnętrznego, wobec którego pracownik ma zobowiązania rodzinne, służbowe lub biznesowe.

Każdy kto ma wątpliwości co do możliwości wystąpienia konfliktu interesów, zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania działań związanych z sytuacją konfliktową, za wyjątkiem tych mogących narazić spółkę na szkodę. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie poinformować przełożonego i/lub Koordynatora ds. zgodności.

W Grupie Unibep funkcjonują następujące regulacje wewnętrzne, obejmujące obszar etyczny:

  • Kodeks Postępowania w Grupie Unibep
  • Procedura przeciwdziałania korupcji i nadużyciom Grupy Unibep
  • Zasady postępowania Partnerów biznesowych

W 2021 r. w Grupie Unibep nie stwierdzono przypadków korupcji