Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Wpływ spółki na środowisko

Grupa Unibep opracowała własną metodykę określania i oceny wszystkich oddziaływań na środowisko, które mogą powstawać podczas poszczególnych etapów realizacji inwestycji, w tym na etapie budowy, uruchomienia wstępnego i przekazania do eksploatacji.

Proces identyfikacji aspektów środowiskowych składa się z trzech kluczowych etapów:

 • analizy etapów budowy, uruchomienia wstępnego i przekazania inwestycji do eksploatacji, ustalenia wszystkich czynności, które mogą dotyczyć środowiska;

 • ustalenia aspektów środowiskowych powiązanych ze zidentyfikowanymi działaniami, zidentyfikowanie zagrożeń (ryzyk) i szans;
 • oceny wpływu na środowisko.
Podczas prowadzenia prac na placu budowy i przy identyfikacji oddziaływań na otoczenie naturalne brane są pod uwagę następujące aspekty środowiskowe:
 • interakcje z otoczeniem budowy/sąsiedztwem
 • zajęcie powierzchni ziemi
 • zużycie wody
 • potencjalne skażenie wód
 • emisja odpadów
 • potencjalne skażenie gleby
 • emisje do atmosfery zanieczyszczeń gazowych
 • zużycie energii cieplnej
 • zużycie paliw
 • stosowanie substancji w wyrobach budowlanych
 • emisje do atmosfery zanieczyszczeń pyłowych
 • wytwarzanie ścieków
 • wytwarzanie hałasu
 • uszkodzenia drzewostanu
 • straty w populacji zwierząt
 • emisja wibracji
 • zużycie surowców/ materiałów/ zasobów naturalnych
 • zużycie energii elektrycznej
 • możliwość wystąpienia niezgodności
  z obowiązującymi przepisami
Sposób identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych w sposób szczegółowy opisuje procedura “Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych”.
Grupa Unibep jest świadoma, iż każde jej działanie wywiera wpływ na środowisko naturalne, dlatego wdrażamy rozwiązania i technologie pozwalające na monitorowanie i ograniczanie naszego oddziaływania na środowisko.

W biurach, zakładach produkcyjnych oraz na budowach wprowadzono segregację odpadów. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów ograniczamy liczbę drukowanych i powielanych dokumentów papierowych. Wykorzystujemy bezpieczne pod kątem środowiskowym materiały, które są sprawdzane m.in. ze względu na emisje formaldehydów, lotnych związków organicznych lub posiadają adekwatne deklaracje, typu EPD, co stanowi gwarancję dbałości o środowisko. Identyfikując i monitorując nasze działania, znamy realny wpływ naszych produktów na środowisko pod kątem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, energochłonności procesu produkcji, zużycia wody czy produkcji odpadów.

W nasze akcje ekologiczne angażujemy pracowników, wierząc, że codzienne nawyki i zachowania mają znaczenie. Z myślą o pracownikach prowadzimy kampanie informacyjne poświęcone ekologii, np. Ekologiczne gesty, Eko. Ja. Zachęcamy do segregowania odpadów, w tym niebezpiecznych elektrośmieci i baterii, rezygnacji z jednorazowych, plastikowych opakowań. Opowiadamy o sposobach oszczędzania wody i energii i znaczeniu roślinności wokół nas. Prezentujemy sposoby na spędzanie wolnego czasu w nurcie ekologicznym i zachęcamy do wybierania roweru zamiast samochodu. Motywujemy i inspirujemy, by wyrabiać w sobie ekologiczne nawyki, w pracy i poza nią.

102-11

Plan działań środowiskowych

Planowane przez spółki Grupy Unibep działania na rzecz ochrony przyrody uwzględniają krajowe wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz przepisy prawa miejscowego, w tym zapisy decyzji środowiskowych określonych dla poszczególnych inwestycji.

Zasady postępowania w stosunku do elementów przyrody ożywionej i nieożywionej określone są w dokumencie „Plan działań środowiskowych”. Wynikają one z dokonanej dla budowy oceny aspektów środowiskowych i obligują wszystkich Wykonawców Robót do realizacji prac zgodnie z postanowieniami Planu, przy wdrożeniu działań minimalizujących wpływ na środowisko.

W zależności od specyfiki inwestycji, Plan może być modyfikowany poprzez dodawanie lub usuwanie adekwatnych działań na rzecz ochrony środowiska. Jego ostateczny kształt jest wynikiem współpracy specjalisty ds. ochrony środowiska z kierownictwem budowy, dzięki której określa się rodzaje przewidywanych i możliwych do wdrożenia działań na rzecz ochrony środowiska.