Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Szkolenia i edukacja pracowników

103-1 (404)
103-2 (404)
103-3 (404)

Dynamiczne i ciągłe zmiany, które wpływają na przedsiębiorstwa na każdej płaszczyźnie działalności, np. zmiany systemu prawnego, systemów pracy, galopujący rozwój technologiczny wymagają efektywnego zarządzania programami rozwojowymi dla pracowników. Chcemy, by nasi pracownicy rozwijali swój potencjał zawodowy z korzyścią dla siebie i całej Grupy Unibep. Tworząc plany szkoleniowe, Dział Personalny skutecznie zarządza rozwojem pracowników na poszczególnych stanowiskach i dostarcza im niezbędną wiedzę. Dzięki szkoleniom, programom rozwojowym podnoszącym kompetencje i dostarczającym nowych umiejętności, pracownicy stają się bardziej efektywni, zaangażowani w wykonywane zadania oraz czerpią satysfakcję z pracy.

Przy organizacji i realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych w Grupie Unibep stosowane są następujące procedury:

  • Rozwój zawodowy pracowników Grupy Unibep – procedura zapewnia pracownikom możliwości utrzymania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do efektywnego wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku oraz umożliwia zdobywanie takich kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne na stanowisku docelowym, wynikającym z zaplanowanej ścieżki kariery zawodowej w Grupie.
  • Regulamin podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania systemu szkoleń pracowników Grupy Unibep – określa zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń dla pracowników Grupy Unibep. Zapewnia pracownikom możliwości stałego doskonalenia umiejętności zawodowych, podwyższając jakość pracy w organizacji.
  • Ocena okresowa pracowników – dostarcza kierownictwu firmy informacji o poziomie kwalifikacji pracowników. Jej celem jest przekazanie pracownikom informacji zwrotnych dotyczących ich pracy. Pozyskane informacje są wykorzystywane do planowania  polityki personalnej, obejmujących m.in. rozwój pracowników,  przesunięcia stanowiskowe, planowanie działań rozwojowych.

Plan rozwoju kompetencji pracowników jest realizowany poprzez:

  • Szkolenia zewnętrzne, realizowane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.
  • Szkolenia wewnętrzne, realizowane przez pracowników firmy w ramach Akademii Wiedzy Grupy Unibep, która wspiera przepływ wiedzy w organizacji. Obejmują one: szkolenia adaptacyjne dla nowo zatrudnionych pracowników oraz dla osób wyjeżdżających do pracy do Norwegii; szkolenia techniczne, m.in. realizowane przez dostawców oraz szkolenia: prawne, informatyczne, księgowe, kadrowe i z kompetencji miękkich.

Innymi formami wspierania rozwoju pracowników są: dofinansowanie do studiów zaocznych (pierwszego i drugiego stopnia), podyplomowych, przystępującym do egzaminów do uprawnień zawodowych; udział w konferencjach tematycznych, webinarach czy szkoleniach e-learningowych z zakresu RODO.

Pracownicy Grupy Unibep rozwijają nowe umiejętności poprzez szkolenia. Szkolenia realizowane w 2021 r. można podzielić, w zależności od rozwijanych kompetencji, na:

Szkolenie specjalistyczne

Przeznaczone dla pracowników wyspecjalizowanych działów, np. księgowego, prawnego czy personalnego. Szkolenia takie skupiają się na dostarczaniu aktualnej wiedzy, pozwalającej na efektywne wypełnianie celów biznesowych poszczególnych grup pracowników. Do tej grupy zalicza się również kursy pozwalające na uzyskanie uprawnień do posługiwania się specjalistycznym sprzętem budowlanym.

Szkolenia interpersonalne

Dzięki nim możliwy jest wzrost skuteczności działania zespołów oraz umiejętności budowania relacji z interesariuszami zewnętrznymi. To tzw. szkolenia „miękkie”, których celem jest rozwój kompetencji psychospołecznych.

Szkolenia informatyczne

Rozwijane w związku z dynamiczną informatyzacją firmy, dotyczą obsługi programów komputerowych, które usprawniają prowadzenie i zarządzanie kontraktami budowlanymi. Oprócz narzędzi do kosztorysowania, harmonogramowania czy raportowania, ważnym tematem tych szkoleń są narzędzia cyfrowe do budownictwa oraz narzędzia komunikacji wewnętrznej upowszechnianie w ramach programu „Narzędziownik”.

