Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kluczowe wyniki

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skonsolidowana wartość aktywów Grupy Unibep wzrosła o 301.013 tys. zł w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 roku. Nastąpiło to w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o ok. 12,3% (36.187 tys. zł) oraz wzrostu aktywów obrotowych o 28% (264.826 tys. zł).

Aktywa trwałe

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnej o 21.027 tys. zł,
 • wzrost wartości środków trwałych o 12.787 tys. zł,
 • spadek inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności o 6.513 tys. zł.
Aktywa obrotowe

W aktywach obrotowych wzrost był głównie wynikiem:

 • wzrostu wartości aktywów kontraktowych o 142.876 tys. zł,
 • wzrostu wartości zapasów o 100.072 tys. zł.
 • wzrostu wartości należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 13.523 tys. zł,
Pasywa

Po stronie pasywów zmiany dotyczyły:

 • wzrostu kapitałów własnych o 46.277 tys. zł,
 • wzrostu zobowiązań długoterminowych o kwotę 53.951 tys. zł, z czego największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych o kwotę 30.295 tys. zł,
  • wzrostu rezerw długoterminowych o kwotę 18.194 tys. zł,
  • wzrostu zobowiązań leasingowych o kwotę 14.131 tys. zł,
  • spadku rezerw z tytułu podatku odroczonego o 8.851 tys. zł,
 • wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 200.784 tys. zł, z czego największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu zobowiązań kontraktowych o 142.927 tys. zł.
  • wzrostu rezerw krótkoterminowych o 26.371 tys. zł,
  • wzrostu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych o kwotę 22.737 tys. zł.

ROK 2021 W RAMACH GRUPY UNIBEP WIĘKSZOŚĆ WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO PREZENTUJE NA POZIOMIE ZBLIŻONYM LUB NIECO WYŻSZYM.

Zwiększyła się rentowność, zarówno na poziomie EBIT, jak i zysku netto.
Na dobrym poziomie utrzymuje się wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE (13,32%), jego wartość wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,99 p.p.
W 2021 roku przychody ze sprzedaży w Grupie utrzymały poziom z roku poprzedniego (wzrost o 2%).

W ujęciu segmentowym wzrost przychodów w porównaniu do roku 2020 wykazały wszystkie segmenty poza niewielkim spadkiem w budownictwie kubaturowym. Biorąc za kryterium zysk brutto ze sprzedaży wyniki względem roku poprzedniego poprawiła działalność deweloperska oraz budownictwo modułowe.

W roku 2021 na zbliżonym poziomie pozostały koszty sprzedaży (spadek o 4% względem roku 2020), które wiążą się z rozwojem aktywności deweloperskiej i uruchomieniem nowych projektów. O ok. 8% wzrosły koszty zarządu. Co istotne, poziom oraz rentowność EBIT przewyższa wskaźniki z roku 2020.

Na poziomie Jednostki Dominującej zysk netto jest na poziomie roku poprzedniego, przy delikatnym 1-procentowym spadku sprzedaży. Środki pieniężne na koniec roku na wysokim poziomie 107.168 tys. zł, przy ujemnych przepływach z działalności operacyjnej na poziomie minus 60.506 tys. zł.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN, na dzień
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana Zmiana [%]
AKTYWA
Aktywa trwałe długoterminowe
Środki trwałe 141 194 128 407 12 787 10,0%
Wartości niematerialne 24 430 24 566 -137 -0,6%
Nieruchomość inwestycyjna 24 930 3 903 21 027 538,7%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe 7 077 4 713 2 364 50,1%
Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności 4 708 11 221 -6 513 -58,0%
Kaucje z tytułu umów z klientami 21 126 25 776 -4 650 -18,0%
Pożyczki udzielone 62 271 52 609 9 662 18,4%

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

168 0 168
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 689 43 209 1 480 3,4%
Aktywa trwałe (długoterminowe) razem 330 591 294 404 36 187 12,3%

Aktywa obrotowe krótkoterminowe

Zapasy 406 648 306 576 100 072 32,6%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoter­minowe 245 758 251 456 -5 698 -2,3%
Kaucje z tytułu umów z klientami 19 327 17 956 1 371 7,6%
Aktywa kontraktowe 233 824 90 948 142 876 157,1%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 14 410 888 13 523 1523,4%

