Accessibility Tools

Skip to main content

Results of operating segments

CONSOLIDATED SEGMENT REPORTING AS OF 31/12/2021

PLN thousand Residential and commercial construction Infrastructure Property development activity Modular construction Adjustments of sales to other segments Total amount for the entire Group
Revenue from contracts with customers 941 795 380 253 285 890 261 800 -157 348 1 712 390
– external sales 785 634 380 047 284 909 261 800 1 712 390
– sales to other segments 156 161 205 981 0 -157 348 0
Costs of products, goods and materials sold 884 696 366 020 220 631 254 610 -147 231 1 578 725
Gross profit on sales 57 100 14 232 65 260 7 190 -10 117 133 665
% gross profit on sales 6,06% 3,74% 22,83% 2,75% 6,43% 7,81%
Selling costs 14 241
General administrative costs 61 143
Profit/loss on other operating activities 3 199
Operating profit 61 480
Financial revenue, including: 7 165
– interest revenue 7 2 754 2 334 206 5 301
– derivative instruments 1 421 80 80 1 501
Financial expenses, including: 12 772
– interest expenses 3 658 758 1 471 715 6 603
– derivative instruments 2 200 4 393 6 592
Expected credit losses 2 582
Share in net profits (losses) of subsidiaries measured using the equity method 5 825
Profit before tax 59 115
Income tax 11 983
Net profit 47 133

CONSOLIDATED SEGMENT REPORTING AS OF 31/12/2020

PLN thousand Residential and commercial construction Infrastructure Property development activity Modular construction Adjustments of sales to other segments Total amount for the entire Group
Revenue from contracts with customers 943 110 378 950 242 524 211 328 -93 575 1 682 337
– external sales 850 719 378 803 241 521 211 293 1 682 337
– sales to other segments 92 390 147 1 003 35 -93 575 0
Costs of products, goods and materials sold 879 482 340 729 185 325 217 729 -79 655 1 543 610
Gross profit on sales 63 627 38 221 57 199 -6 401 -13 919 138 727
% gross profit on sales 6,75% 10,09% 23,58% -3,03% 14,88% 8,25%
Selling costs 14 830
General administrative costs 56 454
Profit/loss on other operating activities -7 651
Operating profit 59 792
Financial revenue, including: 6 817
– interest revenue 62 255 2 401 122 2 840
– derivative instruments 176 717 717 893
Financial expenses, including: 14 494
– interest expenses 3 649 686 873 757 5 965
– derivative instruments 1 342 -793 549
Expected credit losses 13 054
Share in net profits (losses) of subsidiaries measured using the equity method 15 542
Profit before tax 54 604
Income tax 17 451
Net profit 37 153

INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

 • JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2021

  tys. PLN Budownictwo
  kubaturowe
  Infrastruktura Pozostała
  działalność modułowa
  Razem
  Przychody z umów z klientami 941 825 289 170 23 689 1 254 683
  – sprzedaż zewnętrzna 941 825 289 170 23 689 1 254 683
  – sprzedaż na rzecz innych segmentów
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 887 451 277 823 31 818 1 197 092
  Zysk brutto ze sprzedaży 54 374 11 346 -8 129 57 591
  % zysku brutto ze sprzedaży 5,77% 3,92% -34,32% 4,59%
  Koszty sprzedaży
  Koszty zarządu 45 301
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -937
  Zysk z działalności operacyjnej 11 354
  Przychody finansowe, w tym: 17 021
  – przychody odsetkowe 3 353 2 754 51 6 158
  – instrumenty pochodne 1 421 5 1 426
  Koszty finansowe, w tym: 6 075
  – koszty odsetkowe 4 092 647 38 4 777
  – instrumenty pochodne 2 200 17 2 216
  Oczekiwane straty kredytowe 1 988
  Zysk przed opodatkowaniem 20 312
  Podatek dochodowy 3 511
  Zysk netto 16 802
 • JEDNOSTKOWA SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2020

  tys. PLN Budownictwo
  kubaturowe
  Infrastruktura Pozostała
  działalność modułowa
  Razem
  Przychody z umów z klientami 943 141 291 781 33 351 1 268 273
  – sprzedaż zewnętrzna 943 141 291 781 33 351 1 268 273
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 879 486 260 251 48 301 1 188 038
  Zysk brutto ze sprzedaży 63 655 31 530 -14 950 80 235
  % zysku brutto ze sprzedaży 6,75% 10,81% -44,83% 6,33%
  Koszty zarządu 42 207
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej -1 486
  Zysk z działalności operacyjnej 36 542
  Przychody finansowe, w tym: 12 036
  – przychody odsetkowe 3 156 234 66 3 456
  – instrumenty pochodne 176 -214 -38
  Koszty finansowe, w tym: 12 294
  – koszty odsetkowe 4 278 491 129 4 899
  – instrumenty pochodne 1 342 -185 1 157
  Oczekiwane straty kredytowe 12 992
  Zysk przed opodatkowaniem 23 293
  Podatek dochodowy 6 531
  Zysk netto 16 762

INFORMACJA O OBSZARACH GEOGRAFICZNYCH – DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ – UNIBEP SA

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2021 r. [tys. PLN]

Przychody od klientów zewnętrznych – okres zakończony 31.12.2020 r. [tys. PLN]