Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kluczowe wyniki

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skonsolidowana wartość aktywów Grupy Unibep wzrosła o 301.013 tys. zł w stosunku do stanu na koniec grudnia 2020 roku. Nastąpiło to w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o ok. 12,3% (36.187 tys. zł) oraz wzrostu aktywów obrotowych o 28% (264.826 tys. zł).

Aktywa trwałe

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • wzrost wartości nieruchomości inwestycyjnej o 21.027 tys. zł,
 • wzrost wartości środków trwałych o 12.787 tys. zł,
 • spadek inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności o 6.513 tys. zł.
Aktywa obrotowe

W aktywach obrotowych wzrost był głównie wynikiem:

 • wzrostu wartości aktywów kontraktowych o 142.876 tys. zł,
 • wzrostu wartości zapasów o 100.072 tys. zł.
 • wzrostu wartości należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego o 13.523 tys. zł,
Pasywa

Po stronie pasywów zmiany dotyczyły:

 • wzrostu kapitałów własnych o 46.277 tys. zł,
 • wzrostu zobowiązań długoterminowych o kwotę 53.951 tys. zł, z czego największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych o kwotę 30.295 tys. zł,
  • wzrostu rezerw długoterminowych o kwotę 18.194 tys. zł,
  • wzrostu zobowiązań leasingowych o kwotę 14.131 tys. zł,
  • spadku rezerw z tytułu podatku odroczonego o 8.851 tys. zł,
 • wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 200.784 tys. zł, z czego największe zmiany dotyczyły:
  • wzrostu zobowiązań kontraktowych o 142.927 tys. zł.
  • wzrostu rezerw krótkoterminowych o 26.371 tys. zł,
  • wzrostu kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych o kwotę 22.737 tys. zł.

ROK 2021 W RAMACH GRUPY UNIBEP WIĘKSZOŚĆ WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH W PORÓWNANIU DO ROKU POPRZEDNIEGO PREZENTUJE NA POZIOMIE ZBLIŻONYM LUB NIECO WYŻSZYM.

Zwiększyła się rentowność, zarówno na poziomie EBIT, jak i zysku netto.
Na dobrym poziomie utrzymuje się wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE (13,32%), jego wartość wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,99 p.p.
W 2021 roku przychody ze sprzedaży w Grupie utrzymały poziom z roku poprzedniego (wzrost o 2%).

W ujęciu segmentowym wzrost przychodów w porównaniu do roku 2020 wykazały wszystkie segmenty poza niewielkim spadkiem w budownictwie kubaturowym. Biorąc za kryterium zysk brutto ze sprzedaży wyniki względem roku poprzedniego poprawiła działalność deweloperska oraz budownictwo modułowe.

W roku 2021 na zbliżonym poziomie pozostały koszty sprzedaży (spadek o 4% względem roku 2020), które wiążą się z rozwojem aktywności deweloperskiej i uruchomieniem nowych projektów. O ok. 8% wzrosły koszty zarządu. Co istotne, poziom oraz rentowność EBIT przewyższa wskaźniki z roku 2020.

Na poziomie Jednostki Dominującej zysk netto jest na poziomie roku poprzedniego, przy delikatnym 1-procentowym spadku sprzedaży. Środki pieniężne na koniec roku na wysokim poziomie 107.168 tys. zł, przy ujemnych przepływach z działalności operacyjnej na poziomie minus 60.506 tys. zł.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN, na dzień
31.12.2021 31.12.2020 Zmiana Zmiana [%]
AKTYWA
Aktywa trwałe długoterminowe
Środki trwałe141 194128 40712 78710,0%
Wartości niematerialne24 43024 566-137-0,6%
Nieruchomość inwestycyjna24 9303 90321 027538,7%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe7 0774 7132 36450,1%
Inwestycje w jednostki wyceniane metodą praw własności4 70811 221-6 513-58,0%
Kaucje z tytułu umów z klientami21 12625 776-4 650-18,0%
Pożyczki udzielone62 27152 6099 66218,4%

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

1680168
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego44 68943 2091 4803,4%
Aktywa trwałe (długoterminowe) razem330 591 294 404 36 187 12,3%