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

7 0 7
Pożyczki udzielone 6 309 1 031 5 278 511,9%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 271 461 264 065 7 396 2,8%
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom 1 197 745 932 919 264 826 28,4%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem 1 197 745 932 919 264 826 28,4%
AKTYWA RAZEM 1 528 336 1 227 323 301 013 24,5%

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy 3 507 3 507 0 0,0%
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 62 154 62 154 0 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe -1 290 -10 119 8 829 -87,2%
Zyski (straty) zatrzymane 244 175 220 201 23 975 10,9%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 308 546 275 742 32 803 11,9%
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli 68 467 54 994 13 474 24,5%
Kapitał własny ogółem 377 013 330 736 46 277 14,0%

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania długoter­minowe 2 009 815 1 194 146,6%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe 100 108 69 813 30 295 43,4%
Zobowiązania leasingowe długoterminowe 39 813 25 682 14 131 55,0%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 4 659 3 064 1 595 52,1%
Rezerwy długoterminowe 58 545 40 351 18 194 45,1%
Kaucje z tytułu umów z klientami 51 623 54 230 -2 607 -4,8%
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 1 182 10 034 -8 851 -88,2%
Zobowiązania długoterminowe razem 257 940 203 988 53 951 26,4%

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 269 506 261 273 8 233 3,2%
Zobowiązania kontraktowe 295 417 152 491 142 927 93,7%
Kaucje z tytułu umów z klientami 47 561 49 462 -1 902 -3,8%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe 59 007 36 270 22 737 62,7%
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe 28 167 27 784 383 1,4%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 7 318 9 949 -2 631 -26,4%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 10 546 5 879 4 666 79,4%
Rezerwy krótkoterminowe 175 862 149 491 26 371 17,6%
Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami prze­znaczonymi do sprzedaży 893 383 692 599 200 784 29,0%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 893 383 692 599 200 784 29,0%
Zobowiązania ogółem 1 151 323 896 587 254 736 28,4%
PASYWA RAZEM 1 528 336 1 227 323 301 013 24,5%
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA  tys. PLN
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020 Zmiana Zmiana [%]
Przychody z umów z klientami 1 712 390 1 682 337 30 053 1,8%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 578 725 1 543 610 35 116 2,3%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 133 665 138 727 -5 063 -3,6%
Koszty sprzedaży 14 241 14 830 -589 -4,0%
Koszty zarządu 61 143 56 454 4 690 8,3%
Pozostałe przychody operacyjne 19 544 7 267 12 277 168,9%
Pozostałe koszty operacyjne 16 345 14 919 1 427 9,6%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 480 59 792 1 687 2,8%
Przychody finansowe 7 165 6 817 348 5,1%
Koszty finansowe 12 772 14 494 -1 722 -11,9%
Oczekiwane straty kredytowe 2 582 13 054 -10 471 -80,2%
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5 825 15 542 -9 717 -62,5%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 115 54 604 4 512 8,3%
Podatek dochodowy 11 983 17 451 -5 468 -31,3%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 47 133 37 153 9 980 26,9%
Zysk (strata) netto 47 133 37 153 9 980 26,9%
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
tys. PLN
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) brutto 59 115 54 604
II. Korekty razem: -29 357 78 563
1. Amortyzacja: 21 958 18 492
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 155 -313
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 592 3 396
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8 646 -14 758
5. Zmiana stanu rezerw 35 784 22 089
6. Zmiana stanu zapasów -107 428 22 167
7. Zmiana stanu należności -133 802 11 229
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych 156 424 16 312
9. Inne korekty 3 605 -52
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 29 758 133 167
10. Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony -32 770 -11 861
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 012 121 307
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych -7 986 -18 680
Wpływy z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych 3 975 1 466
Wpływy ze sprzedaży inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności 4 226 7 199
Nabycie udziałów w inwestycjach rozliczanych zgodnie z metodą praw własności -6 025 -6 650
Odsetki otrzymane 2 766 2 729
Dywidendy otrzymane 8 681 14 567
Pożyczki spłacone przez strony trzecie 0 21
Pożyczki udzielone stronom trzecim -14 943 -7 886
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym -980 -211
Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) -867 105
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 153 -7 341
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z pożyczek, kredytów, obligacji, weksli 120 876 68 408
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji, weksli -68 433 -57 307
Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -13 850
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu -14 104 -10 839
Zapłacone odsetki -7 010 -7 600
Wypłacone dywidendy -9 644 -7 242
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 21 685 -28 429
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z WYŁĄCZENIEM RÓŻNIC KURSOWYCH 7 519 85 536
Różnice kursowe -123 51
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 7 396 85 587
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 264 065 178 478
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 271 461 264 065
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 61 259 81 522
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
tys. PLN Kapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ceny
nominalnej
Zysk
zatrzymany
Kapitał własny
przypadający
właścicielom
jednostki
dominującej
Kapitał
udziałowców
nie sprawujących
kontroli
Kapitał
własny
razem
Stan na 31.12.2019 r. 3 507 491 62 154 204 687 270 838 5 890 276 728
Korekta błędu -776 -776 49 178 48 402
Stan na 01.01.2020 r. 3 507 491 62 154 203 911 270 062 55 068 325 130
Dywidendy ujęte jako wypła¬ty na rzecz właścicieli -7 088 -7 088 -7 088
Zakup udziałów/akcji własnych -13 850 -13 850 -13 850
Zysk (strata) 37 227 37 227 -74 37 153
Inne skumulowane całkowite dochody -10 610 -10 610 -10 610
Całkowite dochody -10 610 37 227 26 617 -74 26 543
Zmiany w kapitale własnym -10 610 16 290 5 680 -74 5 606
Stan na 31.12.2020 r. 3 507 -10 119 62 154 220 201 275 742 54 994 330 736

