Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Plan gospodarowania odpadami

Dla każdej inwestycji przygotowywany jest „Plan gospodarki odpadami”. Definiuje on zasady gospodarowania odpadami – opisuje m.in. praktyki postępowania z odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi, wskazuje na konieczność bieżącego usuwania z terenu budowy odpadów powstałych w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę Robót prac, zakazuje składowania odpadów poza terenem budowy i obliguje do zapewnienia jak najmniejszej odległości pomiędzy miejscem wytwarzania odpadów a zakładami sortowania i recyklingu odpadów.

Dążymy do minimalizowania ilości odpadów wytwarzanych na każdym etapie realizacji inwestycji oraz do ograniczania ilości odpadów trafiających na składowisko. Spółki Grupy Unibep są świadome negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi, dlatego nieustannie pracują nad ograniczeniem negatywnych skutków wytwarzania odpadów.

Grupa stale monitoruje ilości wytwarzanych odpadów oraz poziom ich segregacji we wszystkich miejscach stałych oraz na budowach.

Szczególnym nadzorem objęte są odpady niebezpieczne. Służby Ochrony Środowiska oraz audytorzy wewnętrzni przeprowadzają cykliczne przeglądy ochrony środowiska. W spółkach wykonywane są również audyty i kontrole zewnętrzne. Sukcesywnie zwiększane są wytyczne dotyczące minimalnych poziomów segregacji odpadów dla budów i fabryki Unihouse S.A.
306-1

Podmioty Grupy Unibep wytwarzają odpady w ramach wykonywania robót budowlanych. Jedynie w Unihouse S.A. większość odpadów (1 807 t) została wytworzona w fabryce, a nieznaczna ilość odpadów powstała na budowach (12,47 t).

Spółki Unibep S.A. i Budrex Sp. z o.o. wytwarzają odpady w wyniku świadczenia usług i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych, wznoszenia obiektów kubaturowych i innych.

Wytwarzane w fabryce Unihouse S.A. odpady to przede wszystkim: płyty gipsowo-kartonowe, ścinki drewna, płyty wiórowe oraz zmieszane odpady z budowy. Natomiast odpady wytworzone podczas wykonywania robót budowlanych to przede wszystkim: gleba, gruz, drewno, destrukt oraz zmieszane odpady z budowy.

W spółce prowadzony jest monitoring środowiskowy, który uwzględnia kontrolę ilości wytworzonych odpadów. Stopień segregacji odpadów w Unihouse S.A. jest bardzo wysoki i wynosi 78%, natomiast na budowach kubaturowych Unibep S.A.  wynosi 40%.

Wytwarzane są również odpady niebezpieczne, tj. opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych oraz mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. Wszystkie działania związane z gospodarką odpadami, w tym również niebezpiecznymi, przeprowadzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne standardy.

306-2
Głównymi produktami wykorzystywanymi do produkcji domów modułowych są: drewno, płyty gipsowe oraz wełna mineralna. By zminimalizować ilości odpadów z tych produktów, wykorzystujemy drewno – materiał odpadowy do tworzenia wiat na terenie fabryki. Z drewna powstają też karmniki, budy dla psów, osiedla dla kotów, jeży, domki dla owadów, które przekazujemy placówkom publicznym i innym instytucjom. Nasza zakładowa kotłownia opalana jest drewnem w postaci ścinek. Odpady z płyt gipsowych oraz wełny mineralnej odbierane są przez firmy, profesjonalnie zajmujące się odzyskiem tych produktów. Segregujemy odpady z papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych, które przekazujemy organizacjom prowadzącym ich recykling.

Gospodarowanie odpadami na budowie reguluje „Plan gospodarki odpadami”.

Znaczna część odpadów wytwarzanych na budowie nadaje się do odzysku. Np. kruszony beton może być użyty jako kruszywo, demontowany destrukt asfaltowy może być użyty ponownie jako mieszanka mineralno-asfaltowa. Usunięta ziemia jest ponownie wykorzystywana w obrębie budowy.

Staramy się osiągnąć jak najwyższy poziom segregacji odpadów. Na wszystkich budowach kubaturowych w 2021 r. poziom ten wyniósł 40%. Chcemy, by w 2022 r. osiągnął on poziom 50%. Na niektórych realizowanych przez nas inwestycjach poziom segregacji wyniósł powyżej 80%.

Wszystkie odpady przekazywane są specjalistycznym firmom, które są weryfikowane pod kątem posiadanych zezwoleń na gospodarowanie odpadami.

Opakowania z papieru i tektury oraz tworzywa sztuczne z fabryki Unihouse S.A. są przekazywane firmom zajmującym się odzyskiem tych opakowań. Firmy te wystawiają dokumenty potwierdzające recykling.

Karty ewidencji odpadów służą do sporządzania sprawozdawczości urzędowej. Na ich podstawie obliczany jest także poziom segregacji odpadów budowlanych, wytworzonych w poszczególnych biznesach z podziałem na budowy.

Zbierane na bieżąco dane umożliwiają prowadzenie monitoringu ilości generowanych odpadów, obliczanie poziomu wysegregowanych odpadów (np. drewna, gleby) i prowadzenie działań na rzecz minimalizacji ich ilości.

306-3
W spółce Budrex Sp. z o.o. w 2021 r. całkowita masa wytworzonych opadów wyniosła 69 ton.
Podział masy wytworzonych odpadów ze względu na ich skład[t]
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy44,24
17 02 01 – drewno17,84
17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych2,50
pozostałe odpady inne niż niebezpieczne1,94
odpady niebezpieczne2,44

W spółce Unibep S.A. całkowita masa wytworzonych odpadów w 2021 r. wyniosła 68 535 ton.
Podział masy wytworzonych odpadów ze względu na ich skład[t]
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie52 977,00
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy8 960,49
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy2 517,51
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011 949,19
17 02 01 – drewno1 007,37
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia404,79
17 01 02 – gruz ceglany347,56
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03101,07
pozostałe odpady inne niż niebezpieczne253,21
odpady niebezpieczne16,54

W spółce Unihouse S.A. całkowita masa wytworzonych odpadów w 2021 r. wyniosła 1 819 ton.
Podział masy wytworzonych odpadów ze względu na ich skład[t]
17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie52 977,00
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy8 960,49
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy2 517,51
17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 011 949,19
17 02 01 – drewno1 007,37
17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia404,79
17 01 02 – gruz ceglany347,56
17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03101,07
pozostałe odpady inne niż niebezpieczne253,21
odpady niebezpieczne16,54