Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Podsumowanie wybranych danych

Definicje alternatywnych pomiarów wyników oraz metodologie ich obliczania są prezentowane poniżej i są spójne z wybranymi alternatywnymi pomiarami wyników prezentowanymi historycznie. Informacja nt. zaprezentowanych wskaźników jest cyklicznie monitorowana oraz prezentowana w ramach kolejnych raportów okresowych.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,5775 PLN dla okresu 01.01.2021r. do 31.12.2021r. oraz 1 EUR = 4,4742 PLN dla okresu 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Pozycje bilansowe zostały przeliczone według kursu 1 EUR = 4,5994 PLN na dzień 31 grudnia 2021r., 1 EUR = 4,6148 PLN na dzień 31 grudnia 2020r.
WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN, za okres
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Przychody neto
ze sprzedaży
1 712 390 1 682 337
EBITDA
(EBIT +
amortyzacja)
83 438 78 285
EBIT (wynik
na działalności
operacyjnej)
61 480 59 792
Zysk netto 47 133 37 153
tys. EUR, za okres
01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Przychody neto
ze sprzedaży
374 089 376 008
EBITDA
(EBIT +
amortyzacja)
18 228 17 497
EBIT (wynik
na działalności
operacyjnej)
13 431 13 364
Zysk netto 10 297 8 304

WYBRANE DANE FINANSOWE BILANSOWE

tys. PLN, na dzień tys. EUR, na dzień
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 330 591 294 404 71 877 63 796
Aktywa obrotowe 1 197 745 932 919 260 413 202 158
Aktywa / Pasywa 1 528 336 1 227 323 332 290 265 954
Kapitał własny 377 013 330 736 81 970 71 669
Kapitał obcy 1 151 323 896 587 250 320 194 285
Środki pieniężne na koniec okresu 271 461 264 065 59 021 57 221

WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

tys. PLN, za okres tys. EUR, za okres
01.01 – 31.12.2021 01. 01 – 31.12.2020 01.01 – 31.12.2021 01.01 – 31.12.2020
Przepływy z działalności operacyjnej -3 012 121 307 -658 27 112
Przepływy z działalności inwestycyjnej -11 153 -7 341 -2 437 -1 641
Przepływy z działalności finansowej 21 685 -28 429 4 737 -6 354
Przepływy pieniężne netto ogółem 7 519 85 536 1 643 19 118

WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Zasady wyliczania wskaźników

31.12.2021 31.12.2020
Rentowność EBIT = EBIT okresu/przychody ze sprzedaży okresu 3,59% 3,55%
Rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 2,75% 2,21%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto okresu/średni stan kapitałów własnych w okresie 13,32% 11,33%
Relacja kosztów zarządu do przychodów = koszty zarządu okresu/przychody ze sprzedaży okresu 3,57% 3,36%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) /pasywa ogółem 0,75 0,73
Wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące 1,34 1,35
Wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące 0,30 0,38

Rok 2021 zgodnie z oczekiwaniami Zarządu przyniósł poprawę wyników Grupy UNIBEP względem roku 2020. Wzrosła sprzedaż, chociaż niewiele, bo o ok. 2%. Wystąpiła poprawa zysku netto o ok. 27%. W ujęciu segmentowym wzrost przychodów w porównaniu do roku 2020 wykazały prawie wszystkie segmenty. Niewielki spadek sprzedaży wykazane zostało w budownictwie kubaturowym.

Segment budowlany kubaturowy zmniejszył swoje przychody względem roku 2020 głównie w ramach sprzedaży zewnętrznej (poza Grupę Unibep), w tym realizowanej w ramach eksportu usług na rynkach wschodnich. Wzrosła natomiast sprzedaż na rzecz własnego dewelopera, czyli spółek z Grupy Unidevelopment. Zysk brutto ze sprzedaży, mimo spadku w ujęciu wartościowym i procentowym, dalej utrzymuje się na poziomie ponad 6%.

Segment infrastruktury utrzymał sprzedaż względem roku poprzedniego. Niższy kwotowo i procentowo był natomiast zysk brutto ze sprzedaży. Wcześniej, tj. w roku 2020 realizowane i zakończone zostały ważne kontrakty podpisane w okresach wcześniejszych – kontrakty bardzo rentowne. Aktualna realizacja obrazuje po części realia rynkowe i niższą zyskowność segmentu. Nowe kontrakty pozyskane w formule projektuj i buduj wpłyną na zyskowność biznesu w kolejnych okresach.

