Ułatwienia dostępu

Skip to main content
103-1
103-2
103-3
Naszym głównym celem jest zadowolenie klientów. Dążymy do tego z uwzględnieniem wszystkich mających zastosowanie wymagań prawnych, dotyczących dostarczanych przez nas wyrobów i usług.

Unibep S.A. przyjęła wymagania międzynarodowych norm ISO jako zbioru najlepszych, dostępnych i zalecanych praktyk prowadzenia działalności biznesowej w różnych aspektach społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa zarządza kwestiami środowiskowymi, bezpieczeństwem pracy, jakością realizacji obiektów budowlanych oraz produkowanych wyrobów budowlanych, stosując wewnątrz organizacji wymagania norm ISO 9001, 14001, 45001 oraz normy PN-EN 13108-21 w postaci spójnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poddanego niezależnej certyfikacji. Zakres certyfikowanej działalności określają poszczególne certyfikaty, które są udostępnione na stronie www.unibep.pl

Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Unibep poddawane jest regularnym analizom z uwzględnieniem ryzyk. Wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie są monitorowane, nadzorowane i opisane w postaci wewnątrzfirmowych procedur, które są udostępnione pracownikom w intranecie. Instrukcje i zarządzenia odwołujące się do Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniają wymagania procedur należytej staranności.

POTWIERDZENIEM NASZYCH DĄŻEŃ JEST PRZYJĘTA PRZEZ ZARZĄD UNIBEP S.A. POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

która wskazuje pracownikom priorytetowe traktowanie potrzeb klientów, ciągły rozwój kompetencji pracowników, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska, postępowanie zgodne z obowiązującym prawem i normami etycznymi, a także współpracę z otoczeniem lokalnym.
Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej stale weryfikują Zintegrowany System Zarządzania poprzez realizację audytów i kontroli wewnętrznych według rocznych planów. W 2021 r. wykonali 13 zadań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, m.in. w obszarach realizacji kontraktów, projektowania i produkcji domów modułowych, zarządzania nieruchomościami, RODO, bezpieczeństwa i higieny pracy. Status wdrożenia odpowiednich rekomendacji z powyższych zadań jest systematycznie monitorowany. Zintegrowany System Zarządzania podlega również okresowym przeglądom przez najwyższe kierownictwo. Wyniki tych przeglądów mają potwierdzać adekwatność i skuteczność przyjętych rozwiązań organizacyjnych, jak również stanowić pole do inicjowania ciągłego doskonalenia w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Potwierdzeniem prowadzonych działań są pozytywne wyniki audytów zewnętrznych w ramach nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizowanego przez DEKRA Certification oraz Zakładowej Kontroli Produkcji w Oddziale Infrastruktury przez firmę ITC.
419-1
Spis istotnych postępowań sądowych Grupy Unibep znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2021 (pkt. 8.2 – Postępowania sądowe) oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 (pkt. 6.35.1. – Aktywa i zobowiązania warunkowe).
103-1 (417)
103-2 (417)
103-3 (417)
Komunikacja z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym jest dla nas priorytetem. Rozwijamy nasze kanały komunikacji w mediach społecznościowych, uczestniczymy w akcjach kierowanych do studentów i młodych inżynierów. Dbamy o właściwe oznaczanie produktów. Grupa Unibep oznacza je jako firma usługowa. Jedynie Unihouse S.A., jako producent modułów, oznacza swoje produkty tylko z powodów logistycznych, według wypracowanej przez siebie metodologii, by unikać błędów na placu budowy.
103-1 (417)
103-2 (417)
103-3 (417)
Komunikacja z pracownikami i otoczeniem zewnętrznym jest dla nas priorytetem. Rozwijamy nasze kanały komunikacji w mediach społecznościowych, uczestniczymy w akcjach kierowanych do studentów i młodych inżynierów. Dbamy o właściwe oznaczanie produktów. Grupa Unibep oznacza je jako firma usługowa. Jedynie Unihouse S.A., jako producent modułów, oznacza swoje produkty tylko z powodów logistycznych, według wypracowanej przez siebie metodologii, by unikać błędów na placu budowy.
W zakresie komunikacji w Grupie Unibep obowiązują:
 • plan budowania marki (strategiczny dokument opisujący jak należy informować o naszych markach, jak należy przygotowywać się do konferencji, kongresów itd.);

 • Księga Identyfikacji Wizualnej (zbiór grafik opisujących nasze marki);

 • standaryzacja wyglądu budów i zasady brandowania budów;

 • monitoring mediów, zapewniający bieżącą informację o obecności Grupy i jej marek w mediach;

 • roczne plany komunikacyjne i marketingowe;

 • stałe, comiesięczne spotkania zespołu ds. marketingu Grupy Unibep, które stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie bieżącej działalności.