Kursy językowe

Przeznaczone dla pracowników na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych, którzy w ramach swoich obowiązków kontaktują się z interesariuszami z różnych krajów. Przeważającą cześć kursów językowych stanowi nauka języka angielskiego. Dodatkowo pracownicy uczą się również języków rosyjskiego oraz norweskiego. Mają też możliwość korzystania z Platformy etutor do nauki języka angielskiego.

W Grupie Unibep co roku powoływana jest Kadra Rezerwowa. Ten program rozwoju pracowników na stałe wpisał się w tradycję firmy i również w 2021 r. grupa 23 wyróżniających się osób została zaproszona do udziału w prestiżowym programie szkoleń rozwijających kompetencje menadżerskie. Uczestnicy programu zostali objęci programem mentoringowym. Program mentoringowy, to forma efektywnego szkolenia pracownika przez mentora, osobę o większym bagażu doświadczeń. Polega na opiece mentora podczas rozwijania kompetencji oraz realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Pracownicy uczestniczący w mentoringu otrzymali wiedzę oraz konkretne rady, nie tylko w zakresie powierzonych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego.

W ramach programu Narzędziownik w 2021 r. przeprowadzono cykl szkoleń on-line, których celem było przybliżenie pracownikom funkcji pakietu MS Office 365. Pracownicy mogli skorzystać z dziewięciu rodzajów szkoleń, dotyczących m.in. arkusza kalkulacyjnego MS Excel, podstaw wizualizacji i analityki biznesowej danych MS Power BI czy komunikacji w zespole MS Teams. Zorganizowano 21 spotkań, wszystkie były przygotowane oraz prowadzone przez pracownika Działu Rekrutacji i Rozwoju Pracowników. Przeszkolono 742 osoby (jedna osoba mogła uczestniczyć w kilku szkoleniach).

Dział personalny na bieżąco kontroluje realizację planów szkoleniowych pod kątem finansowym. Dodatkowym elementem, który pozwala na monitorowanie jakości realizowanych szkoleń jest „Ankieta oceny szkolenia”, przeprowadzana po każdym zakończonym szkoleniu. Efektywność szkoleń monitoruje się również poprzez „Formularz oceny efektywności szkolenia”, który uzupełniany jest przez pracownika oraz jego bezpośredniego przełożonego.

W 2021 r. w Grupie realizowano i udoskonalano proces onboardingu dla nowych pracowników. W szkoleniach z kultury organizacji, benefitów i innych informacji organizacyjnych uczestniczyły osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. Szkolenia te pomagają w szybszej aklimatyzacji w nowym miejscu pracy.

W ramach onboardingu w 2021 r. dodatkowo wprowadzono broszurę informacyjną dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Osoby zatrudnianie na stanowiskach nierobotniczych otrzymują taką broszurę drogą mailową, na kilka dni przed rozpoczęciem pracy. Broszury zawierają podstawowe informacje organizacyjne przydatne w pierwszych dniach pracy.

W zakresie szkoleń i edukacji pracowników zidentyfikowano możliwość wystąpienia ryzyka niewłaściwego profilowania szkoleń i rozwoju.

Aby poprawnie zarządzać tym ryzykiem, określono czynności kontrolne, które są realizowane poprzez:

  • identyfikację potrzeb szkoleniowych uwzględnionych w planie/budżecie szkoleniowym;
  • weryfikację wykonania planów szkoleniowych co kwartał;
  • umowy lojalnościowe;
  • diagnozę potrzeb w ramach oceny okresowej.
404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika

Całkowita liczba zatrudnionych pracowników1 616
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika22
Liczba kobiet402
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety35
Liczba mężczyzn1 214
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn18
Podział ze względu na struktur꣥CZNIEkobietymężczyźni
Pracownicy umysłowi1 019401618
Pracownicy fizyczni5971596
Średnia liczba godzin szkoleniowych (1 godzina = 60 min.) w podziale na płeć i kategorię pracowników w 2021 r.:
Podział ze względu na struktur꣥CZNIEkobietymężczyźni
Pracownicy umysłowi323529
Pracownicy fizyczni616
404-2
Rozwój pracowników wspierany jest poprzez system szkoleń wewnętrznych oraz dofinansowanie edukacji i kursów prowadzonych przez instytucje zewnętrzne. Zespół kompetentnych pracowników jest podstawą efektywnego funkcjonowania Grupy Unibep. Z myślą o rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności, które pomogą pracownikom osiągać cele w zmieniającym się środowisku pracy, w 2021 r. realizowane były dwa autorskie programy szkoleniowe:
404-3
Ocena okresowa w Grupie Unibep przeprowadzana jest raz na 2 lata i w 2021 r. nie była realizowana.