Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Jak tworzymy wartość

Kapitał finansowy

  • Przychody netto

  • ze sprzedaży: 1 682 337 tys. zł

  • Zysk netto: 37 153 tys. zł

  • Środki pieniężne: 264 065 tys. zł

  • EBITDA: 78 285 tys. zł

  • Kapitalizacja na GPW: 291 086 tys. zł

  • Zbudowanie historycznego pod kątem sprzedaży portfela zleceń na rok 2022 z potencjałem na rok 2023 w ramach budownictwa kubaturowego na rynku krajowym,

  • Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych,

  • Terminowa i zgodna z budżetami realizacja własnych projektów deweloperskich oraz projektów prowadzonych w formule wspólnych przedsięwzięć,
  • Pozyskanie gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie i zbudowanie oferty pod nowe rynki działalności,
  • Zdywersyfikowanie działalności w ramach budownictwa modułowego i pozyskanie kontraktów z czterech rynków (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Polska),
  • Dyscyplina budżetowa, ścisła kontrola kosztowa i gotówkowa w realizacji kontraktów w każdym z prowadzonych biznesów,
  • Konsekwentny nadzór nad planowaniem i rozliczaniem kosztów zarządzania Grupą, ciągły nadzór nad kosztami stałymi,
  • Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i organizacyjnych we wszystkich segmentach Grupy, także w ramach tzw. back office.
  • Dobra płynność finansowa, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
  • Ciągłe ulepszanie procesów z wykorzystaniem narzędzi IT.
  • Przychody netto ze sprzedaży: 1 712 390 tys. zł (wzrost o 2%)
  • Zysk netto: 47 133 tys. zł (wzrost o 27%)

  • Środki pieniężne: 271 461 tys. zł (wzrost o 3%)

  • EBITDA: 83 438 tys. zł (wzrost o 7%)

  • Kapitalizacja na GPW: 361 228 tys. zł (wzrost o 24%)

Kapitał produkcyjny

  • Moce przerobowe fabryki domów modułowych: 2000 modułów/rok

  • 3 wytwórnie mas bitumicznych (Łomża, Lewki, Rożyńsk Wielki) o łącznej powierzchni 12,71 ha
  • Nadzór nad maszynami i urządzeniami produkcyjnymi odbywa się w oparciu o wewnętrzną procedurę – zarządzanie przeglądami, konserwacją i awariami maszyn służących do prefabrykacji jest realizowane w sposób systemowy tak, aby nie powodować przestojów produkcyjnych.
  • Sprzedaż produktów oparta o wewnętrzną procedurę pozwala na jak najbardziej optymalne obłożenie fabryki pracami.
  • Inwestycje podnoszące wielkość oraz jakość produkcji mas bitumicznych.
  • Zwiększenie ilości m2 wyprodukowanych modułów o 39%
  • Łączna produkcja mas bitumicznych w 2021 r.: 174 950,92 Mg

Kapitał ludzki

  • Liczba pracowników: 1560
  • Liczba kobiet: 348
  • Liczba mężczyzn: 1212
  • Rotacja w Grupie Unibep w 2020: 17%

  • Średnia liczba godzin szkoleń przypadająca na pracownika w 2020 r: 4,6 h
 • Współpraca ze szkołami zawodowymi od wielu lat pozwala na budowanie Kapitału Ludzkiego w Grupie Unibep. Poprzez szeroką współpracę w zakresie budowania wizerunku pracodawcy oraz promocji kształcenia zyskujemy możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry. W 2021 roku podpisaliśmy kolejne listy intencyjne o współpracy z 5 szkołami ponadpodstawowymi.

  Współpraca z uczelniami wyższymi pozwala nam na pozyskanie wartościowych pracowników. W ramach współpracy realizujemy kolejną edycję kierunku Inżynieria Procesów Budowlanych – specjalizacji na kierunku budownictwo, realizowanej wspólnie z Politechniką Białostocką, gdzie do prowadzenia zajęć zaangażowani są nasi pracownicy. Współpracujemy również z Politechniką Warszawską oraz Politechniką Poznańską przy realizacji różnego rodzaju projektów rozwojowych. Dodatkowo realizowane są programy praktyk i staży skierowane do studentów i absolwentów uczelni wyższych.

  • Proces onboardingu dla nowych pracowników.