Aktywa obrotowe krótkoterminowe

Zapasy406 648306 576100 07232,6%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoter­minowe245 758251 456-5 698-2,3%
Kaucje z tytułu umów z klientami19 32717 9561 3717,6%
Aktywa kontraktowe233 82490 948142 876157,1%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego14 41088813 5231523,4%

Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych

707
Pożyczki udzielone6 3091 0315 278511,9%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty271 461264 0657 3962,8%
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom 1 197 745 932 919 264 826 28,4%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem 1 197 745 932 919 264 826 28,4%
AKTYWA RAZEM 1 528 336 1 227 323 301 013 24,5%

PASYWA

Kapitał własny

Kapitał podstawowy3 5073 50700,0%
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej62 15462 15400,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe-1 290-10 1198 829-87,2%
Zyski (straty) zatrzymane244 175220 20123 97510,9%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 308 546 275 742 32 803 11,9%
Kapitał przypadający udziałom niesprawującym kontroli68 46754 99413 47424,5%
Kapitał własny ogółem 377 013 330 736 46 277 14,0%

Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania długoter­minowe2 0098151 194146,6%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe100 10869 81330 29543,4%
Zobowiązania leasingowe długoterminowe39 81325 68214 13155,0%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych4 6593 0641 59552,1%
Rezerwy długoterminowe58 54540 35118 19445,1%
Kaucje z tytułu umów z klientami51 62354 230-2 607-4,8%
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego1 18210 034-8 851-88,2%
Zobowiązania długoterminowe razem 257 940 203 988 53 951 26,4%

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe269 506261 2738 2333,2%
Zobowiązania kontraktowe295 417152 491142 92793,7%
Kaucje z tytułu umów z klientami47 56149 462-1 902-3,8%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe59 00736 27022 73762,7%
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe28 16727 7843831,4%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych7 3189 949-2 631-26,4%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego10 5465 8794 66679,4%
Rezerwy krótkoterminowe175 862149 49126 37117,6%
Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami prze­znaczonymi do sprzedaży 893 383 692 599 200 784 29,0%
Zobowiązania krótkoterminowe razem 893 383 692 599 200 784 29,0%
Zobowiązania ogółem 1 151 323 896 587 254 736 28,4%
PASYWA RAZEM 1 528 336 1 227 323 301 013 24,5%
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA tys. PLN
01.01 – 31.12.202101.01 – 31.12.2020ZmianaZmiana [%]
Przychody z umów z klientami1 712 3901 682 33730 0531,8%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 578 725 1 543 610 35 116 2,3%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży133 665138 727-5 063-3,6%
Koszty sprzedaży14 24114 830-589-4,0%
Koszty zarządu61 14356 4544 6908,3%
Pozostałe przychody operacyjne19 5447 26712 277168,9%
Pozostałe koszty operacyjne16 34514 9191 4279,6%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 480 59 792 1 687 2,8%
Przychody finansowe7 1656 8173485,1%
Koszty finansowe12 77214 494-1 722-11,9%
Oczekiwane straty kredytowe2 58213 054-10 471-80,2%
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności5 82515 542-9 717-62,5%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 59 115 54 604 4 512 8,3%
Podatek dochodowy11 98317 451-5 468-31,3%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 47 133 37 153 9 980 26,9%
Zysk (strata) netto 47 133 37 153 9 980 26,9%
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
tys. PLN
01.01 – 31.12.202101.01 – 31.12.2020
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) brutto59 11554 604
II. Korekty razem:-29 35778 563
1. Amortyzacja:21 95818 492
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych155-313
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)2 5923 396
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej-8 646-14 758
5. Zmiana stanu rezerw35 78422 089
6. Zmiana stanu zapasów-107 42822 167
7. Zmiana stanu należności-133 80211 229
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych156 42416 312
9. Inne korekty3 605-52
Środki pieniężne z działalności operacyjnej29 758133 167
10. Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony-32 770-11 861
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 012121 307
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych-7 986-18 680
Wpływy z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych3 9751 466
Wpływy ze sprzedaży inwestycji rozliczanych zgodnie z metodą praw własności4 2267 199
Nabycie udziałów w inwestycjach rozliczanych zgodnie z metodą praw własności-6 025-6 650
Odsetki otrzymane2 7662 729
Dywidendy otrzymane8 68114 567
Pożyczki spłacone przez strony trzecie021
Pożyczki udzielone stronom trzecim-14 943-7 886
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym-980-211
Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych)-867105
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-11 153-7 341
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z pożyczek, kredytów, obligacji, weksli120 87668 408
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji, weksli-68 433-57 307
Nabycie akcji (udziałów) własnych0-13 850
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu-14 104-10 839
Zapłacone odsetki-7 010-7 600
Wypłacone dywidendy-9 644-7 242
Środki pieniężne netto z działalności finansowej21 685-28 429
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z WYŁĄCZENIEM RÓŻNIC KURSOWYCH7 51985 536
Różnice kursowe-12351
Zmiana netto stanu środków pieniężnych7 39685 587
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU264 065178 478
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU271 461264 065
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania61 25981 522
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
tys. PLNKapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ceny
nominalnej
Zysk
zatrzymany
Kapitał własny
przypadający
właścicielom
jednostki
dominującej
Kapitał
udziałowców
nie sprawujących
kontroli
Kapitał
własny
razem
Stan na 31.12.2019 r.3 50749162 154204 687270 8385 890276 728
Korekta błędu-776-77649 17848 402
Stan na 01.01.2020 r.3 50749162 154203 911270 06255 068325 130
Dywidendy ujęte jako wypła¬ty na rzecz właścicieli-7 088-7 088-7 088
Zakup udziałów/akcji własnych-13 850-13 850-13 850
Zysk (strata)37 22737 227-7437 153
Inne skumulowane całkowite dochody-10 610-10 610-10 610
Całkowite dochody-10 61037 22726 617-7426 543
Zmiany w kapitale własnym-10 61016 2905 680-745 606
Stan na 31.12.2020 r.3 507-10 11962 154220 201275 74254 994330 736