W obszarze marketingu zidentyfikowane zostały następujące ryzyka


 • negatywne opinie pojawiające się w internecie (w mediach społecznościowych, na formach dyskusyjnych itp.);

 • brak możliwości komunikacji spowodowany niedziałającą infrastrukturą IT;

 • pojawienie się sytuacji kryzysowych mających negatywny wpływ na wizerunek Grupy;

 • wpływ bieżącej działalności spółek Grupy na wizerunek Grupy,

 • niska jakość komunikacji zewnętrznej lub wewnętrznej;

 • negatywne informacje w przestrzeni publicznej wpływające na wyniki finansowe Grupy;

417-3
Grupa Unibep w 2021 r. nie odnotowała niezgodności związanych z regulacjami i dowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu.
103-1 (416)
103-2 (416)
103-3 (416)
416-1
Podstawowym obszarem działalności Grupy Unibep jest budowa obiektów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. To działalność obarczona szczególną odpowiedzialnością za inwestycje oddawane do użytku. Prawo każdego kraju precyzuje szczególne wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa ludzi przebywających w tychże budynkach. Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa klientów, którzy są użytkownikami końcowymi sprzedawanych przez nas produktów jest kluczowa dla naszej Grupy.
Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować bardzo dotkliwymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi, w najgorszym scenariuszu prowadząc do zagrożenia życia ludzkiego i wykluczenia przedsiębiorstwa z rynku.

GRUPA UNIBEP ZARZĄDZA JAKOŚCIĄ SWOICH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH I BUDOWLANYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRAWA.

W branży budowlanej, poza zaufaniem między inwestorem a wykonawcą, niezwykle istotne są również zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia wszystkich interesariuszy.
W 2021 r. Grupa Unibep nie odnotowała niezgodności z regulacjami związanymi z wpływem produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo klientów.
103-1 (418)
103-2 (418)
103-3 (418)
418-1
Poufność informacji w Grupie Unibep jest chroniona w ramach ogólnego systemu ochrony danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Na system ten składają się: fizyczne środki ochrony danych, m.in. ochrona kompleksu biurowego przez firmę zewnętrzną; ograniczenie dostępu do budynku osobom nieupoważnionym poprzez system kart chipowych; monitoring; właściwy obieg dokumentacji; stosowanie procedur zapewniających bezpieczeństwo danych poufnych w sieci informatycznej (m.in. autoryzacja dostępu do urządzeń kopiująco-drukujących oraz wydruków poprzez karty zbliżeniowe) oraz bezpieczeństwo danych przesyłanych za pośrednictwem internetu (m.in. kontrola ruchu w sieci, zapewnienie bezpieczeństwa komputerów, umieszczenie serwerów w bezpiecznych pomieszczeniach, zabezpieczenie informacji stosownym oprogramowaniem).
Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej stale weryfikują stosowane mechanizmy kontrolne w zakresie bezpieczeństwa systemów ochrony danych, przeprowadzając audyty i kontrole wewnętrzne według ustalonych rocznych planów.
Spółka przyjęła Politykę ochrony danych osobowych wraz z towarzyszącymi procedurami, które stanowią zbiór regulacji wewnętrznych mających na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych osobowych, uwzgledniającego obowiązki nałożone przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz polskimi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązki określone w Polityce mają zastosowanie do wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez spółkę, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników spółki. Polityka podlega przeglądowi przez Pełnomocnika Spółki ds. Ochrony Danych Osobowych na koniec każdego roku kalendarzowego lub w razie zmian przepisów prawa.
W 2021 r. nie wpłynęły żadne skargi dotyczące naruszenia prywatności klienta.
Więcej informacji w dokumencie: Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Unibep za rok 2021 w pkt. 8.1 – Opis ryzyka i zagrożeń.