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN, na dzień
31.12.2021 31.12.2020 Zamiana Zmiana [%]
AKTYWA
Aktywa trwałe długoterminowe
Środki trwałe 55 375 46 178 9 197 19,9%
Wartości niematerialne 8 750 8 720 30 0,3%
Inwestycje w jednostki zależne 159 673 159 673 0 0,0%
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 8 8 0 0,0%
Kaucje z tytułu umów z klientami 26 533 29 201 -2 667 -9,1%
Pożyczki udzielone 70 555 29 777 40 778 136,9%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe 5 621 3 779 1 842 48,7%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 28 595 30 753 -2 158 -7,0%
Aktywa trwałe (długoterminowe) razem 355 110 308 089 47 021 15,3%
Aktywa obrotowe krótkoterminowe
Zapasy 19 906 14 604 5 302 36,3%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoter¬minowe 180 162 206 817 -26 655 -12,9%
Kaucje z tytułu umów z klientami 24 662 20 331 4 331 21,3%
Aktywa kontraktowe 90 172 47 217 42 955 91,0%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 13 124 138 12 986 9380,0%
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 7 0 7
Pożyczki udzielone 48 281 33 409 14 872 44,5%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 107 168 182 789 -75 621 -41,4%
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom 483 483 505 306 -21 823 -4,3%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem 483 483 505 306 -21 823 -4,3%
AKTYWA RAZEM 838 593 813 395 25 198 3,1%
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy 3 507 3 507 0 0,0%
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 62 154 62 154 0 0,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe 31 738 26 479 5 258 19,9%
Zyski (straty) zatrzymane 111 753 104 423 7 330 7,0%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 209 152 196 563 12 589 6,4%
Kapitał własny ogółem 209 152 196 563 12 589 6,4%
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe 96 297 33 047 63 250 191,4%
Zobowiązania leasingowe długoterminowe 27 407 18 652 8 755 46,9%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych długoter-minowe 0 2 321 -2 321 -100,0%
Rezerwy długoterminowe 37 030 33 032 3 998 12,1%
Kaucje z tytułu umów z klientami 48 459 52 171 -3 712 -7,1%
Zobowiązania długoterminowe razem 209 193 139 223 69 971 50,3%
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 193 726 191 315 2 411 1,3%
Zobowiązania kontraktowe 19 053 71 699 -52 646 -73,4%
Kaucje z tytułu umów z klientami 41 112 45 728 -4 616 -10,1%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe 23 975 31 079 -7 104 -22,9%
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe 7 878 7 264 613 8,4%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych krótko-terminowe 2 037 1 541 496 32,2%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 4 3 384 -3 380 -99,9%
Rezerwy krótkoterminowe 132 463 125 600 6 863 5,5%
Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami prze-znaczonymi do sprzedaży 420 248 477 609 -57 361 -12,0%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 420 248 477 609 -57 361 -12,0%
Zobowiązania ogółem 629 441 616 832 12 609 2,0%
PASYWA RAZEM 838 593 813 395 25 198 3,1%
Jednostkowy rachunek zysków i strat
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA tys. PLN
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2021 Zmiana Zmiana%
Przychody z umów z klientami 1 254 683 1 268 273 -13 589 -1,1%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 197 092 1 188 038 9 054 0,8%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 57 591 80 235 -22 644 -28,2%
Koszty zarządu 45 301 42 207 3 094 7,3%
Pozostałe przychody operacyjne 3 284 5 903 -2 619 -44,4%