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN, na dzień
31.12.202131.12.2020ZamianaZmiana [%]
AKTYWA
Aktywa trwałe długoterminowe
Środki trwałe55 37546 1789 19719,9%
Wartości niematerialne8 7508 720300,3%
Inwestycje w jednostki zależne159 673159 67300,0%
Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych8800,0%
Kaucje z tytułu umów z klientami26 53329 201-2 667-9,1%
Pożyczki udzielone70 55529 77740 778136,9%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności długoterminowe5 6213 7791 84248,7%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego28 59530 753-2 158-7,0%
Aktywa trwałe (długoterminowe) razem355 110308 08947 02115,3%
Aktywa obrotowe krótkoterminowe
Zapasy19 90614 6045 30236,3%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoter¬minowe180 162206 817-26 655-12,9%
Kaucje z tytułu umów z klientami24 66220 3314 33121,3%
Aktywa kontraktowe90 17247 21742 95591,0%
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego13 12413812 9869380,0%
Aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych707
Pożyczki udzielone48 28133 40914 87244,5%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty107 168182 789-75 621-41,4%
Aktywa obrotowe inne niż przeznaczone do sprzedaży lub do wydania właścicielom483 483505 306-21 823-4,3%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem483 483505 306-21 823-4,3%
AKTYWA RAZEM838 593813 39525 1983,1%
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy3 5073 50700,0%
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej62 15462 15400,0%
Pozostałe kapitały rezerwowe31 73826 4795 25819,9%
Zyski (straty) zatrzymane111 753104 4237 3307,0%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej209 152196 56312 5896,4%
Kapitał własny ogółem209 152196 56312 5896,4%
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – długoterminowe96 29733 04763 250191,4%
Zobowiązania leasingowe długoterminowe27 40718 6528 75546,9%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych długoter-minowe02 321-2 321-100,0%
Rezerwy długoterminowe37 03033 0323 99812,1%
Kaucje z tytułu umów z klientami48 45952 171-3 712-7,1%
Zobowiązania długoterminowe razem209 193139 22369 97150,3%
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe193 726191 3152 4111,3%
Zobowiązania kontraktowe19 05371 699-52 646-73,4%
Kaucje z tytułu umów z klientami41 11245 728-4 616-10,1%
Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe – krótkoterminowe23 97531 079-7 104-22,9%
Zobowiązania leasingowe krótkoterminowe7 8787 2646138,4%
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych krótko-terminowe2 0371 54149632,2%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego43 384-3 380-99,9%
Rezerwy krótkoterminowe132 463125 6006 8635,5%
Zobowiązanie krótkoterminowe inne niż związane z aktywami prze-znaczonymi do sprzedaży420 248477 609-57 361-12,0%
Zobowiązania krótkoterminowe razem420 248477 609-57 361-12,0%
Zobowiązania ogółem629 441616 83212 6092,0%
PASYWA RAZEM838 593813 39525 1983,1%
Jednostkowy rachunek zysków i strat
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNAtys. PLN
01.01 – 31.12.202101.01 – 31.12.2021ZmianaZmiana%
Przychody z umów z klientami1 254 6831 268 273-13 589-1,1%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów1 197 0921 188 0389 0540,8%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży57 59180 235-22 644-28,2%
Koszty zarządu45 30142 2073 0947,3%
Pozostałe przychody operacyjne3 2845 903-2 619-44,4%
Pozostałe koszty operacyjne4 2217 389-3 168-42,9%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 35436 542-25 188-68,9%
