Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Różnorodność jako wartość

103-1 (406)
103-2 (406)
103-3 (406)
406-1

Główną siedzibą Unibep S.A. jest Bielsk Podlaski, niewielka miejscowość w woj. podlaskim. Tutaj różnorodność kulturowa i religijna są wartością, nie przeszkodą. Każdy nowo zatrudniony pracownik spółki podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z informacją o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu jest niedopuszczalna.

Spółka nie opracowała jednolitego dokumentu polityki różnorodności. Niemniej na przestrzeni lat zostały wypracowane pewne reguły postępowania w tym zakresie, zawarte w Kodeksie postępowania w Grupie Unibep. Z Kodeksem obowiązkowo zapoznaje się każdy nowo zatrudniony pracownik firmy.

Umiejscowienie siedziby firmy na Podlasiu, które jest uważane za tygiel narodowościowy, kulturowy i społeczny, sprawia, że pracownicy i członkowie organów nadzorujących spółkę to osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur, reprezentujące różne style myślenia i punkty widzenia oraz posiadające różne doświadczenia życiowe i zawodowe. W gronie pracowników i członków organów nadzorujących spółkę istnieje zróżnicowanie wiekowe.

Oprócz pracowników pomiędzy trzydziestym a pięćdziesiątym rokiem życia, którzy stanowią najliczniejszą grupę wiekową, spółka zatrudnia również osoby powyżej pięćdziesiątego i poniżej trzydziestego roku życia. Na różnych stanowiskach pracują zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Grupa Unibep stara się umiejętnie wykorzystać zróżnicowanie na rynku pracy, wierząc, że działania promujące różnorodność budują kreatywny, współpracujący i uzupełniający się zespół.

Grupa kładzie duży nacisk na politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, szczególnie w obszarze rekrutacji, oceny wyników pracy, szkoleń, awansów i wynagrodzeń. Realizowane w obszarze różnorodności działania obejmują m.in. uwzględnienie jej zasad w dokumentach wewnętrznych, takich jak kultura organizacyjna czy zakładowy układ zbiorowy pracy. Istotną częścią przestrzegania zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, sprawiającej, że pracownicy czują się doceniani, szanowani oraz mają poczucie, że mogą się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał zawodowy.

W organach zarządzających i nadzorujących spółkę pracują osoby w różnym wieku, o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. W odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących spółka wyjaśnia, iż skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zróżnicowany pod względem wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Budownictwo jest specyficzną branżą i w doborze kadry zarządzającej spółka kieruje się przede wszystkim obiektywnymi kryteriami, w tym kompetencjami niezbędnymi do należytego wykonywania funkcji zarządu, wiedzą, doświadczeniem czy cechami pożądanymi w branży budowlanej oraz w poszczególnych obszarach zarządzania, zgodnie ze specyfiką stanowisk poszczególnych członków zarządu spółki. W składzie Rady Nadzorczej kobiety stanowią 14,3%. W zarządzie spółki brak jest zróżnicowania pod względem płci.

Dla uporządkowania realizowanych praktyk, w marcu 2020 r. powstał Kodeks postępowania w Grupie Unibep.

Dokument jest zbiorem najbardziej pożądanych zachowań pracowników wobec klientów i partnerów zewnętrznych oraz współpracowników. Kodeks określa podstawowe zasady postępowania w zakresie korupcji, mobbingu i ogólnej współpracy w ramach biznesu.

W Grupie Unibep w 2021 r. nie zarejestrowano żadnych przypadków dyskryminacji.