Pozostałe koszty operacyjne 4 221 7 389 -3 168 -42,9%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 354 36 542 -25 188 -68,9%
Przychody finansowe 17 021 12 036 4 985 41,4%
Koszty finansowe 6 075 12 294 -6 218 -50,6%
Oczekiwane straty kredytowe 1 988 12 992 -11 004 -84,7%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 312 23 293 -2 980 -12,8%
Podatek dochodowy 3 511 6 531 -3 020 -46,2%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 16 802 16 762 40 0,2%
Zysk (strata) netto 16 802 16 762 40 0,2%
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
tys. PLN
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
I. Zysk (strata) brutto 20 312 23 293
II. Korekty razem: -62 401 62 661
1. Amortyzacja: 13 772 12 008
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 4 79
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -9 772 -4 622
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 15 1 450
5. Zmiana stanu rezerw 11 584 8 133
6. Zmiana stanu zapasów -5 302 4 080
7. Zmiana stanu należności -17 491 39 910
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych -58 708 1 508
9. Inne korekty 3 498 116
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -42 089 85 953
10. Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony -18 417 -5 712
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -60 506 80 241
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych -6 236 -5 567
Wpływy z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych 3 870 1 181
Odsetki otrzymane 3 951 3 688
Dywidendy otrzymane 8 787 5 858
Pożyczki spłacone przez podmioty powiązane 55 774 21 000
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym -111 580 -27 384
Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych) -906 -187
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -46 339 -1 411
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z pożyczek, kredytów, obligacji, weksli 100 057 2 625
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji, weksli -44 150 -6 740
Nabycie akcji (udziałów) własnych -13 850
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu -10 239 -8 084
Zapłacone odsetki -5 001 -5 631
Wypłacone dywidendy -9 471 -6 946
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 31 196 -38 626
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z WYŁĄCZENIEM RÓŻNIC KURSOWYCH -75 649 40 205
Różnice kursowe 28 63
Zmiana netto stanu środków pieniężnych -75 621 40 267
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 182 789 142 522
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 107 168 182 789
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 17 949 19 810
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własny
tys. PLN Kapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020
Kapitał własny na początek okresu 3 507 29 407 62 154 108 456 203 524
Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli -6 946 -6 946
Zakup udziałów/akcji własnych -13 850 -13 850
Zysk (strata) roku bieżącego 16 762 16 762
Inne całkowite dochody -2 928 -2 928
Całkowite dochody -2 928 16 762 13 834
Zmiany w kapitale własnym -2 928 -4 033 -6 961
Kapitał własny na koniec okresu 3 507 26 479 62 154 104 423 196 563
tys. PLN Kapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej Zyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
Kapitał własny na początek okresu 3 507 26 479 62 154 104 423 196 563
Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli -9 471 -9 471
Program motywacyjny 3 282 3 282
Zysk (strata) roku bieżącego 16 802 16 802
Inne całkowite dochody 1 976 1 976
Całkowite dochody 1 976 16 802 18 778
Zmiany w kapitale własnym 5 258 7 330 12 589
Kapitał własny na koniec okresu 3 507 31 738 62 154 111 753 209 152