Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Taksonomia

Wprowadzenie

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r., zgodnie z treścią Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, na potrzeby niniejszego sprawozdania przeprowadzono analizę udziału działalności gospodarczej kwalifikującej się oraz działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo w łącznym obrocie, nakładach inwestycyjnych i wydatkach operacyjnych Grupy Unibep oraz podano adekwatne informacje jakościowe w zakresie w jakim dotyczą ww. wskaźników za rok obrotowy 2021. Zaprezentowane wskaźniki odnoszą się jednocześnie do systematyki związanej z łagodzeniem zmian klimatycznych oraz adaptacją do zmian klimatu.

Na potrzeby niniejszego sprawozdania nie jest ujawniana zgodność z systematyką.

W odniesieniu do prezentowanych wskaźników Grupa nie posiada danych porównawczych za 2020 rok. Grupa dotychczas nie opracowała ani nie wdrożyła planu, o którym mowa w pkt. 1.1.2.2. załącznika nr 1 do rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r., uzupełniającego rozporządzenie 2020/852 przez sprecyzowanie treści prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art.19a lub 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji (Rozporządzenie 2178).

W przypadku nakładów inwestycyjnych Grupa oceniała, czy w i jakim stopniu dane aktywa będą wykorzystywane do realizacji działalności wcześniej zakwalifikowanej do Taksonomii niefinansowej UE. Ponadto Grupa dokonała klasyfikacji do Taksonomii również inwestycji bezpośrednio powiązanych z opisem działalności ujętych w Taksonomii – w szczególności działalność 6.5. Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi.

W przypadku wydatków operacyjnych Grupa oceniała w szczególności, czy w i jakim stopniu dany wydatek operacyjny dotyczy bezpośrednio działalności lub środka trwałego uprzednio zakwalifikowanego do Taksonomii lub procesu z nim związanego.

W przypadku pozycji, które mogły jednocześnie kwalifikować się przynajmniej do dwóch rodzajów działalności, Spółka uniknęła podwójnego liczenia danej pozycji (odpowiednio działalności/sprzedaży, nakładu inwestycyjnego lub wydatku operacyjnego) w taki sposób, że dana pozycja weryfikowana po raz pierwszy i zaklasyfikowana do licznika danego wskaźnika zostawała wyłączana z dalszych kalkulacji.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wobec niejednolitej interpretacji przepisów dotyczących Taksonomii, braku wytycznych i spójnej praktyki w tym, w szczególności w odniesieniu do kalkulacji nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych za 2021 rok przedstawione wyniki analizy mogą ulec korektom w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Wskaźnik obrotu

Podstawowa działalność operacyjna Grupy polega na realizacji projektów budowlanych obejmujących swoimi zakresie różne branże w ramach działalności budowlanej (budownictwo kubaturowe, infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa oraz budownictwo modułowe), jak również działalność deweloperska.

Wskaźnik obrotu – odsetek obrotu kwalifikującego się do systematyki

wartość przychodów (mln zł) część przychodów (%)
Działalność kwalifikująca się do systematyki 1 696,9 99,1%
Działalność niekwalifikująca się do systematyki 15,5 0,9%
SUMA 1 712,4 100%

Dla wskaźnika obrotu:

  • wartość mianownika wskaźnika obrotu stanowiły skonsolidowane przychody z umów z klientami w 2021 roku;
  • przychody ze sprzedaży produktów i świadczenia usług związanych z działalnością Grupy Unibep ujęte w Taksonomii niefinansowej UE wyniosły 1 696,9 mln zł.

Spółki z Grupy Unibep nie wyemitowały ekologicznych obligacji lub dłużnych papierów wartościowych w celu finansowania określonych zidentyfikowanych rodzajów działalności zgodnych z systematyką.

Rodzaj działalności wartość (mln zł) udział w nakładach inwestycyjnych ujętych w systematyce (%)
5.3 Budowa, rozbudowa i eksploatacja systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków 26,0 1,5%
6.15. Infrastruktura wspomagająca transport drogowy i transport publiczny 351,7 20,7%
6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego 16,2 1,0%
7.1. Budowa nowych budynków 1 303,0 76,8%
SUMA 1 696,9 100%
Na potrzeby kalkulacji wskaźnika obrotu ujęte zostały wyłącznie przychody ze sprzedaży na rzecz klientów zewnętrznych.

Wskaźnik nakładów inwestycyjnych – odsetek nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do systematyki

nakłady inwestycyjne
(mln zł)
część łącznych nakładów inwestycyjnych (%)
Działalność kwalifikująca się do systematyki 36,6 96,6%
Działalność niekwalifikująca się do systematyki 36,6 3,4%
SUMA 37,9 100%

Dla wskaźnika nakładów inwestycyjnych :

  • wartość mianownika stanowiły nakłady inwestycyjne w Grupie Unibep w łącznej wysokości ok. 37,9 mln zł dla 2021 roku skalkulowane na podstawie przepisów MSR/MSSF wskazanych w załączniku do Rozporządzenia 2178, w szczególności przepisy:
    • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, pkt 73 lit. e) ppkt (i) oraz (iii);
    • MSR 38 Wartości niematerialne, pkt 118 lit. e) ppkt (i);
    • MSSF 16 Leasing, pkt 53 lit. h).

Na potrzeby analizy licznika zidentyfikowano nakłady inwestycyjne związane z działalnością ujętą w Taksonomii  niefinansowej UE w kwocie odpowiadającej równowartości ok. 36,6 mln zł.

Nakłady inwestycyjne zakwalifikowane do systematyki w Grupie Unibep obejmują wskazane poniżej rodzaje działalności.
Rodzaj działalności wartość (mln zł) udział w nakładach inwestycyjnych ujętych w systematyce (%)
6.13. Infrastruktura na potrzeby mobilności osobistej, logistyka rowerowa 14,4 39,4%
6.5. Transport motocyklami, samochodami osobowymi i lekkimi pojazdami użytkowymi 12,1 33,0%
7.7. Nabywanie i prawo własności budynków 5,9 16,0%
7.1. Budowa nowych budynków 3,6 9,8%
Suma pozostałych 0,6 1,8%
SUMA 36,6 100%
Grupa Unibep nie przyjęła planu inwestycyjnego dotyczącego nakładów inwestycyjnych, o którym mowa w pkt 1.1.2 załącznika nr 1 do Rozporządzenie 2178. Spółki z Grupy nie emitowały obligacji ekologicznych lub innych papierów wartościowych w celu finansowania określonych zidentyfikowanych nakładów inwestycyjnych kwalifikujących się do systematyki.
W okresie sprawozdawczym nie było przypadków nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wskutek połączenia jednostek w ramach Grupy.

Wskaźnik wydatków operacyjnych – odsetek wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki

wydatki operacyjne
(mln zł)
część łącznych wydatków operacyjnych (%)
Działalność kwalifikująca się do systematyki 8,3 78,7%
Działalność niekwalifikująca się do systematyki 2,2 21,3%
SUMA 10,5 100%

Dla wskaźnika wydatków operacyjnych przeprowadzono analizę pozycji składowych wydatków operacyjnych zgodnie z definicją Taksonomii niefinansowej UE w wyniku której wartość mianownika została ustalona na 10,5 mln zł.

Na wskazaną powyżej wartość składają się w szczególności: i) wydatki związane z utrzymanie transportu własnego, ii) wydatki związane z remontami, konserwacją i naprawami, iii) wydatki związane z obsługą i utrzymaniem biur, iv) wydatki związane z utrzymaniem zaplecza logistycznego.