Kolejny już raz znaczący wzrost sprzedaży i jednocześnie przy dużo wyższym zysku brutto ze sprzedaży odnotował segment działalności deweloperskiej. Na podobnym poziomie jak w poprzednim roku tj. 23% uzyskana została zyskowność brutto ze sprzedaży. Część projektów i ich efekty wykazywane są w działalności finansowej – dotyczy to projektów realizowanych w formule wspólnych przedsięwzięć. Wzrost przychodów i zysków wynikał również ze zmiany sposobu prezentowania projektu deweloperskiego Fama – pierwotnie rozpoznawany prawami mniejszości. Jednak po identyfikacji pełnego prawa głosu projekt prezentujemy w pełni.

Efektywność segmentu budownictwa modułowego w wynikach roku 2021 jest niższa od założeń i jego możliwości. Jednak przy znacząco wyższej sprzedaży względem roku 2020 udało się uzyskać dodatni zysk brutto ze sprzedaży. Pomimo restrykcji związanych z Covid-19 produkcja modułów nie została wstrzymana. Spółka ponosiła koszty związane z sytuacją pandemiczną – dotyczyły one obszarów fabryki, budowy i logistyki (zakupy, transport). W roku 2021 spółka identyfikowała ograniczenia w dostępności materiałów, doświadczyła bardzo dynamicznego wzrostu cen strategicznych materiałów wykorzystywanych podczas produkcji – drewna konstrukcyjnego. W ostatnim czasie zmagać się musi także z rosnącymi cenami transportu oraz zamkniętymi rynkami zbytu (Norwegia). Cieszy realizacja strategii polegająca na dywersyfikacji geograficznej: rynki norweski, niemiecki, szwedzki i polski.

Na bezpiecznym poziomie znajdują się wskaźniki płynności. Kondycja Grupy w obszarze bezpieczeństwa gotówkowego jest stabilna.

Wyniki 2021 pokazują stabilność kosztów zarządzania Grupą, chociaż wzrosły one rok do roku. Systemowość w podejściu do ich planowania i nadzoru sprawia ich przewidywalność. Relacja kosztów zarządu do przychodów stanowi ponad 3,5%.

Czynniki, które miały wpływ na uzyskane w roku 2021 wyniki to przede wszystkim:

 • zbudowanie historycznego pod kątem sprzedaży portfela zleceń na rok 2022 z potencjałem na rok 2023 w ramach budownictwa kubaturowego na rynku krajowym,
  dobre relacje z Inwestorami oparte o terminowość i jakość wykonawstwa,
 • ograniczenie działalności na rynku białoruskim z powodu niestabilnej sytuacji społeczno-gospodarczej w tym kraju,
 • rozliczenie zgodnie z założeniami inwestycji realizowanej na rynku ukraińskim,
 • brak nowych kontraktów na rynkach wschodnich,
 • realizacja dużych projektów infrastrukturalnych,
 • terminowa i zgodna z budżetami realizacja własnych projektów deweloperskich oraz projektów prowadzonych w formule wspólnych przedsięwzięć,
 • pozyskanie gruntów pod przyszłe inwestycje deweloperskie i zbudowanie oferty pod nowe rynki działalności,
 • zdywersyfikowanie działalności w ramach budownictwa modułowego i pozyskanie kontraktów z czterech rynków (Norwegia, Szwecja, Niemcy, Polska),
 • niepełny stopień wykorzystania potencjału produkcyjnego i sprzedażowego budownictwa modułowego związane z przesunięciami w podpisywaniu umów z kontrahentami,
 • przerwane łańcuchy dostaw, znaczny wzrost kosztów transportu wpływające na niższą wydajność i efektywność,
 • dyscyplina budżetowa, ścisła kontrola kosztowa i gotówkowa w realizacji kontraktów w każdym z prowadzonych biznesów,
 • konsekwentny nadzór nad planowaniem i rozliczaniem kosztów zarządzania Grupą, ciągły nadzór nad kosztami stałymi,
 • ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych i organizacyjnych we wszystkich segmentach Grupy, także w ramach tzw. back office.
 • dobra płynność finansowa, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania,
 • ciągłe ulepszanie procesów z wykorzystaniem narzędzi IT.

Równie istotne dla uzyskanych wyników były, obok czynników wewnętrznych, także czynniki zewnętrzne. Kluczowe to:

 • uruchomienie bardzo dużej liczby inwestycji prywatnych (deweloperskich), wstrzymanych w poprzednich okresach,
 • coraz większa liczba przetargów z sektora publicznego w kubaturze i infrastrukturze,
 • utrzymująca się silna konkurencja cenowa na rynku krajowym (budownictwo kubaturowe i infrastrukturalne).
 • ogromny wzrost cen podwykonawców, materiałów, robocizny,
 • coraz większy niedobór pracowników i kadry inżynierskiej,
 • utrzymywanie się stanu pandemii w związku z Covid-19. działalność w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego i w związku z tym niepewność sytuacji bieżącej i przyszłej,
 • wysokie kursy NOK, rosnące stopy procentowe, rekordowa inflacja.