Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1 (307-1)
103-2 (307-1)
103-3 (307-1)
307-1

Wszelkie roboty i prace realizowane na naszych budowach są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi wymogami i standardami ochrony środowiska Grupy Unibep.

Na bieżąco monitorujemy akty prawne dotyczące ochrony środowiska, co pozwala nam przestrzegać wymagań w tym zakresie.

Działamy w oparciu o: Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Procedurę Zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymogami oraz Procedurę Monitorowanie BHP i OŚ.

Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami, prowadzimy rejestry i na bieżąco weryfikujemy zgodność firmy z wymaganiami prawa, prowadzimy przeglądy przestrzegania przepisów środowiskowych na budowach oraz dokonujemy ocen zgodności z wymogami.

W 2021 r. Unibep S.A., Budrex Sp. z o.o. i Unihouse S.A. nie odnotowały żadnych niezgodności z przepisami i regulacjami, które skutkowałyby wydaniem decyzji administracyjnej i poniesieniem kar finansowych czy pozafinansowych.

W 2020 r. spółka zależna od Unidevelopment S.A., realizująca inwestycję przy ul. Bukowskiej 18 w Poznaniu, wycięła 25 drzew na terenie inwestycji, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Poznań. Decyzja nie była prawomocna ze względu na złożone odwołania. W związku z wycinką drzew na podstawie nieprawomocnej decyzji, w 2021 r., na spółkę realizującą inwestycję została nałożona kara w wysokości 156 000 zł. W sprawie zostało złożone odwołanie i na dzień sporządzania niniejszego Raportu nie doszło do jego rozstrzygnięcia.