Accessibility Tools

Skip to main content

TCFD

Zagadnienia związane z obszarami ESG, w tym ochroną środowiska, nabierają coraz większego znaczenia w procesie zarządzania Grupą Unibep. W strukturach Unibep S.A. utworzono nową jednostkę organizacyjną – Biuro Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, którego zadaniem jest inicjowanie, realizacja i koordynacja działań w obszarach ESG, w szczególności w obszarze ochrony środowiska i klimatu, we wszystkich spółkach Grupy Unibep.

Dodatkowo został powołany Zespół projektowy ds. ESG, którego członkami zostali liderzy z poszczególnych tematów ESG (klimat, społeczeństwo, ład korporacyjny) z różnych spółek Grupy Unibep. W komitecie sterującym zespołu zasiada członek zarządu. Celem zespołu projektowego ds. ESG jest wypracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju dla całej Grupy Unibep.

Grupa nieustannie wdraża też nowe wymagania w zakresie ochrony środowiska i planuje aktywności w zakresie rozwoju obszaru klimatycznego w spółkach.  Cały czas rozwijane jest liczenie śladu węglowego. Od 2019 r. Grupa Unibep liczy emisje gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1 i 2. Za 2021 r. policzony został zakres 3 w odniesieniu do kategorii: odpady, woda i ścieki, materiały kluczowe. Wyniki zostały przedstawione w niniejszym raporcie w punkcie 3.4. Emisje.

W ramach programu motywacyjnego na 2022 r. dla członków zarządu spółek Unibep S.A. i Unidevelopment S.A. w styczniu 2022 r. ujęto przyjęcie strategii ESG oraz przyjęcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Unibep S.A. w trzech perspektywach czasowych: do roku 2025, 2030 oraz 2050, w Zakresie 1 i 2.

W 2021 r. zintensyfikowano działania na rzecz budowania wśród pracowników świadomości o znaczeniu kwestii związanych z ESG, w tym ochroną środowiska. Prowadzono szkolenia i spotkania z zewnętrznymi ekspertami, w których udział brali pracownicy i kadra kierownicza, w tym członkowie zarządu.

Do połowy 2022 r. Grupa Unibep planuje zakończyć proces identyfikacji ryzyk i szans klimatycznych w perspektywie czasowej zgodnie z metodologią TCFD. Niemniej już teraz, w ramach obecnie funkcjonującego systemu zarządzania ryzkiem, Grupa identyfikuje ryzyka środowiskowe, w tym klimatyczne.

Wpływ na klimat jest oceniany dla każdej realizowanej inwestycji, jako jeden ze zidentyfikowanych aspektów środowiskowych.

Grupa dostrzega również szanse biznesowe, wynikające ze zmian klimatycznych, stąd jednym z obszarów działalności jest budownictwo modułowe drewniane, a od niedawna również segment energetyczno-przemysłowy.

Grupa Unibep chce intensywnie włączyć się w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej.

Grupa Unibep na bieżąco monitoruje kluczowe aspekty środowiskowe w kontekście swojej działalności, m.in. zużycie wody, odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej i cieplnej, zużycie paliw, ubytki czynników chłodniczych, zużycie kluczowych surowców i materiałów, ilości wytwarzanych i przetwarzanych odpadów. Monitorowanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami, w tym: Identyfikacją i oceną aspektów środowiskowych oraz Działaniami operacyjnymi Ochrony Środowiska i ich monitorowaniem (od etapu projektowania, przez przygotowanie inwestycji, realizację i zamknięcie projektu). Prowadzony jest monitoring ilościowo-jakościowy (przeglądy środowiskowe, audyty wewnętrzne) każdej działalności.

Grupa wdraża działania ograniczające jej negatywny wpływ na środowisko.