Przychody finansowe17 02112 0364 98541,4%
Koszty finansowe6 07512 294-6 218-50,6%
Oczekiwane straty kredytowe1 98812 992-11 004-84,7%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem20 31223 293-2 980-12,8%
Podatek dochodowy3 5116 531-3 020-46,2%
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej16 80216 762400,2%
Zysk (strata) netto16 80216 762400,2%
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
tys. PLN
01.01 – 31.12.202101.01 – 31.12.2020
I. Zysk (strata) brutto20 31223 293
II. Korekty razem:-62 40162 661
1. Amortyzacja:13 77212 008
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych479
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-9 772-4 622
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej151 450
5. Zmiana stanu rezerw11 5848 133
6. Zmiana stanu zapasów-5 3024 080
7. Zmiana stanu należności-17 49139 910
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych-58 7081 508
9. Inne korekty3 498116
Środki pieniężne z działalności operacyjnej-42 08985 953
10. Podatek dochodowy zapłacony / zwrócony-18 417-5 712
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-60 50680 241
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych-6 236-5 567
Wpływy z tytułu zbycia środków trwałych i wartości niematerialnych3 8701 181
Odsetki otrzymane3 9513 688
Dywidendy otrzymane8 7875 858
Pożyczki spłacone przez podmioty powiązane55 77421 000
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym-111 580-27 384
Pozostałe (w tym realizacja instrumentów pochodnych)-906-187
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-46 339-1 411
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy z pożyczek, kredytów, obligacji, weksli100 0572 625
Spłata pożyczek, kredytów, obligacji, weksli-44 150-6 740
Nabycie akcji (udziałów) własnych-13 850
Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu-10 239-8 084
Zapłacone odsetki-5 001-5 631
Wypłacone dywidendy-9 471-6 946
Środki pieniężne netto z działalności finansowej31 196-38 626
ZMIANA NETTO STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z WYŁĄCZENIEM RÓŻNIC KURSOWYCH-75 64940 205
Różnice kursowe2863
Zmiana netto stanu środków pieniężnych-75 62140 267
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU182 789142 522
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU107 168182 789
w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania17 94919 810
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własny
tys. PLNKapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnejZyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020
Kapitał własny na początek okresu3 50729 40762 154108 456203 524
Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli-6 946-6 946
Zakup udziałów/akcji własnych-13 850-13 850
Zysk (strata) roku bieżącego16 76216 762
Inne całkowite dochody-2 928-2 928
Całkowite dochody-2 92816 76213 834
Zmiany w kapitale własnym-2 928-4 033-6 961
Kapitał własny na koniec okresu3 50726 47962 154104 423196 563
tys. PLNKapitał
podstawowy
Pozostałe
kapitały
rezerwowe
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnejZyski
zatrzymane
Kapitał
własny razem
ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021
Kapitał własny na początek okresu3 50726 47962 154104 423196 563
Dywidendy ujęte jako wypłaty na rzecz właścicieli-9 471-9 471
Program motywacyjny3 2823 282
Zysk (strata) roku bieżącego16 80216 802
Inne całkowite dochody1 9761 976
Całkowite dochody1 97616 80218 778
Zmiany w kapitale własnym5 2587 33012 589
Kapitał własny na koniec okresu3 50731 73862 154111 753209 152