  • Badanie satysfakcji z pracy pracowników Grupy Unibep – celem badania jest poznanie przyczyn zadowolenia lub niezadowolenia z pracy.
  • HR News – projekt realizowany od 2020 r. Celem działania jest wzmocnienie komunikacji wewnętrznej wśród pracowników Grupy Unibep.
  • Komunikacja wewnętrzna poprzez platformę Yammer mająca na celu zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach społecznych, działań wolontaryjnych czy tez inicjatywach oddolnych zgłaszanych przez samych pracowników.
  • Program Ambasador – program dla pracowników chcących wspierać Grupę Unibep w działaniach promujących markę pracodawcy, m.in. poprzez:
  • Poszerzenie świadomości marki wśród potencjalnych kandydatów, a tym samym wsparcie działań rekrutacyjnych.

  • Wzmocnienie zaangażowanie wśród obecnych pracowników oraz poprawę komunikacji wewnętrznej.
 • W Grupie Unibep pracownicy mogą liczyć na rozwój poprzez szkolenia specjalistyczne dostosowane do stanowisk pracy. Szkolenia realizowane w 2021 roku można podzielić w zależności od rozwijanych kompetencji na:
  • Szkolenie specjalistyczne

  • Szkolenia interpersonalne

  • Szkolenia informatyczne
  • Kursy językowe

  Akademia Wiedzy – szkolenia z zakresu kompetencji miękkich (zarządzanie emocjami, czasem, zespołem), informatycznych (obsługa ogólnofirmowego oprogramowania CRM, specjalistycznych programów produkcyjnych i projektowych) czy technicznych. Ogromny nacisk kładziony jest na szkolenia związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz szkolenia dotyczące zarządzania bioróżnorodnością i szeroko rozumianej ochrony środowiska.

  Kadra Rezerwowa – program rozwoju dla pracowników o wysokim potencjale, którzy rozwijają kompetencje menadżerskie.

  Program mentoringowy to forma efektywnego szkolenia pracownika przez mentora, osobę o większym bagażu doświadczeń.

  • Liczba pracowników: 1616

  • Liczba kobiet: 402

  • Liczba mężczyzn: 1214

  • Rotacja w Grupie Unibep w 2021: 20%
  • Średnia liczba godzin szkoleń przypadająca na pracownika w 2021 r: 22 h (zastosowano inną metodę wyliczenia godzin szkoleniowych przypadających na pracownika)

Kapitał intelektualny

  • Liczba osób prowadzących prace badawczo-rozwojowe: 7
  • Wydatki na badania i rozwój: 1 283 801 zł
  • Wartości niematerialne: 4 925 426 zł
  • 57 mieszanek mineralno-asfaltowych, posiadających badania typu potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13108
  • 7 mieszanek ze spoiwami hydraulicznymi (CBGM) 66 regulacji wewnętrznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  • Ciągłe prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w działach do tego przeznaczonych, jak również poza nimi.

  • Współpraca z Politechniką Białostocką.
  • Rozwój pracowników poprzez uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach branżowych.
  • Wykorzystywanie własnego zaplecza badawczo-rozwojowego do wykonywania badań terenowych oraz tworzenia opinii technicznych pozwala na bardziej efektywne wprowadzanie nowych produktów i rozwiązań.
  • Jednostka laboratoryjna pracująca nad mieszankami wykorzystywanymi do budowania nawierzchni dróg
  • Grupa Unibep zarządza swoimi aspektami środowiskowymi, bezpieczeństwem pracy, jakością realizacji obiektów budowlanych oraz produkowanych wyrobów budowlanych, stosując wewnątrz organizacji wymagania norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz normy PN-EN 13108 w postaci spójnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poddanego niezależnej certyfikacji. Zakres certyfikowanej działalności określony jest w treści certyfikatów, które są udostępnione na www.unibep.pl.
  • Stworzenie struktur kompetencyjnych w obszarze energetyczno-przemysłowym.
  • 9 nowych mieszanek mineralno-asfaltowych posiadających badania typu potwierdzające zgodność z normą PN-EN 13108
  • 3 nowe mieszanki ze spoiwami hydraulicznymi (CBGM)
  • 3 mieszanki MCE (cementowo-emulsyjne) wykorzystujące materiały pochodzące z recyklingu
  • 41 nowych lub zaktualizowanych regulacji wewnętrznych służących poprawie funkcjonowania procesów
  • Powstanie segmentu energetyczno- przemysłowego

Kapitał naturalny

  • Emisja CO2e (Scope 1 i 2*) – 26 813 t
  • Substancje zanieczyszczające emitowane do powietrza – 157 Mg
  • Zużycie wody – 6 911 m3**
  • Wytwarzanie odpadów – 14 889 Mg***
  * nie uwzględnia działalności za granicą Spółki Unihouse
  ** dane dla lokalizacji stałych (np .biuro, WMB, baza transportu)
  *** nie brano pod uwagę odpadów gleby i ziemi, w tym kamienii, inne niż wymienione w 17 05 03
  • Racjonalne, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych

  • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
  • Właściwe gospodarowanie odpadami jako wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym
  • Realizowanie inwestycji w sposób zapewniający poszanowanie krajobrazu, terenów chronionych oraz obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych; zabezpieczenie środowiska naturalnego oraz ochrona bioróżnorodności (Standardy OS; EkoGesty)
  • Ciągły rozwój i wzmacnianie kompetencji kadry, a także angażowanie ich w działania na rzecz poprawy stanu środowiska
  • System zarządzania środowiskowego ISO14001:2015
  • Wspieranie transformacji energetycznej kraju – nowy segment działalności – budownictwo energetyczne
  • Aktywny udział w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • 689 – liczba pracowników sił własnych, która wzięła udział w wydarzeniach na budowach i oddziałach firmy
  • 1756 – Liczba pracowników podwykonawców, która wzięła udział w wydarzeniach/działaniach
  • 204 – Liczba firm podwykonawczych , których pracownicy wzięli udział w wydarzeniach na budowie
  • 328 – Liczba wydarzeń i pokazów na budowach
  • Wspieranie aktywności lokalnych społeczności – wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych
  • 450 tys. zł – wydatki Grupy Unibep na działalność sponsoringową i charytatywną
  • Realizacja projektów przez Fundację Grupy Unibep Unitalent w ramach projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
  • Koszt z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – ok. 238 tys. zł
  • O projekcie Xylopolis dowiedziało się ok. 2,3 mln osób.

Kapitał społeczny

  • Aktywny udział w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • 538 – liczba pracowników sił własnych, która wzięła udział w wydarzeniach na budowach i oddziałach firmy
  • 1568 – Liczba pracowników podwykonawców, która wzięła udział w wydarzeniach/działaniach
  • 186 – Liczba firm podwykonawczych, których pracownicy wzięli udział w wydarzeniach na budowie
  • 124 – Liczba wydarzeń i pokazów na budowach
  • Wspieranie aktywności lokalnych społeczności – wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych
  • 500 tys. zł – wydatki Grupy Unibep na działalność sponsoringową i charytatywną
  • Realizacja projektów przez Fundację Grupy Unibep Unitalent w ramach projektów skierowanych do dzieci i młodzieży
  • Koszt z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego – ok. 161 tys. zł
  • Xylopolis – Fundacja Grupy Unibep Unitalent jest pomysłodawcą i współrealizatorem prezentacji woj. podlaskiego w ramach wystawy światowej EXPO 2020 w Dubaju. Jest to opowieść o woj. podlaskim przez pryzmat opowieści o drewnie – projekt proekologiczny, skierowany do szerokiej grupy odbiorców.
  • Budowanie kultury bezpieczeństwa na budowach, efektywne szkolenia, akcja promocyjna wśród wszystkich pracowników Grupy Unibep oraz firm podwykonawczych. Celem akcji jest „Zero wypadków na budowach”
  • Współpraca z lokalnymi klubami sportowymi i organizacjami, które realizują ważne projekty dla społeczności lokalnej
  • Współpraca z przedszkolami, szkołami i uczelniami oraz stowarzyszeniami i samorządami w ramach projektów m.in. „Zadziw Mikołaja, czyli zaprezentuj się na 100 proc.”, East Design Days, obóz artystyczny dla utalentowanej młodzież
  • Współpraca z dwoma białostockim uczelniami – Politechniką Białostocką i Uniwersytetem w Białymstoku, Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Instytutem Ochrony Środowiska, a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Udana promocja projektu Xylopolis w Dubaju. Niewykluczone, że w Białymstoku powstania Xylopolis – Centrum Kultury i Nauki o Drewnie.
  • Działalność edukacyjna, proekologiczna.
  • Zmniejszenie emisji CO2e o 6% r/r (Scope 1 i 2*)

  • Zwiększenie zużycia wody o 5%**
  • Segregacja odpadów na poziomie 78% w fabryce UH;
  • Wzrost poziomu wysegregowanych odpadów nadających się do ponownego wykorzystania o 10% r/r w obszarze realizacji GWK
  • Brak szkód wyrządzonych środowisku (awarii środowiskowych)
  • Certyfikat ISO14001 dla Spółki Unihouse i Unibep
  • Pierwszy kontrakt na realizację inwestycji „Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska”